Statistika

Saskaņā ar 2016. gada 19. aprīļa MK noteikumiem Nr.240 “Noteikumi par oficiālās statistikas datu apkopošanu par pasažieru regulārajiem komercpārvadājumiem ar autobusiem”, par katru kalendāra gada ceturksni aizpilda Latvijas Republikā reģistrēti pārvadātāji, kas veic pasažieru regulāros komercpārvadājumus ar autobusiem, līdz kalendāra gada ceturksnim sekojošā mēneša astoņpadsmitajam datumam.

Ministru kabineta noteikumi:

https://likumi.lv//ta/id/281648?&search=on

CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE

Pasažieru apgrozība (milj. pasažierkilometru):

https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/transp_tur/transp_tur__transp__pasaz__ikgad/TRG520.px

Pasažieru pārvadājumi (milj. cilvēku):

http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/transp_tur/transp_tur__transp__pasaz__ikgad/TRG500.px

Statistiku aprakstošie metadati:

https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/transports-turisms/transports/tabulas/metadati-kravu-un-pasazieru-parvadajumi


Ieteikt šo rakstu