Digitālā tahogrāfa uzņēmuma kartes pirmreizējā izsniegšana, atjaunošana vai nomaiņa

Digitālā tahogrāfa uzņēmuma kartes pirmreizējā izsniegšana, atjaunošana vai nomaiņa

Iesnieguma izskatīšana digitālā tahogrāfa uzņēmuma kartes pirmreizējai izsniegšanai, atjaunošanai vai nomaiņai
 
100.00

Digitālā tahogrāfa uzņēmuma karte ir nepieciešama visiem Latvijā reģistrētiem transportlīdzekļa īpašniekiem vai turētājiem, kuru rīcībā ir vismaz viens transportlīdzeklis, kas ir aprīkots ar digitālo vai viedo tahogrāfu autovadītāja darba un atpūtas laika uzskaitei.

Digitālā tahogrāfa uzņēmuma karte paredzēta digitālajā vai viedajā tahogrāfā reģistrēto ar transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja darbību saistīto datu attēlošanai, lejupielādei, izdrukai vai bloķēšanai, lai cits transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs ar tiem nevarētu iepazīties.

Digitālā tahogrāfa uzņēmuma karti izsniedz uz pieciem gadiem.

Digitālā tahogrāfa uzņēmuma karti  izsniedz 15 darba dienu laikā no apmaksas dienas. Ja digitālā tahogrāfa uzņēmuma karte nozaudēta, nozagta, bojāta vai nefunkcionē, to aizvieto piecu darbdienu laikā no iesnieguma pieņemšanas un/vai apmaksas dienas.

Svarīgi!

  • Lai identificētu konkrētā ar digitālo vai viedo tahogrāfu aprīkotā transportlīdzekļa saistību ar uzņēmumu, pirms tā ekspluatācijas uzsākšanas tahogrāfā ir jāievieto digitālā tahogrāfa uzņēmuma karte. Digitālā vai viedā tahogrāfa atmiņā tiks atvērts konkrētā uzņēmuma fails jeb mape, kur glabāsies visa informācija par transportlīdzekli un autovadītājiem, kuri izmantojuši šo transportlīdzekli. Šādā veidā tiek ierobežota trešo personu piekļuve tahogrāfā reģistrētajiem datiem.
  • Digitālajā vai viedajā tahogrāfā reģistrētajai informācijai būs iespējams piekļūt tikai ar konkrētā uzņēmuma digitālā tahogrāfa uzņēmuma karti, digitālā tahogrāfa kontroles karti vai digitālā tahogrāfa darbnīcas karti. Šādi tiek nodrošināta gan informācijas par transportlīdzekli konfidencialitāte, gan fizisko personu datu aizsardzība.
  • Ja uzņēmums nodod transportlīdzekli citam uzņēmumam vai pārdod, tad ar digitālā tahogrāfa uzņēmuma karti  uzņēmuma fails jeb mape ir jāaizver. Nākamais transportlīdzekļa lietotājs vai īpašnieks ar savu uzņēmuma karti digitālajā vai viedajā tahogrāfā izveido savu jaunu failu jeb mapi.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 

Normatīvie akti

  • Padomes 1998.gada 24.septembra Regula (EK) Nr. 2135/98 ar ko groza Regulu (EEK) Nr.3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā un Direktīvu 88/599/EEC par Regulas (EEK) Nr.3820/85 un Regulas (EEK) Nr.3821/85 piemērošanu
  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Regula (EK) Nr.561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr.2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.3820/85
  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra Regula Nr.165/2014 par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu
  • Komisijas 2016. gada 18. marta Īstenošanas Regula (ES) 2016/799, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 165/2014, ar kuru nosaka prasības attiecībā uz tahogrāfu un to komponentu konstrukciju, testēšanu, uzstādīšanu, darbību un remontu
  • Eiropas valstu līgums attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos
  • Autopārvadājumu likums
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.836 “Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku”

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar naudas pārskaitījumu. 

Saistībā ar Personu apliecinošo dokumentu likuma 4. pantu VSIA “Autotransporta direkcija” Klientu apkalpošanas centrā pakalpojumus var saņemt tikai pēc šādu personu apliecinošo dokumentu uzrādīšanas: pase vai eID (personas apliecība).


Ieteikt šo rakstu