Autobusu pasažieru tiesības

Eiropas Savienībā autobusu pasažieru tiesības ir aizsargātas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.181/2011 par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr.2006/2004. Regulu Nr.181/2011 piemēro regulāriem autobusu pasažieru pārvadājumiem, ja pasažieru iekāpšanas un / vai izkāpšanas vieta atrodas Eiropas Savienības robežās, pasažieru pārvadājums notiek pa noteiktu maršrutu un ar iepriekš paredzētām pieturām noteiktā laika intervālā.

Regulas Nr.181/2011 piemērošana maršrutos, kuru plānotais attālums ir īsāks nekā 250km:

 • pasažierim, iegādājoties biļeti vai izmantojot autobusu pārvadājumus,  tiek nodrošināta aizsardzība pret diskrimināciju pilsonības, dzīvesvietas vai invaliditātes dēļ;
 • pasažieriem ir tiesības uz informāciju par braucienu un informāciju par pasažieru tiesībām;
 • pasažieriem ir tiesības iesniegt sūdzību pārvadātājam un valsts pārvaldes iestādei.

Personas ar invaliditāti un personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām:

 • personai ar invaliditāti un personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām ir tiesības uz pārvadājumu, kā arī jānodrošina šāda iespēja bez papildu maksas;
 • pārvadātāji, ceļojumu aģenti un ceļojumu rīkotāji var atteikties pieņemt rezervāciju vai izsniegt vai kā citādi piegādāt biļeti, vai atteikt iekāpšanu personai, kā iemeslu minot invaliditāti vai ierobežotas pārvietošanās spējas, ja transportlīdzekļa vai infrastruktūras, tai skaitā autobusa pieturu vai autoostu, uzbūves dēļ ir fiziski neiespējama personas ar invaliditāti vai personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām droša un praktiska iekāpšana, izkāpšana vai pārvadāšana;
 • pārvadātāji un autoostu pārvaldītāji ir atbildīgi par zaudējumiem, kas radušies, ja ir nozaudēts ratiņkrēsls, citas pārvietošanās palīgierīces vai palīdzības aprīkojums, vai ja tiem ir radīti bojājumi. Zudumu vai bojājumus kompensē par to radīšanu atbildīgais pārvadātājs vai autoostas pārvaldītājs. Minētā kompensācija ir līdzvērtīga nozaudētās vai bojātās ierīces vai aprīkojuma aizstāšanas vai labošanas izmaksām.

 

Regulā Nr.181/2011 noteiktās papildu pasažieru tiesības maršrutos, kuru garums pārsniedz 250km.

Palīdzība reisa atcelšanas vai aizkavēšanās gadījumā.

 • Ja brauciens, kuram paredzēts lielāks ilgums nekā trīs stundas, tiek atcelts vai tā atiešana no autoostas aizkavējas ilgāk par 90 minūtēm, pārvadātājs pasažierim bez maksas piedāvā:

a) uzkodas, maltītes un atspirdzinājumus apjomā, kas saprātīgi atbilst gaidīšanas vai aizkavēšanās laikam, ja tie ir pieejami autobusā vai autoostā vai ja tos iespējams saprātīgā veidā sagādāt;

b) viesnīcas istabu vai cita veida izmitināšanu, kā arī palīdzību, lai noorganizētu pārvadāšanu starp autoostu un izmitināšanas vietu gadījumos, kad vajadzīgs tur uzturēties vienu vai vairākas naktis.

Kompensācija vai maršruta maiņa, ja tiek liegta iekāpšana vai reiss tiek atcelts.

 • Ja regulārais pārvadājums tiks atcelts vai atiešana no autoostas aizkavēsies ilgāk nekā par 120 minūtēm, vai rezervējumu pieprasījumi pārsniedz piedāvājumu, pasažierim nekavējoties piedāvā šādas izvēles iespējas:

a) turpināt braucienu vai mainīt maršrutu līdz galamērķim bez papildu maksas, izmantojot pēc iespējas drīzāku pārvadājumu ar nosacījumiem, kas pielīdzināmi pārvadājuma līgumā izklāstītajam;

b) saņemt biļetes cenas atlīdzību un nepieciešamības gadījumā bez maksas pēc iespējas drīzāku atpakaļbraucienu ar autobusu uz sākotnējo izbraukšanas vietu saskaņā ar pārvadājuma līgumu.

 • Ja pārvadātājs nepiedāvā pasažierim minētās izvēles iespējas, pasažierim ir tiesības uz kompensāciju 50 % apmērā no biļetes cenas papildus b) apakšpunktā minētajai atlīdzībai.

Atbildība par pasažieriem un bagāžu.

 • Pasažieriem ir tiesības uz kompensāciju nāves gadījumā, tai skaitā uz saprātīgu bēru izdevumu atlīdzināšanu vai miesas bojājumu gadījumā, kā arī bagāžas nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā saistībā ar negadījumu, kas radies autobusa izmantošanas dēļ.

Personas ar invaliditāti un personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

 • Pārvadātāji un autoostu pārvaldītāji sadarbojas, lai sniegtu palīdzību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām bez maksas vai arī jāpiedāvā pavadošo personu pārvadāt bez maksas. Par šādas palīdzības nepieciešamību ir jāinformē vismaz 36 stundas iepriekš.

 

Regulu Nr.181/2011 attiecībā uz regulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem maršrutos uz trešajām valstīm piemēro tādā pašā apmērā, kā uz maršrutiem, kuru plānotais garums ir īsāk nekā 250km, un maršrutiem, kuru garums pārsniedz 250km.

Regulu Nr.181/2011 attiecībā uz neregulārajiem pārvadājumiem, kuros sākotnējā pasažieru iekāpšanas vieta vai galīgā izkāpšanas vieta atrodas dalībvalsts teritorijā, piemēro prasības, ievērojot diskriminācijas aizliegumu pilsonības, dzīvesvietas vai invaliditātes dēļ, kā arī prasības attiecībā uz kompensāciju un palīdzību saistībā ar negadījumu.

 

Autotransporta direkcija ir noteikta kā neatkarīga valsts iestāde, kas:

 1. atbild par Regulas Nr.181/2011 izpildi attiecībā uz regulārajiem pārvadājumiem;
 2. nodrošina pasažieru sūdzību pārskatīšanu, kas nav atrisinātas ar pārvadātāju.

 

Iesniegumu un sūdzību izskatīšana.

Saskaņā ar Regulu Nr.181/2011 pasažieriem savu tiesību aizskāruma gadījumā ir tiesības vērsties pie pārvadātāja vai valsts iestādes ar iesniegumu, tomēr ir jāņem vērā, ka iesniegumu izskatīšana notiek šādā kārtībā:

 1. pasažieris trīs mēnešu laikā no dienas, kad regulārais pārvadājums tika veikts vai to vajadzēja veikt, ar sūdzību vēršas pie pārvadātāja;
 2. pārvadātājs viena mēneša laikā paziņo, vai sūdzība ir atzīta par pamatotu, noraidīta vai vēl tiek izskatīta. Galīgās atbildes sniegšanas laiks nevar būt ilgāks par trīs mēnešiem;
 3. gadījumā, ja pārvadātājs sūdzību ir noraidījis, pasažierim ir iespēja vērsties kompetentajā iestādē – Autotransporta direkcijā, iesniedzot to parakstītu papīra formāta vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

Saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 46. pantu pasažierim ir tiesības celt prasību tiesā pret pārvadātāju trīs gadu laikā no dienas, kad noticis tiesību aizskārums, kas bijis par pamatu prasības celšanai.

 

Iesniegumu, t. sk. sūdzību, var iesniegt, aizpildot šo veidlapu:

 • personīgi iesniedzot Vaļņu ielā 30 (3.stāvs), Rīgā, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 16.30
 • pa pastu - rakstot Autotransporta direkcijai Vaļņu ielā 30, Rīgā, LV-1050
 • pa e-pastu – sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi info@atd.lv
 • izmantojot Autotransporta direkcijas oficiālo e-adresi.

Vispārīgs jautājums vai nepieciešama konsultācija:

 • elektroniski - rakstot pa e-pastu uz info@atd.lv
 • telefoniski - pa tālruni 67280485.
 

Papildu informācija:

Ziņojums par pasažieru tiesībām

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.181/2011 par autobusu pasažieru tiesībām

Autobusu pasažieru tiesību kopsavilkums

 


Ieteikt šo rakstu