Pasākumi korupcijas riska novēršanai

VSIA “Autotransporta direkcija” 2021. gadā veiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumu Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” 9.punkta prasībām, Valsts SIA “Autotransporta direkcija” (turpmāk – Autotransporta direkcija) informē, ka 2021. gadā ir veikti šādi pasākumiem korupcijas riska novēršanai:

 1. Saskaņā ar Pretkorupcijas pasākumu plānu ir identificēti, analizēti un novērtēti iespējamie korupcijas riski un noteikti veicamie pasākumi korupcijas risku novēršanai.
 2. Autotransporta direkcijas valdei ir sniegta informācija par Pretkorupcijas pasākumu plāna 2019.-2021. gadam pasākumu ieviešanu un termiņu izpildi.
 3. 2021. gada 10. decembrī valdes sēdē tika apstiprināts Autotransporta direkcija Pretkorupcijas pasākumu plāns 2022.-2024. gadam.
 4. Novērtēts katrs Autotransporta direkcijas amats atbilstoši korupcijas/interešu konflikta riskam, veicamo funkciju apmēram un biežumam, atbilstoši KNAB 2018. gada 31. janvāra “Vadlīnijām par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”.
 5. 2021. gada 21. jūnijā stājās spēkā "Korupcijas un interešu konflikta risku novēršanas politika", kas nosaka Autotransporta direkcijas iekšējās kontroles sistēmas pamatprasības korupcijas un interešu konflikta risku novēršanai. Politika ir saistoša visiem Autotransporta direkcijas darbiniekiem neatkarīgi no to ieņemamā amata. Ar politiku ir iepazīstināti visi darbinieki.
 6. 2021. gada 24. novembrī tika nodrošināta Autotransporta direkcijas darbinieku apmācības par interešu konflikta riskiem, korupcijas novēršanu, amatpersonu profesionālo ētiku. Apmācības vadīja KNAB pārstāvis.
 7. Personāla atlase tiek veikta, publicējot atklātus amatu konkursus Autotransporta direkcijas mājaslapā www.atd.lv, Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā nva.gov.lv un vakanču portālā cv.lv.
 8. Jaunpieņemtie darbinieki ar Darba kārtības noteikumiem, Ētikas kodeksu, Korupcijas un interešu konflikta risku novēršanas politiku, Iekšējā trauksmes celšanas sistēmu u.c., tiek iepazīstināti uzsākot darba attiecības. Savukārt iknedēļas sanāksmēs daļu ietvaros ar darbiniekiem regulāri tiek pārrunāti jautājumi un situācijas, kas saistītas ar Darba kārtības noteikumiem, Ētikas kodeksu un korupcijas riskiem.
 9. Par veiktajām publisko iepirkumu procedūrām informācija tiek publicēta Autotransporta direkcijas mājaslapā, Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā un Elektroniskajā iepirkumu sistēmā. Tajā skaitā, Autotransporta direkcijas mājaslapā ir publicēta informācija par noslēgtajiem iepirkumu līgumiem.
 10. Darbojas iepirkumu komisija, nodrošinot koleģiālu lēmumu pieņemšanu un izslēdzot iespējas pieņemt vienpersoniskus lēmumus. Iepirkumu komisijas locekļiem tika nodrošinātas apmācības par iepirkumu reglamentējošo aktu piemērošanu, iepirkumu nolikumu sagatavošanu un piedāvājumu izvērtēšanu, kas ietver arī tādas tēmas kā - iepirkuma dokumentu sagatavošana, piedāvājumu vērtēšana, publiskie iepirkumi un elektroniskajā iepirkuma sistēma.
 11. Darbiniekiem pieejas tiesības informācijas sistēmām definētas atbilstoši veicamajiem darba pienākumiem, kā arī nodrošināta darbiniekiem pieejamo informācijas sistēmu izmantošanas kontrole.
 12. Nodrošināta iespēja iesniegt anonīmu trauksmes cēlēja ziņojumu par iespējamiem pārkāpumiem.
 13. Aktuālā informācija tiek regulāri publiskota Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības caurskatāmību un atklātumu.

Autotransporta direkcijas valde, izvērtējot Pretkorupcijas pasākumu plānā 2019.-2021. gadam ietverto pasākumu efektivitāti un lietderību, ir secinājusi, ka korupcijas riska iespējamība Autotransporta direkcijā nav palielinājusies, noteiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai ir veikti lietderīgi, mērķi sasniedzot ar iespējami mazāku resursu izlietojumu.

Autotransporta direkcija turpina stiprināt un īstenot iekšējās kontroles sistēmas pasākumus korupcijas risku mazināšanai un novēršanai, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības ilgtspēju, darbības caurskatāmību un uzticamību, kā arī veidotu neiecietību pret pārkāpumiem uzvedības kultūrā, atbilstoši Autotransporta direkcijas Ētikas kodeksam, noteiktajām vērtībām un rīcības pamatprincipiem.


Ieteikt šo rakstu