Digitālā tahogrāfa darbnīcas kartes pirmreizējā izsniegšana, atjaunošana vai nomaiņa

Digitālā tahogrāfa darbnīcas kartes pirmreizējā izsniegšana, atjaunošana vai nomaiņa

Iesnieguma izskatīšana digitālā tahogrāfa darbnīcas kartes pirmreizējai izsniegšanai, atjaunošanai vai nomaiņai
 
136.00

Jebkuram transportlīdzeklim, kurš iesaistīts komercpārvadājumos vai pašpārvadājumos un aprīkots ar digitālo vai viedo tahogrāfu, pēc tā reģistrācijas un pirms ekspluatācijas uzsākšanas jāveic tahogrāfa kalibrācija. Tā ietver transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura, transportlīdzekļa identifikācijas numura, riepu izmēra, riepu faktiskā apkārtmēra, riteņa apgriezienu skaita, ātruma pārbaudes, pulksteņa laika novirzes, ierīces konstantes u.c. pārbaudes un identifikāciju.

Digitālā vai viedā tahogrāfa kalibrāciju veic akreditēta darbnīca, izmantojot digitālā tahogrāfa darbnīcas karti un speciālu darbnīcas testeri. Pēc digitālā vai viedā tahogrāfa kalibrācijas veikšanas akreditētā darbnīca piestiprina labi redzamā vietā tahogrāfa tuvumā vai tieši uz tā uzstādīšanas plāksni. Digitālā vai viedā tahogrāfa pārbaude jāveic ne retāk kā reizi divos gados.

Digitālā tahogrāfa darbnīcas karte paredzēta digitālā vai viedā tahogrāfa pārbaudei, uzstādīšanai, remontam, nomainīšanai, kalibrēšanai un datu lejupielādēšanai, identificējot digitālā tahogrāfa darbnīcas kartes īpašnieku, kuram šādas darbības atļauts veikt. Digitālā tahogrāfa darbnīcas kartes lietotājs var būt persona, kurai ir nepieciešamā kompetence un to apliecinoši dokumenti un kura strādā attiecīgajā akreditētajā darbnīcā. Personas rīcībā var būt tikai viena derīga konkrētas digitālā tahogrāfa darbnīcas karte.

Digitālā tahogrāfa darbnīcas karti izsniedz uz vienu gadu.

Digitālā tahogrāfa darbnīcas karti izsniedz 15 darba dienu laikā no apmaksas dienas.

Ja digitālā tahogrāfa darbnīcas karte ir nozaudēta, nozagta, bojāta vai nefunkcionē, to aizvieto piecu darbdienu laikā no iesnieguma pieņemšanas un/vai apmaksas dienas.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegumu veidlapa;
 • kartes lietotāja pases vai ID (Identifikācijas kartes) kopija;
 • kartes lietotāja fotogrāfija 45 x 35 mm, ne vecāka par trīs mēnešiem;
 • darbnīcas akreditācijas apliecības kopija.

 

Normatīvie akti

 • Padomes 1998.gada 24.septembra Regula (EK) Nr. 2135/98 ar ko groza Regulu (EEK) Nr.3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā un Direktīvu 88/599/EEC par Regulas (EEK) Nr.3820/85 un Regulas (EEK) Nr.3821/85 piemērošanu
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Regula (EK) Nr.561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr.2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.3820/85
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra Regula Nr.165/2014 par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu
 • Komisijas 2016. gada 18. marta Īstenošanas Regula (ES) 2016/799, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 165/2014, ar kuru nosaka prasības attiecībā uz tahogrāfu un to komponentu konstrukciju, testēšanu, uzstādīšanu, darbību un remontu
 • Eiropas valstu līgums attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos
 • Autopārvadājumu likums
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.836 “Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku”

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar naudas pārskaitījumu.

Saistībā ar Personu apliecinošo dokumentu likuma 4. pantu VSIA “Autotransporta direkcija” Klientu apkalpošanas centrā pakalpojumus var saņemt tikai pēc šādu personu apliecinošo dokumentu uzrādīšanas: pase vai eID (personas apliecība).


Ieteikt šo rakstu