Transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšana

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) Nr.2020/1057 un Autopārvadājuma likuma V1 nodaļu pārvadātājam, kas veic pasažieru vai kravas autopārvadājumus citā Eiropas Savienības (ES)  dalībvalstī (starp ES dalībvalstīm, kas nav pārvadātāja reģistrācijas valsts, vai no ES dalībvalsts, kurā pārvadātājs nav reģistrēts, uz kādu trešo valsti un otrādi, kā arī kabotāžas pārvadājumus), ir pienākums līdz nosūtīšanas laikposma sākumam nosūtīt nosūtīšanas deklarāciju tai ES dalībvalstij, uz kuru transportlīdzekļa vadītājs ir nosūtīts,  izmantojot transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas portālu.

Transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšana ir situācija:

 1. ja citā ES dalībvalstī reģistrēts pārvadātājs, kurš sniedz starptautisko autopārvadājuma pakalpojumu, nosūta transportlīdzekļa vadītāju, kurš nosūtīšanas periodā ir attiecīgā pārvadātāja darbinieks, uz Latviju;
 2. Latvijā reģistrēts pārvadātājs, kurš sniedz starptautisko autopārvadājuma pakalpojumu, nosūta transportlīdzekļa vadītāju, kurš nosūtīšanas periodā ir attiecīgā pārvadātāja darbinieks, uz citu ES dalībvalsti vadīt pārvadātajā rīcībā esošu transportlīdzekli un veikt pārvadātāja vārdā citas ar attiecīgo autopārvadājuma pakalpojumu saistītās darbības.

Transportlīdzekļa vadītājs tiek uzskatīts par nosūtītu gadījumos, ja:

 1. tiek veikts starptautisks pārvadājums starp ES dalībvalstīm vai starp ES dalībvalsti un trešo valsti, kura laikā kravas iekraušana un izkraušana nenotiek valstī, kurā pārvadātājs reģistrēts (piemēram, pārvadājums Vācija – Šveice vai Polija - Krievija);
 2. tiek veikts kabotāžas pārvadājums - iekšzemes komercpārvadājumi, ko pagaidu kārtā veic uzņēmējā dalībvalstī (piemēram, pārvadājums starp divām vietām Lietuvā);
 3. tiek veikts kombinētā pārvadājuma sākuma vai beigu autoceļa posms ar autotransportu, kas tiek veikts Dānijā, Zviedrijā vai Somijā (piemēram, pārvadājums no Zviedrijas ostas uz izkraušanas vietu Zviedrijas teritorijā 150km rādiusā).

Transportlīdzekļa vadītājs netiek uzskatīts par nosūtītu gadījumos, ja:

 1. cita ES dalībvalsts tiek šķērsota tranzītā;
 2. tiek veikts divpusējs pārvadājums no vai uz valsti, kurā pārvadātājs veic uzņēmējdarbību (piemēram, pārvadājums no Latvijas ar vienu vai vairākām kravas iekraušanas un izkraušanas vietām Igaunijā);
 3. tiek veikts divpusējs pārvadājums, kura ietvaros papildus veic vienu kravas iekraušanas un izkraušanas darbību citā ES dalībvalstī vai trešā valstī ar noteikumu, ka kravu neiekrauj un neizkrauj vienā un tajā pašā valstī (piemēram, sākumā Latvijā iekrauj pusi no puspiekabes, lai izkrautu Vācijā, bet pa ceļam otru pusi iekrauj Lietuvā, lai pilnu aizvestu uz Poliju);
 4. tiek veikts divpusējs pārvadājums atpakaļceļā uz pārvadātāja uzņēmējdarbības valsti, kura ietvaros papildus veic ne vairāk kā divas kravas iekraušanas un izkraušanas darbības ES  dalībvalstīs vai trešajās valstīs ar noteikumu, ka kravu neiekrauj un neizkrauj vienā un tajā pašā valstī un ka, veicot divpusējo pārvadājumu turpceļā, netika veikta neviena papildu kravas iekraušanas un/vai izkraušanas darbība (piemēram, tika veikts divpusējs pārvadājums no Latvijas uz Franciju. Pēc kravas izkraušanas Francijā sākumā iekrauj pusi no puspiekabes, lai izkrautu Latvijā, tad pa ceļam otru pusi iekrauj Vācijā un izkrauj Polijā. Tālāk Polijā atkal tiek iekrauta puse no puspiekabes un izkrauta Lietuvā. Visbeidzot puse no puspiekabes, kas sākumā tika iekrauta Francijā tiek izkrauta Latvijā);
 5. kombinētā pārvadājuma sākuma vai beigu autoceļa posmā, ja tajā ietilpst starptautiskie divpusējie pārvadājumi. Jāatzīmē, ka, veicot šādu pārvadājumu Dānijā, Zviedrijā vai Somijā, transportlīdzekļa vadītājs tiek uzskatīts par nosūtītu (piemēram, pārvadājums no Vācijas ostas uz izkraušanas vietu Vācijas teritorijā 150km rādiusā);
 6. viņš/viņa ir pašnodarbināta persona, ņemot vērā Direktīvas 96/71/EK 2.(1) pantā noteikto un Direktīvas 2020/1057 1.panta 2.punktā noteikto. Kā zināms, tad abu Direktīvu nosacījumi attiecas uz darbā nosūtītiem darba ņēmējiem. Tomēr atbilstoši Direktīvas 96/71/EK  2.(2)pantam jēdziena “darba ņēmējs” definīcija tiek noteikta atbilstoši tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā darba ņēmējs ir nosūtīts darbā. Līdz ar to praksē mēdz būt situācijas, kad dalībvalstis uzsāk tiesvedības, ja konstatē, ka atbilstoši to tiesību aktiem, kā arī ES regulējumam, darbā nosūtītais pašnodarbinātais atbilst darba ņēmēja statusam. Tad pašnodarbinātība tiek noteikta kā fiktīva un personu kvalificē kā darba ņēmēju ar visām no tā izrietošajām sekām.

No 2022. gada 2. februāra  pārvadātājam, kurš veic starptautisku pārvadājumu un uz kuru ir attiecināma nosūtīšanas situācija, ir nepieciešams sagatavot un iesniegt transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas deklarāciju, izmantojot transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas portālu. Lai sagatavotu un iesniegtu nosūtīšanas deklarāciju, ir jāizveido pārvadātāja profils, kas ļaus:

 1. latviski aizpildīt un sagatavot nosūtīšanas deklarācijas formu;
 2. nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas sagatavotajā/iesniegtajā nosūtīšanas deklarācijā;
 3. atbildēt uz citu dalībvalstu kompetento iestāžu dokumentu pieprasījumiem.

Nosūtīšanas deklarācijā uz noteiktu valsti ietveramā informācija:

 1. pārvadātāja uzņēmuma dati;
 2. pārvadātāja kontaktpersona sadarbībai ar kompetentajām iestādēm;
 3. transportlīdzekļa vadītāja dati;
 4. informācija par darba līgumu;
 5. plānotais nosūtīšanas sākuma un beigu datums;
 6. transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes, ar kuriem transportlīdzekļa vadītājs veiks pārvadājumus nosūtīšanas periodā;
 7. informācija par pārvadājuma veidu.

Nosūtīšanas deklarācija ir jāiesniedz atsevišķi par katru transportlīdzekļa vadītāju un atsevišķi katrai valstij, kurā šim transportlīdzekļa vadītājam būs nosūtīšanas situācija attiecīgajā periodā.

Informācija par transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas portāla lietošanu ir pieejama ATD prezentācijā un EK mācību sesijas video. Reģistrēties portālā, izveidot pārvadātāja profilu, pievienot transportlīdzekļa vadītājus un sagatavot nosūtīšanas deklarācijas var jau šobrīd,  bet iesniegt tās varēs tikai, sākot no 2. februāra plkst 0:00.

Reģistrējoties portālā Jums jānospiež poga Izveidot kontu. Ja izvēlēsieties turpināt, Jūs vispirms pārvirzīs uz “EU Login”, lai Jūs varētu pieteikties vai izveidot jaunu lietotāju. “EU Login” tiek izmantota Eiropas Komisijas lietotnēs. Pēc apstiprinoša e-pasta saņemšanas par pieteikšanos “EU Login”, un lai pabeigtu reģistrāciju portālā Jums vēlreiz jānospiež poga Izveidot kontu un tikai tad tiksiet līdz uzņēmuma profilam.

 

 

Pārvadātājam ir pienākums nodrošināt, ka transportlīdzekļa vadītāja rīcībā ir papīra vai elektroniskā formātā (un vadītājam ir pienākums glabāt un pēc pieprasījuma uz ceļa tos uzrādīt) šādi dokumenti:

 1. ar transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas portāla starpniecību iesniegtās nosūtīšanas deklarācijas kopija;
 2. pierādījums par pārvadājumiem, kas tiek veikti nosūtīšanas dalībvalstī, piemēram, CMR pavadzīme;
 3. tahogrāfa dati, īpaši ES dalībvalstu valsts simbols, kurās transportlīdzekļa vadītājs uzturējās, veicot starptautiskus autopārvadājumus vai kabotāžas pārvadājumus.

Pārvadātājam ir pienākums pēc tieša tās dalībvalsts kompetento iestāžu pieprasījuma, uz kuru notika transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšana, iesniegt pierādījumu par pārvadājumiem un tahogrāfa datu kopijas, kā arī dokumentāciju saistībā ar nosūtītā transportlīdzekļa vadītāja atalgojumu, kas attiecas uz nosūtīšanas laikposmu. Pārvadātājs dokumentāciju sniedz, izmantojot transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas portālu, ne vēlāk kā astoņas nedēļas pēc pieprasījuma dienas. Lai risinātu situācijas, kad pārvadātājs nav iesniedzis dalībvalsts kompetento iestāžu pieprasītos pierādījumus noteiktajā laikā, kompetentā institūcija Latvijā būs Valsts darba inspekcija.

Informācija par transportlīdzekļa vadītāja atalgojuma apmēru ES dalībvalstīs ir pieejama apkopojumā, Your Europe, Truck Mobility Info un Eiropas Darba iestādes (ELA) mājaslapās.

Papildus informējam, ka visas iepriekš sagatavotās un iesniegtās deklarācijas citu valstu portālos/reģistros, piemēram Francijas SIPSI,  Vācijas Meldeportal vai Dānijas UTIK, no 2022. gada 2. februāra būs zaudējušas spēku, tāpēc nosūtīšanas deklarācijas uz šīm valstīm no jauna būs jāiesniedz transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas portālā.

Papildus arī informējam, ka uz starptautisko autopārvadājumu jomas darbiniekiem, kuri parasti strādā vairākās dalībvalstīs, attiecas sociālās drošības koordinācijas noteikumi, kas ietverti EK Regulas 883/2004 13.pantā. Sociālās apdrošināšanas iemaksas par darbiniekiem vienlaicīgi ir jāveic tikai vienā dalībvalstī. Šādiem darbiniekiem uz rokas ir jābūt Eiropas Savienības standarta veidlapai – A1 sertifikātam, kas apliecina, ka darbinieks ir sociāli apdrošināts un darba devējam par viņu jāveic sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valstī, kura ir izdevusi A1 sertifikātu. Latvijā A1 sertifikātu izsniedz Valsts sociālās apdrošināšana aģentūra. Latvijas pārvadātājiem par nodarbinātajiem transportlīdzekļu vadītājiem, kas veic pasažieru vai kravas autopārvadājumus citās dalībvalstīs, ir jāpieprasa A1 sertifikāts. A1 sertifikāts ir jāpieprasa neatkarīgi no tā kādus pārvadājumus transportlīdzekļa vadītājs veic (kabotāžas, divpusējos vai starptautiskos pārvadājumus uz citām dalībvalstīm). Atbilstoši nosacījumiem, lai nodrošinātu tiesisko stabilitāti, A1 sertifikātu starptautisko pārvadājumu nozarē strādājošiem parasti izsniedz uz turpmākajiem 12 mēnešiem (ņemot vērā darba līguma nosacījumus). A1 sertifikāts tiek izsniegts atbilstoši EK Regulas 883/2004 nosacījumiem un tā izsniegšanu un periodu, par kuru tas tiek izsniegts, neietekmē (ES) Direktīvā Nr.2020/1057 noteiktais regulējums par transportlīdzekļa vadītāju norīkošanas deklarācijā norādāmo periodu (kas noteikts līdz 6 mēnešiem). A1 sertifikāts un transportlīdzekļa vadītāja norīkošanas deklarācija ir divi dažādi dokumenti un tie viens otru neaizvieto. Faktiski A1 sertifikāts ir jāpieprasa vienmēr, kad darbinieks veic darbu ārpus Latvijas, savukārt deklarācija par norīkošanu darbā ir jāaizpilda portālā https://www.postingdeclaration.eu gadījumos, kad uz vadītāju attiecas nosūtīšanas nosacījumi atbilstoši  (ES) Direktīvā Nr.2020/1057 noteiktajam (t.i., gadījumos, kad tiek veikti kabotāžas pārvadājumi un starptautiski pārvadājumi: iekraušana/izkraušana nav pārvadātāja reģistrācijas valstī).

Eiropas Komisija savā mājaslapā ir apkopojusi jautājumus un atbildes saistībā ar transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanu.

Tehnisku problēmu gadījumā, kas ir saistītas ar transportlīdzekļu vadītāju nosūtīšanas portāla darbību, lūdzam rakstīt uz DIGIT-POSTINGDECLARATION-SUPPORT@ec.europa.eu.

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar ATD, rakstot uz e-pastu info@atd.lv vai zvanot 67686474.

 

VIDEO MATERIĀLI:

Mobilitātes pakotnes I prasības (pieejami subtitri latviešu valodā)

Nosūtītā transportlīdzekļa vadītāja tiesības un pienākumi (pieejami subtitri latviešu valodā)

Transportlīdzekļa vadītāja pārbaude uz ceļa (pieejami subtitri latviešu valodā)

Pārvadājumi uz kuriem neattiecas nosūtīšanas prasības  

Pārvadājumi uz kuriem attiecas nosūtīšanas prasības

Transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas portāls

Informācijas pieejamība

 


Ieteikt šo rakstu