Korporatīvā pārvaldība

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu izdots Ētikas kodekss, kas nosaka ētikas pamatprincipus, lai uzlabotu Autotransporta direkcijas darba kultūru un vairotu sabiedrības uzticību Autotransporta direkcijai, interešu konflikta risinājumus, darbinieku tiesības un pienākumus un atbildību par Ētikas kodeksa neievērošanu. Ētikas kodeksā noteiktos principus darbinieki ievēro pildot darba pienākumus, savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar valsts, pašvaldību un nevalstiskām institūcijām, klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, bet situācijās, kuras nav minētas šajos noteikumos, – rīkojas saskaņā ar vispārpieņemtajām uzvedības un morāles normām.

 

Trauksmes celšana

Trauksmes celšana – iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli. Trauksmes celšanas ziņojumu var iesniegt ar elektroniskās formas starpniecību tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv vai arī aizpildot veidlapu un iesniedzot iestādes trauksmes celšanas kontaktpersonai, atbilstoši iestādē noteiktajai kārtībai.

Pēc ziņojuma saņemšanas kompetentā institūcija, kurai ziņojums ir piekritīgs, septiņu dienu laikā to izvērtē, lai noteiktu, vai tas ir trauksmes cēlēja ziņojums. Pēc tam kad personas iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti. Triju dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par saņemtā ziņojuma atzīšanu/neatzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu, iesniedzējam tiek nosūtīta atbildes vēstule. Divu mēnešu termiņā no dienas, kad ziņojums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, iesniedzējs tiek informēts par tā izskatīšanas rezultātu vai, ja izskatīšana vēl nav pabeigta – par ziņojuma izskatīšanas gaitu, papildus informējot arī par izskatīšanas rezultātu.

Trauksmes celšanas kontaktpersona Autotransporta direkcijā: Karina Pirogova, Kvalitātes vadītāja, tel. 67356019.

Vairāk par trauksmes celšanu uzzini www.trauksmescelejs.lv

 


Ieteikt šo rakstu