Korporatīvā pārvaldība

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu izdots Ētikas kodekss, kas nosaka ētikas pamatprincipus, lai uzlabotu Autotransporta direkcijas darba kultūru un vairotu sabiedrības uzticību Autotransporta direkcijai, interešu konflikta risinājumus, darbinieku tiesības un pienākumus un atbildību par Ētikas kodeksa neievērošanu. Ētikas kodeksā noteiktos principus darbinieki ievēro pildot darba pienākumus, savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar valsts, pašvaldību un nevalstiskām institūcijām, klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, bet situācijās, kuras nav minētas šajos noteikumos, – rīkojas saskaņā ar vispārpieņemtajām uzvedības un morāles normām.


Ieteikt šo rakstu