Licence pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu

Licence pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu

Pasažieru komercpārvadājumus ar autobusiem drīkst veikt, ja pārvadātājs ir saņēmis Autotransporta direkcijas izsniegtu speciālo atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu.

Speciālā atļauja (licence) dod tiesības pārvadātājam veikt pasažieru pārvadājumus tikai ar viņa īpašumā vai turējumā esošiem autobusiem, vai ar citu personu īpašumā esošiem autobusiem atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 17. maija noteikumiem Nr. 339 "Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas pārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem".

Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci), pārvadātājam jāatbilst Regulā Nr. 1071/2009 noteiktajām prasībām, ar grozījumiem, ko izdara Regula Nr. 2020/1055, kas ir sekojošas:

Pārvadājumu vadītājs (Regulas 4.pants):

Uzņēmumā ir persona, kura faktiski un pastāvīgi vada uzņēmuma pārvadājuma operācijas un kurai ir izsniegts Latvijā vai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs atzīts profesionālās kompetences sertifikāts. Pārvadājumu vadītājam jābūt faktiski saistītam ar uzņēmumu, piemēram, jābūt tā nodarbinātai personai, direktoram, īpašniekam vai akcionāram vai arī jāpārvalda šis uzņēmums, vai arī, ja uzņēmums ir fiziska persona (individuālais komersants), tai ir jābūt šai personai un jābūt Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam.

Uzņēmējdarbības veikšanas vietas nosacījumi (Regulas 5.pants):

Uzņēmumam ir telpas Latvijā, kurās tam elektroniskā vai jebkurā citā formā ir pieejami uzņēmējdarbības pamatdokumentu oriģināli, jo īpaši tā pārvadājumu līgumi, dokumenti, kuri saistīti ar transportlīdzekļiem, kas ir uzņēmuma rīcībā, grāmatvedības dokumenti, personālvadības dokumenti, darba līgumi, sociālā nodrošinājuma dokumenti, dokumenti, kuros ir dati par transportlīdzekļa vadītāju nosūtīšanu un norīkošanu, dokumenti, kuros ir dati par kabotāžu, transportlīdzekļa vadīšanas laiku un atpūtas laikposmiem, un jebkuri citi dokumenti, kuriem ir jābūt pieejamiem, lai kompetentās iestādes pārbaudītu uzņēmuma atbilstību Regulas nosacījumiem.

Uzņēmums organizē sava autoparka darbību tā, lai nodrošinātu, ka transportlīdzekļi, kas ir uzņēmuma rīcībā un tiek izmantoti starptautiskos pārvadājumos, atgrieztos vienā no saimnieciskās darbības centriem, kas atrodas minētajā dalībvalstī, vismaz astoņu nedēļu laikā pēc izbraukšanas no tā.

Uzņēmums ir reģistrēts minētās dalībvalsts komercsabiedrību reģistrā vai līdzīgā reģistrā, ja to prasa valsts tiesību akti.

Uzņēmumam piemēro ieņēmumu nodokli un – ja to prasa valsts tiesību akti – tam ir derīgs pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas numurs;

Pēc speciālās atļaujas (licences) piešķiršanas uzņēmuma rīcībā ir viens vai vairāki transportlīdzekļi, kuri ir reģistrēti vai laisti apritē un kurus atļauts lietot saskaņā ar minētās dalībvalsts tiesību aktiem, neatkarīgi no tā, vai minētie transportlīdzekļi ir pilnīgā uzņēmuma īpašumā vai, piemēram, turējumā saskaņā ar nomas - izpirkuma līgumu vai saskaņā ar nomas vai līzinga līgumu;

Uzņēmums faktiski un pastāvīgi veic tā administratīvo un komerciālo darbību, izmantojot atbilstošas iekārtas un aprīkojumu telpās, kas atrodas minētajā dalībvalstī un faktiski un pastāvīgi vada pārvadājumus, izmantojot transportlīdzekļus, kuriem ir atbilstošas tehniskās iekārtas, kas izvietotas minētajā dalībvalstī.

Pastāvīgi un regulāri uzņēmuma rīcībā ir zināms skaits transportlīdzekļu un transportlīdzekļa vadītāju, kuri parasti atrodas kādā saimnieciskās darbības centrā minētajā dalībvalstī, un tas abos gadījumos ir samērīgs ar šā uzņēmuma veikto pārvadājumu apjomu.

Atbilstoši Autopārvadājumu likuma 30. panta astotās daļas 4. apakšpunktā noteiktajam, ATD var anulēt speciālo atļauju (licenci), ja Pārvadātāja rīcībā vairāk nekā gadu nav autobusa, kuram izsniegta licences kartīte vai Eiropas Kopienas atļaujas kopija.

Labas reputācijas prasības nosacījumi (regulas 6.pants):

Uzņēmums, tā likumiskie pārstāvji, pārvadājumu vadītājs nav tikuši notiesāti vai tiem nav piemērotas sankcijas par jebkādiem smagiem normatīvo aktu pārkāpumiem šādās jomās:

 • komerctiesības;
 • maksātnespējas tiesības;
 • samaksu un nodarbināšanas nosacījumi profesijā;
 • ceļu satiksmē;
 • profesionālā atbildība;
 • cilvēku vai narkotiku tirdzniecība;
 • nodokļu tiesības

Pārvadājumu vadītājs vai uzņēmums vienā vai vairākās dalībvalstīs nav notiesāts par smagu kriminālnoziegumu vai sodīts par vienu no Savienības noteikumu vissmagākajiem pārkāpumiem  kā noteikts Regulas Nr.1071/2009 IV pielikumā, kas īpaši attiecas uz:

 • transportlīdzekļa vadīšanas laika un transportlīdzekļa vadītāja, darba un atpūtas laika kontrolierīču uzstādīšanu un izmantošanu;
 • starptautiskajā satiksmē izmantojamo komerciālo transportlīdzekļu maksimālajām masas un gabarītu normām;
 • transportlīdzekļa vadītāja sākotnējo kvalifikāciju un turpmāko apmācību;
 • komerciālo transportlīdzekļu tehnisko pārbaudi uz ceļiem, tostarp mehānisko transportlīdzekļu obligātajām tehniskajām pārbaudēm;
 • piekļuvi attiecīgi starptautisko pasažieru vai kravu autopārvadājumu tirgum;
 • bīstamo kravu autopārvadājumu drošību;
 • ātruma ierobežošanas ierīču uzstādīšanu noteiktu kategoriju transportlīdzekļos;
 • transportlīdzekļa vadītāja apliecību;
 • profesionālās darbības atļaušanu;
 • dzīvnieku pārvadāšanu
 • darba ņēmēju norīkošanu darbā autopārvadājumu jomā;
 • tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām;
 • kabotāžu.

Finansiālā stāvokļa prasības (Regulas 7.pants):

Uzņēmums, pamatojoties uz gada pārskatiem, kurus apstiprinājis revidents vai attiecīgi pilnvarota persona, pierāda, ka tā rīcībā katru gadu ir kapitāls un rezerves, kuru vērtība kopsummā vismaz ir:

 • 9000 EUR par pirmo izmantoto transportlīdzekli;
 • 5000 EUR par katru papildu izmantoto transportlīdzekli;

Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa noteikumi Nr.194 „Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus”, Finansiālā stāvokļa atbilstību var pierādīt ar:

 1. gada pārskatu (iedaļas "Pašu kapitāls" kopsumma);
 2. Uzņēmumu reģistrā reģistrēto pamatkapitālu (ja uzņēmums nav vecāks par 3 mēnešiem);
 3. bilanci, kas nav vecāka par 3 mēnešiem (iedaļas “Pašu kapitāls” kopsumma);
 4. bankas garantiju.

Individuālais komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība uzņēmuma finansiālo stāvokli pierāda ar savu apliecinājumu, norādot valsts reģistrā reģistrētos tā īpašumā esošos kustamos vai nekustamos īpašumus un to vērtību, vai bankas izziņu par individuālā komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības kontā esošajiem naudas līdzekļiem. Veicot pasažieru komercpārvadājumus Latvijas teritorijā, uz katru transportlīdzekli ir nepieciešams saņemt licences kartīti.  

Veicot starptautisko pasažieru komercpārvadājumus ar autobusu, uzņēmuma nepieciešams saņemt arī Eiropas Kopienas atļauju un transportlīdzeklim - Eiropas Kopienas atļaujas kopiju

Pirms iesnieguma iesniegšanas  speciālās atļaujas (licences) saņemšanai no uzņēmuma konta ir maksājama valsts nodeva € 22.00, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.146 “Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu”. Valsts kases maksājuma konts nodevas apmaksai nr. LV72TREL1060170921910, reģistrācijas numurs: 90000050138, BIC kods: TRELLV22.

Speciālā atļauja (licence) tiek izsniegta elektroniski, izdarot ierakstu Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē un publicējot informāciju Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē. Licence tiek piešķirta uz 10 gadu termiņu. Informācija par licences izsniegšanu tiek nosūtīta uz pārvadātāja iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums;
 • Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs atzīta profesionālās kompetences sertifikāta apliecināta kopija un apliecinātu sertifikāta tulkojumu, izņemot gadījumu, ja sertifikāts izsniegts Latvijas Republikā;
 • informācija par uzņēmuma finansiālā stāvokļa atbilstību saskaņā ar Regulas Nr.1071/2009. 7. panta 1. punkta prasībām.

 

Normatīvie akti

 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1071/2009 ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 15. jūlija Regula (ES) Nr. 2020/1055, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1071/2009, (EK) Nr. 1072/2009 un (ES) Nr. 1024/2012, lai tās pielāgotu norisēm autotransporta nozarē
 • Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa noteikumi Nr.194 „Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus”
 • Ministru kabineta 2018. gada 6. marta noteikumi Nr.146 “Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu”
 •  Ministru kabineta 2005. gada 17. maija noteikumi Nr. 339 “Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas pārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem”
 • Autopārvadājumu likums

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 

Saistībā ar Personu apliecinošo dokumentu likuma 4. pantu VSIA “Autotransporta direkcija” Klientu apkalpošanas centrā pakalpojumus var saņemt tikai pēc šādu personu apliecinošo dokumentu uzrādīšanas: pase vai eID (personas apliecība).


Ieteikt šo rakstu