Licences kartīte kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem Latvijas teritorijā

Licences kartīte kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem Latvijas teritorijā

Licences kartītes izsniegšana kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem Latvijas teritorijā – vienam mēnesim
 
4.00

Lai pārvadātājs varētu veikt kravas komercpārvadājumus ar N kategorijas transportlīdzekli vai N kategorijas transportlīdzekli ar piekabi vai puspiekabi, kura pieļaujamā pilnā masa pārsniedz 2,5 tonnas Latvijas teritorijā, ir jāsaņem licences kartīte katram pārvadātāja transportlīdzeklim. Licences kartīte apliecina, ka pārvadātājs kā komersants ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) komercpārvadājumu veikšanai un ar konkrēto transportlīdzekli ir tiesīgs veikt komercpārvadājumus.

Ja kravas komercpārvadājumi tiek veikti ar N kategorijas transportlīdzekli vai N kategorijas transportlīdzekli ar piekabi vai puspiekabi, kura pieļaujamā pilnā masa pārsniedz 2,5 tonnas, bet nepārsniedz 3,5 tonnas un, kuriem piemēro Regulas (EK) Nr. 1071/2009 7. panta 1. punkta otrajā apakšpunktā noteiktās zemākās finanšu prasības un to iesniegumā norādījis pārvadātājs - licences kartītē tiek veikta atzīme “≤ 3,5 t”.

 

Licences kartītes saņemšanas nosacījumi

 1. Pārvadātājam ir derīga speciālā atļauja (licence)  kravas komercpārvadājumiem ar kravas transportlīdzekli.
 2. Transportlīdzeklim ir izsniegta atļauja vai pagaidu atļauja (tehniskajā apskatē “2”) piedalīties ceļu satiksmē.
 3. Ja transportlīdzeklis nav pārvadātāja īpašumā vai turējumā, bet nomāts, nomai jābūt noformētai atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 17. maija noteikumiem Nr. 339 “Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas pārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem”.
 4. Licences kartīti izsniedz uz laiku, ne ilgāku par vienu gadu, nepārsniedzot pārvadātājam izsniegtās speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu.
 5. Pārvadātāja apliecinātajam finansiālajam nodrošinājumam jāatbilst komercpārvadājumos izmantoto transportlīdzekļu skaitam.Citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētu nomātu kravas transportlīdzekļu izmantošana kravu komercpārvadājumu veikšanai 

Saskaņā ar Direktīvā (ES) 2022/738 un  MK noteikumos Nr. 339 noteikto, kravas pārvadājumiem ar kravas automobili var izmantot autotransporta līdzekli, ko iznomā no citā dalībvalstī dibināta uzņēmuma ar nosacījumu, ka šis autotransporta līdzeklis ir reģistrēts vai laists ekspluatācijā ar jebkuras dalībvalsts tiesību aktiem un tiek izmantots saskaņā ar Regulu (EK) 1071/2009 un Regulu (EK) Nr.1072/2009.  

Citā dalībvalstī reģistrēta nomāta kravas transportlīdzekļa izmantošanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2005. gada 17. maija noteikumos Nr. 339 "Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas pārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem". 

Lai saņemtu licences kartīti, pārvadātājam ir jāiesniedz iesniegums, kam ir jāpievieno:  

 • autotransporta līdzekļa nomas līgumu vai tā kopiju, ko apliecinājis pārvadātājs, ja pārvadātājs nav autotransporta līdzekļa īpašnieks vai turētājs (ja līgums nav latviešu vai angļu valodā, tad jāpievieno līguma tulkojums latviešu valodā); 
 • citā dalībvalstī reģistrēta kravas transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību vai tās kopiju; 
 • citā dalībvalstī reģistrēta kravas transportlīdzekļa tehniskās apskates protokolu vai tā kopiju. Licences kartīti izsniedz ar ierakstu Autotransporta direkcijas uzturētajā Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē, nepieņemot atsevišķu rakstveida lēmumu.

Par licences kartītes izsniegšanu paziņo un licences kartīte stājas spēkā dienā, kad informācija tiek publicēta Autotransporta direkcijas mājaslapā. Vienlaikus informācija par licences kartītes izsniegšanu tiek nosūtīta uz pārvadātāja iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegumu veidlapa;
 • nomas līguma kopija, ja nepieciešams;
 • finansiālā nodrošinājuma apliecinājums, ja nepieciešams.

 

Normatīvie akti

 • 2020. gada 7. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.194 „Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus”

 • Ministru kabineta noteikumi Nr.339 “Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem

 • Autopārvadājumu likums

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 


Ieteikt šo rakstu