Regulārie pasažieru starptautiskie pārvadājumi ar autobusiem

Normatīvie akti regulārajiem pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem:

  • Autopārvadājumu likums;
  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regula (EK) Nr.1073/2009  par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr.561/2006;
  • Komisijas 2014.gada 9.aprīļa Regula (ES) Nr. 361/2014, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1073/2009 attiecībā uz dokumentiem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr.2121/98;
  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 16.februāra Regula (ES) Nr. 181/2011 par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr.2006/2004;
  • 2012.gada 10.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.37 Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību ;
  • 2008.gada 26.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.128 Noteikumi par biļešu obligātajiem rekvizītiem regulārajos starptautiskajos pasažieru pārvadājumos starp Latviju un valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

Saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 32.pantu starptautiskos maršrutus atklāj, groza un slēdz Autotransporta direkcija. Starptautiskos maršrutus atklāj un groza, izsniedzot attiecīgas atļaujas.

 

Regulārie pasažieru starptautiskie pārvadājumi ar autobusiem uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis

 (turpmāk – trešās valstis)

 

Lai saņemtu trešās valsts maršruta atļauju jaunam vai grozītam maršrutam vai pārreģistrētu to uz jaunu termiņu, Latvijā reģistrētam pārvadātājam jāiesniedz Autotransporta direkcijā 2012.gada 10.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.37 Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību 24.punktā minēto iesniegumu (Ministru kabineta noteikumu Nr.37 2.pielikums), kam pievienoti šādi dokumenti un informācija papīra vai elektroniskā dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu:

1.     autobusu kustības saraksts (Ministru kabineta noteikumu Nr.37 3.pielikums);

2.     detalizēta maršruta shēma (karte);

3.     autobusu vadītāju darba un atpūtas laika grafiks;

4.     informācija par autobusiem, ar kuriem paredzēts pārvadāt pasažierus attiecīgajā maršrutā;

5.     līgums vai vienošanās ar maršruta apkalpošanā iesaistītajiem pārvadātājiem;

6.     braukšanas maksa;

7.     kārtība, kādā paredzēta braukšanas biļešu iegāde un nodošana, vietu rezervēšana, pasažieru, bagāžas un dzīvnieku pārvadāšana, kā arī braukšanas maksas atlaižu piešķiršanas nosacījumi;

8.     Eiropas Kopienas atļaujas pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu Eiropas Savienības teritorijā kopija.

 

Regulārie pasažieru starptautiskie pārvadājumi ar autobusiem uz Eiropas Savienības dalībvalstīm

 

Lai saņemtu Eiropas Savienības maršruta atļauju jaunam vai grozītam maršrutam vai pārreģistrētu to uz jaunu termiņu, pārvadātājam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1073/2009 (2009.gada 21.oktobris) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr.561/2006 7.pantu jāiesniedz atļaujas izsniedzējai iestādei (Latvijas Republikā Autotransporta direkcijā) pieteikums, atbilstoši Komisijas 2014.gada 9.aprīļa Regulas (ES) Nr. 361/2014, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1073/2009 attiecībā uz dokumentiem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem, III pielikumam, kam pievienots:

1.     kustības grafiks;

2.     braukšanas maksa;

3.    Kopienas atļaujas pasažieru starptautisko komercpārvadājumu veikšanai ar autobusu apliecināta kopija, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1073/2009 4. pantā;

4.    ziņas par tā pārvadājuma veidu un apjomu, kuru pieteicējs plāno nodrošināt, ja pieteikums aptver pārvadājuma izveidi, vai par tā pārvadājuma veidu un apjomu, kuru jau veic, ja pieteikums ir par atļaujas atjaunošanu;

5.    piemērota mēroga karte, kurā atzīmēts maršruts un pieturvietas, kur iekāpj vai izkāpj pasažieri;

6.    braukšanas grafiks, kas ļauj pārliecināties par atbilstību Savienības tiesību aktiem attiecībā uz transportlīdzekļa vadīšanas laiku un transportlīdzekļa vadītāja atpūtas periodiem.

 

Pārejas noteikumi  

1.   Dalībvalstis var atļaut izmantot ceļojuma formulāru, atļauju pieteikumu, atļauju un sertifikātu, kas sagatavoti saskaņā ar Regulu (EK) Nr.2121/98, esošos krājumus līdz 2015.gada 31.decembrim.

2.   Pārējās dalībvalstis savā teritorijā pieņem brauciena formulārus un atļauju pieteikumus līdz 2015.gada 31.decembrim.

3.   Atļaujas un sertifikāti, kas sagatavoti saskaņā ar Regulu (EK) Nr.2121/98 un izsniegti līdz 2015.gada 31.decembrim, būs derīgi līdz to termiņa beigām.

 

Pārskati par veiktajiem pārvadājumiem

 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.37 19.punktu pārvadātāji, kuru rīcībā ir derīgas Autotransporta direkcijas izsniegtas atļaujas regulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem uz trešo valsti vai uz ES dalībvalsti, aizpilda elektroniski e-pakalpojumu vidē pārskata veidlapu (MK noteikumu Nr.37 1.pielikums) par iepriekšējā ceturksnī katrā mēnesī katrā maršrutā veiktajiem reisiem, norādot arī partneruzņēmumu darbību un nosūta Autotransporta direkcijai līdz ceturksnim sekojošā mēneša desmitajam datumam.

 

 

Papildu informācija: 

Ieteikt šo rakstu