Pasākumi korupcijas riska novēršanai

VSIA “Autotransporta direkcija” 2023. gadā veiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumu Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” 9.punkta prasībām, Valsts SIA “Autotransporta direkcija” (turpmāk – ATD) informē, ka 2023. gadā ir veikti šādi pasākumiem korupcijas riska novēršanai:

 1. Darbinieki, veicot savus darba pienākumus, ievēro iekšējās kontroles sistēmas pamatprasības korupcijas un interešu konflikta risku novēršanai, iepazīstas un ievēro amata pienākumu veikšanai noteikto darbību un pilnvarojuma apjomu, ziņo par iekšējās kontroles sistēmas trūkumiem, neētiskām darbībām, izsaka priekšlikumus to novēršanai.
 2. Nodrošināta iespēja iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu vai anonīmu ziņojumu par iespējamiem pārkāpumiem.
 3. Novērtēts katrs ATD amats atbilstoši korupcijas/interešu konflikta riskam, veicamo funkciju apmēram un biežumam, atbilstoši KNAB 2018. gada 31. janvāra “Vadlīnijām par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”.
 4. Darbiniekiem pieejas tiesības informācijas sistēmām definētas atbilstoši veicamajiem darba pienākumiem, kā arī nodrošināta darbiniekiem pieejamo informācijas sistēmu izmantošanas kontrole.
 5. Izvērtēti darbinieku amatu savienošanas iesniegumi no interešu konflikta un korupcijas riska iespējamības.
 6. Personāla atlase tiek veikta, publicējot atklātus amatu konkursus ATD tīmekļvietnē www.atd.lv, Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļvietnē nva.gov.lv un vakanču portālā cv.lv.
 7. Jaunpieņemtie darbinieki ar Darba kārtības noteikumiem, Ētikas kodeksu, Korupcijas un interešu konflikta risku novēršanas politiku, Iekšējā trauksmes celšanas sistēmu u.c., tiek iepazīstināti uzsākot darba attiecības. Savukārt iekšējās sanāksmēs daļu ietvaros ar darbiniekiem regulāri tiek pārrunāti jautājumi un situācijas, kas saistītas ar Darba kārtības noteikumiem, Ētikas kodeksu un korupcijas riskiem.
 8. Darbojas iepirkumu komisija, nodrošinot koleģiālu lēmumu pieņemšanu un izslēdzot iespējas pieņemt vienpersoniskus lēmumus. Komisiju izveido katram publiskam iepirkumam atsevišķi vai uz noteiktu laikposmu. Komisijas sastāvs tiek izveidots atkarībā no iepirkuma priekšmeta, nodrošinot pēc iespējas augstāku Komisijas locekļu kompetenci attiecīgajā iepirkuma jomā, par kuru tiek veikts iepirkums.
 9. Par veiktajām publisko iepirkumu procedūrām informācija tiek publicēta ATD tīmekļvietnē, Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā un Elektroniskajā iepirkumu sistēmā.
 10. Aktuālā informācija tiek regulāri publiskota ATD tīmekļvietnē, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības caurskatāmību un atklātumu.
 11. Saskaņā ar Pretkorupcijas pasākumu plānu ir identificēti, analizēti un novērtēti iespējamie korupcijas riski un noteikti veicamie pasākumi korupcijas risku novēršanai.

ATD valde, izvērtējot Pretkorupcijas pasākumu plānā 2022.-2024. gadam ietverto pasākumu efektivitāti un lietderību, ir secinājusi, ka korupcijas riska iespējamība ATD nav palielinājusies, noteiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai ir veikti lietderīgi, mērķi sasniedzot ar iespējami mazāku resursu izlietojumu.

ATD turpina stiprināt un īstenot iekšējās kontroles sistēmas pasākumus korupcijas risku mazināšanai un novēršanai, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības ilgtspēju, darbības caurskatāmību un uzticamību, kā arī veidotu neiecietību pret pārkāpumiem uzvedības kultūrā, atbilstoši ATD Ētikas kodeksam, noteiktajām vērtībām un rīcības pamatprincipiem.


Ieteikt šo rakstu