Eiropas Kopienas atļaujas apliecināta kopija starptautiskiem kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu

Eiropas Kopienas atļaujas apliecināta kopija starptautiskiem kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu

Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātas kopijas izsniegšana komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu – vienam mēnesim
 
8.00

Pārvadātājam, kuram ir izsniegta Eiropas Kopienas atļauja kravu komercpārvadājumiem, atbilstoši regulas Nr.1072/2009 4.panta 3.punktam, izsniedz Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātu kopiju starptautisko komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu Eiropas Savienības teritorijā uz konkrētu kravas transportlīdzekli. Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātu kopiju izsniedz uz laiku līdz 12 mēnešiem, nepārsniedzot pārvadātājam izsniegtās Eiropas Kopienas atļaujas kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu derīguma termiņu.

Ja starptautiskie kravas komercpārvadājumi tiek veikti ar N kategorijas transportlīdzekli vai N kategorijas transportlīdzekli ar piekabi vai puspiekabi, kuru maksimālā pilnā masa (ieskaitot piekabes) pārsniedz 2,5 tonnas, bet nepārsniedz 3,5 tonnas un, kuriem piemēro Regulas (EK) Nr. 1071/2009 7. panta 1. punkta otrajā apakšpunktā noteiktās zemākās finanšu prasības, uz Eiropas Kopienas atļaujas vai tās apliecinātas kopijas iedaļā “Īpašas piezīmes” raksta: “≤ 3,5 t”.

Ja transporta līdzeklis ir nomāts, tad nomai jābūt noformētai atbilstoši kārtībai, kādā atļauts veikt kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem.

Lai izsniegtu Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātu kopiju, transportlīdzekļa tehniskajam stāvoklim jāatbilst vērtējumam "0" vai "1".

Apliecinātajam finansiālajam nodrošinājumam jāatbilst komercpārvadājumos izmantoto transportlīdzekļu skaitam.

Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātai kopijai jābūt katrā pārvadātāja transportlīdzeklī, un tā jāuzrāda pārbaudei pēc attiecīgi pilnvarota kontroles darbinieka pieprasījuma.Citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētu nomātu kravas transportlīdzekļu izmantošana kravu komercpārvadājumu veikšanai 

Saskaņā ar Direktīvā (ES) 2022/738 un  MK noteikumos Nr. 339 noteikto, kravas pārvadājumiem ar kravas automobili var izmantot autotransporta līdzekli, ko iznomā no citā dalībvalstī dibināta uzņēmuma ar nosacījumu, ka šis autotransporta līdzeklis ir reģistrēts vai laists ekspluatācijā ar jebkuras dalībvalsts tiesību aktiem un tiek izmantots saskaņā ar Regulu (EK) 1071/2009 un Regulu (EK) Nr.1072/2009.  

Citā dalībvalstī reģistrēta nomāta kravas transportlīdzekļa izmantošanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2005. gada 17. maija noteikumos Nr. 339 "Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas pārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem". 

Lai saņemtu Eiropas Kopienas atļaujas kopiju, Pārvadātājam ir jāiesniedz iesniegums, kam ir jāpievieno:  

  • autotransporta līdzekļa nomas  līgumu vai tā kopiju, ko apliecinājis pārvadātājs, ja pārvadātājs nav autotransporta līdzekļa īpašnieks vai turētājs (ja līgums nav latviešu vai angļu valodā, tad jāpievieno līguma tulkojums latviešu valodā); 
  • citā dalībvalstī reģistrēta kravas transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību vai tās kopiju; 
  • citā dalībvalstī reģistrēta kravas transportlīdzekļa tehniskās apskates protokolu vai tā kopiju. 

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegumu veidlapa;
  • nomas līguma kopija, ja nepieciešams;
  • finansiālā nodrošinājuma apliecinājums, ja nepieciešams.

 

Normatīvie akti

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 


Ieteikt šo rakstu