Informācija par dalībnieku sapulcēm

Informācija par 2020.gadā dalībnieku sapulcēs pieņemtiem lēmumiem un to izpildi

Nr.p.k.

Izskatītie jautājumi/Pieņemtie lēmumi

Lēmumu izpilde

 

17.02.2020. ārkārtas dalībnieku sapulcē tika pieņemti sekojoši lēmumi un uzdoti sekojoši uzdevumi

 

 1.  

Tika skatīts sekojošs darba kārtības jautājums:

1.Par VSIA „Autotransporta direkcija” valdes sastāvu.

 

Tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1.1.Ievēlēt Kristiānu Godiņu, personas kods ____________ valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem no 2020.gada 23.februāra.

1.2. Noteikt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētājam K. Godiņam mēneša atlīdzību 3959,48 EUR apmērā.

1.3.Slēgt  pilnvarojuma līgumu par valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi ar valdes priekšsēdētāju Kristiānu Godiņu, nosakot pilnvarojuma līguma spēkā stāšanās termiņu 2020.gada 23.februārī, dalībnieku sapulces protokola pielikumā pievienotajā redakcijā.

1.4.Uzdot valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdei nodrošināt valdes sastāva izmaiņu reģistrāciju komercreģistra iestādē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Dotais uzdevums ir  izpildīts.

 

 

09.04.2020. kārtējā dalībnieku sapulcē tika pieņemti sekojoši lēmumi un uzdoti sekojoši uzdevumi

 

 1.  

Tika skatīti sekojoši darba kārtības jautājumi:

1. Valsts SIA „Autotransporta direkcija” darbības 2019.gada pārskata apstiprināšana.

2. Valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2019. gada peļņas sadale.

3. Valsts SIA „Autotransporta direkcija” zvērināta revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana.

4. Valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes mēneša atlīdzības noteikšana.

5. Par Valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2017.gada līdz 2019. gadam 2019. gada rīcības plāna izpildi.

6. Valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020.gada līdz 2022. gadam   un stratēģijas  rīcības plāna 2020.gadam apstiprināšana.

 

Tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1.1. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta ziņojumu par kapitālsabiedrības 2019.gada pārskatu.

1.2. Apstiprināt valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2019.gada pārskatu.

1.3. Uzdot valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2019.gada pārskatu, zvērināta revidenta ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2019.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās.

1.4. Ņemot vērā valsts SIA „Autotransporta direkcija” rādītājus par 2019.gadu:

- darbinieku skaits – 93;

- bilances kopsumma - 4 331 944 EUR;

- neto apgrozījums - 4 110 263 EUR;

atzīt, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” iedalāma kapitālsabiedrību grupā “vidēja”.

1.5. Pieņemt zināšanai pārskatu par valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2019.gada darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem.

1.6. Pieņemt zināšanai valdes vērtējumu par valsts SIA „Autotransporta direkcija”  stratēģijā noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi.

1.7 Apstiprināt valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2019.gada finansiālo un rezultatīvo rādītāju izpildi.

Dotais uzdevums ir  izpildīts.

Apstiprinātais valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2019.gada pārskats, zvērināta revidenta ziņojums un dalībnieku sapulces lēmums par valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2019.gada pārskata apstiprināšanu, 22.04.2020. iesniegts Valsts ieņēmumu dienestā.

 

 

 1.  

2.1. Valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2019.gada peļņu 895 508 EUR (astoņi simti deviņdesmit pieci tūkstoši  pieci simti astoņi  eiro 00 centi)   apmērā izlietot šādā veidā:

2.1.1. 80% - EUR 716 406.40 – novirzīt maksājuma veikšanai par valsts kapitāla daļas izmantošanu;

2.1.2. 20% - EUR 179 101.60 - atstāt nesadalītajā peļņā, kas tiks izlietota kapitālsabiedrības tālākai attīstībai.

 

Dotais uzdevums ir  izpildīts.

22.04.2020. ir veikts maksājums par valsts kapitāla daļas izmantošanu.

 1.  

3.1. Ievēlēt (atbildīgais revidents valsts SIA “Autotransporta direkcija” revidentu2020.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai.

3.2. Noteikt atlīdzību revidentam par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2020.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu 3400 EUR apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Dotais uzdevums ir  izpildīts.

 

 1.  

4.1. Noteikt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētājam Kristiānam Godiņam mēneša atlīdzību 4949.35 EUR apmērā.

4.2. Noteikt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes loceklim Modrim Jaunupam mēneša atlīdzību 4454.42 EUR apmērā.

 

Dotais uzdevums ir  izpildīts.

 

 1.  

5.1.Apstirpināt atskaiti par valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2017.gada līdz 2019.gadam rīcības plāna 2019.gadam izpildi.

 

 

 1.  

6.1. Apstiprināt  VSIA “Autotransporta direkcija” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020.-2022.gadam.

6.2. Apstiprināt valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020.gada līdz 2022.gadam rīcības plānu 2020.gadam.

 

 

 

27.05. 2020. ārkārtas dalībnieku sapulcē tika pieņemti sekojoši lēmumi un uzdoti sekojoši uzdevumi

 

 1.  

Tika skatīts sekojošs darba kārtības jautājums:

1.Par iepirkuma “Sabiedriskā transporta biļešu noliktavas informācijas sistēmas izstrāde” saskaņošanu.

 

Tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par “Sabiedriskā transporta biļešu noliktavas informācijas sistēmas izstrāde un uzturēšana” iepirkumu.

1.2. Piekrist valsts SIA “Autotransporta direkcija”  valdes 2020.gada 18.maija lēmumam Nr.2/2 (protokols Nr.2 § 2) atbalstīt iepirkuma  “Sabiedriskā transporta biļešu noliktavas informācijas sistēmas izstrāde  un uzturēšana” uzsākšanu, nepārsniedzot kopējo plānoto līgumcenu: programmatūras izstrādei – 500 000 euro (bez PVN) un programmatūras uzturēšanai 150 000 euro (bez PVN).

1.3.Valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdei nodrošināt, ka sabiedrība neuzņemas līgumsaistības, tas ir,  neslēdz līgumu ar iepirkuma rezultāta izvēlēto pretendentu pirms grozījumu Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā spēkā stāšanās, kas paredz noteikt, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija”  izveido un uztur vienotu sabiedriskā transporta biļešu sistēmu.

 

Dotais uzdevums ir  izpildīts.

 

 

10.07. 2020. ārkārtas dalībnieku sapulcē tika pieņemti sekojoši lēmumi un uzdoti sekojoši uzdevumi

 

 1.  

Tika skatīts sekojošs darba kārtības jautājums:

1.Par VSIA „Autotransporta direkcija” valdes prēmēšanu.

Tika pieņemti sekojoši lēmumi:

 

 1. Novērtēt valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2019.gada darbības rezultātus ar vērtējumu “ļoti labi”.
 2. Novērtēt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja Kristiāna Godiņa un valdes locekļa Modra Jaunupa individuālos darbības rezultātus 2019.gadā ar vērtējumu “ļoti labi”.
 3. Prēmēt par 2019. gada darbības rezultātiem valsts SIA „Autotransporta direkcija”  valdes priekšsēdētāju Kristiānu Godiņu un valdes locekli Modri Jaunupu divu mēnešu atlīdzības apmērā.

 

Pieņemtais   lēmums  ir  izpildīts.

 

 

02.10. 2020. ārkārtas dalībnieku sapulcē tika pieņemti sekojoši lēmumi un uzdoti sekojoši uzdevumi

 

 1.  

Tika skatīts sekojošs darba kārtības jautājums:

1.Par attīstības stratēģijas rīcības 2020.gada 6 mēnešu plāna izpildi un attīstības stratēģijas rīcības plāna 2020.gadam grozīšanu.

 

Tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1.1. Apstiprināt  atskaiti par valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020.-2022.gadam rīcības plāna 2020.gadam sešu mēnešu izpildi.

 1.2.Pieņemt zināšanai valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par grozījumiem vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020.-2022.gadam rīcības plānā 2020.gadam.

1.3. Apstiprināt grozījumus valsts SIA “Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020.gada līdz 2022.gadam rīcības plānā 2020.gadam.

 

 

 

23.11. 2020. ārkārtas dalībnieku sapulcē tika pieņemti sekojoši lēmumi un uzdoti sekojoši uzdevumi

 

 1.  

Tika skatīti sekojoši darba kārtības jautājumi:

1.Par grozījumu apstiprināšanu valsts SIA “Autotransporta direkcija” nolikumā par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” darba samaksas sistēmu;

2. Par VSIA “Autotransporta direkcija” (turpmāk- Autotransporta direkcija) peļņas izlietošanu laika periodā no 2015.gada gada (peļņa par 2014.gadu) līdz 2020.gadam (peļņa par 2019.gadu).

 

Tika pieņemti sekojoši lēmumi:

 1. Pieņemt zināšanai valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par strukturālajām izmaiņām sabiedrībā un, ka valsts SIA “Autotransporta direkcija” samaksas sistēmas nolikumā darbiniekiem paredzētie nosacījumi ir samērīgi un atbilstoši valsts SIA “Autotransporta direkcija” saimnieciskās darbības rādītājiem.
 2. Piekrist valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2020.gada 2.novembra  valdes sēdes lēmumam Nr.6/1 (protokols Nr.6)  par grozījumu apstiprināšanu valsts SIA “Autotransporta direkcija”  nolikumā “Nolikums par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” darba samaksas sistēmu”.

 

 1.  

2.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes iesniegto atskaiti par valsts SIA “Autotransporta direkcija”  2014. - 2019.gada peļņas izlietošanu.

 

 

Informācija par 2021.gadā dalībnieku sapulcēs pieņemtiem lēmumiem un to izpildi

Nr.p.k.

Izskatītie jautājumi/Pieņemtie lēmumi

Lēmumu izpilde

 

04.01.2021. ārkārtas dalībnieku sapulcē tika pieņemti sekojoši lēmumi

 

 1.  

Tika skatīti sekojoši darba kārtības jautājumi:

 1. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ″Autotransporta direkcija″ 2021.gada budžetu un plānotajiem finansiālajiem rādītājiem un prognozētajiem rezultātiem 2021. gadā.
 2. VSIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020. gada līdz 2022. gadam rīcības plānu stratēģijas ieviešanai 2021.gadam.

Tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1.1.Apstiprināt valsts SIA „Autotransporta direkcija” budžetu 2021.gadam, pievienotajā redakcijā;

2.1. Apstiprināt valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020.gada līdz 2022.gadam rīcības plānu 2021.gadam.

 

 

12.02.2021. ārkārtas dalībnieku sapulcē tika pieņemti sekojoši lēmumi

 

 1.  

Tika skatīti sekojoši darba kārtības jautājumi:

 1. Par VSIA “Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētajā K.Godiņa sasniedzamiem rezultatīviem rādītājiem (KPI) 2021. gadam;
 2. Par VSIA “Autotransporta direkcija” valdes locekļa M.Jaunupa sasniedzamiem rezultatīviem rādītājiem (KPI) 2021. gadam;
 3. VSIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020. gada līdz 2022. gadam rīcības plānu stratēģijas ieviešanas plāna 2020.gadam izpildi.

Tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1.1.Apstiprināt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja Kristiāna Godiņa un valsts SIA „Autotransporta direkcija”  valdes locekļa Modra Jaunupa sasniedzamos mērķus 2021. gadam pielikumā pievienotajā redakcijā;

2.1.Apstirpināt atskaiti par valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020.gada līdz 2022.gadam rīcības plāna 2020.gadam izpildi.

3.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes iesniegto atskaiti par dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu izpildi 2020. gadā.

 

 

21.04.2021. kārtējā dalībnieku sapulcē tika pieņemti sekojoši lēmumi un dotie uzdevumi

 

 1.  

Tika skatīti sekojoši darba kārtības jautājumi:

1. VSIA „Autotransporta direkcija” darbības 2020. gada pārskata apstiprināšana;

2. VSIA „Autotransporta direkcija” 2020. gada peļņas sadale;

3. VSIA ″Autotransporta direkcija″ finanšu mērķu un finanšu rādītāju izpilde.

4. VSIA „Autotransporta direkcija” zvērināta revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana.

Tika pieņemti sekojošie lēmumi:

1.1. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta SIA “Briede un Vīndedze” ziņojumu par kapitālsabiedrības 2020.gada pārskatu.

1.2. Apstiprināt valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2020.gada pārskatu.

 1. Apstiprināt valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2020.gada pārskata peļņu 496 475.00 EUR (četri simti deviņdesmit seši tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci, 00 centi) apmērā.

1.4. Uzdot valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2020.gada pārskatu, zvērināta revidenta ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2020.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās.

1.5. Ņemot vērā valsts SIA „Autotransporta direkcija” rādītājus par 2020.gadu:

- darbinieku skaits – 90;

- bilances kopsumma - 4 176 684 EUR;

- neto apgrozījums – 3 480 824 EUR;

atzīt, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” iedalāma kapitālsabiedrību grupā “vidēja”.

 

Dotais uzdevums ir  izpildīts.

Apstiprinātais valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2020.gada pārskats, zvērināta revidenta ziņojums un dalībnieku sapulces lēmums par valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2020.gada pārskata apstiprināšanu, 27.04.2021. iesniegts Valsts ieņēmumu dienestā.

 

4.

2.1. Valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2020.gada peļņu 496 475.00 EUR (četri simti deviņdesmit seši tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci, 00 centi)   apmērā izlietot šādā veidā:

2.1.1. 80% - EUR 397 180.00 – izmaksāt dividendēs, kas ietver maksājumu par  valsts kapitāla izmantošanu un uzņēmuma ienākuma nodokli.

2.1.2. 20% - EUR 99 295.00 - atstāt nesadalītajā peļņā, kas tiks izlietota kapitālsabiedrības tālākai attīstībai.

Dotais uzdevums ir  izpildīts.

27.04.2021. ir veikts maksājums par valsts kapitāla daļas izmantošanu.

5.

3.1. Pieņemt zināšanai pārskatu par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2020.gada darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem.

3.2. Pieņemt zināšanai valdes vērtējumu par noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi.

3.3. Apstiprināt 2020.gada finansiālo un rezultatīvo rādītāju izpildi.

 

6.

4.1. Ievēlēt (atbildīgais revidents valsts SIA “Autotransporta direkcija” revidentu2021.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai.

4.2. Noteikt atlīdzību revidentam par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2021.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu 3400 EUR apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

 

18.05.2021. ārkārtas  dalībnieku sapulcē tika pieņemti sekojoši lēmumi un dotie uzdevumi

 

7.

Tika skatīts sekojošs darba kārtības jautājums:

 1. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību  „Autotransporta direkcija” valdes sastāvu.

Tika pieņemti sekojošie lēmumi:

1.1. Ievēlēt Modri Jaunupu, personas kods _______ valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Autotransporta direkcija” valdes locekļa amatā uz pieciem gadiem no 2021.gada 21.maija.

1.2. Noteikt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Autotransporta direkcija” valdes loceklim M.Jaunupam mēneša atlīdzību 4454.42 EUR apmērā (atlīdzības apmēra aprēķins pielikumā).

1.3.   Slēgt līgumu par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Autotransporta direkcija” valdes locekļa pienākumu izpildi ar valdes locekli Modri Jaunupu dalībnieku sapulces protokola pielikumā pievienotajā redakcijā.

1.4.   Uzdot valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Autotransporta direkcija” valdei nodrošināt valdes sastāva izmaiņu reģistrāciju komercreģistrā iestādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

Dotais uzdevums ir  izpildīts.

20.05.2021. Uzņēmuma reģistra lēmums nr.6-12/54776.

18.06.2021. ārkārtas dalībnieku sapulcē tika pieņemti sekojoši lēmumi un dotie uzdevumi

8.

Tika skatīti sekojošie darba kārtības jautājumi:

1. Par valsts SIA ″Autotransporta direkcija″ 2021. gada trīs mēnešu darbības rezultātiem;

2. Par grozījumu apstiprināšanu valsts SIA „Autotransporta direkcija” darba samaksas nolikumā;

3. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” Risku vadības politikas apstiprināšanu;

4. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” Korupcijas un interešu konflikta novēršanas politikas apstiprināšanu;

5. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un informācijas drošības politikas apstiprināšanu.

 

Tika pieņemti sekojoši lēmumi:

 

1. Par valsts SIA ″Autotransporta direkcija″ 2021. gada trīs mēnešu darbības rezultātiem.

Pamatojoties uz Komerclikuma 311.panta pirmo daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu un 107.panta otrās daļas 10.punktu, kā arī ņemot vērā valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes 2021. gada 24.maija lēmumu Nr. 5/2 (protokols Nr.5) un paļaujoties uz to, ka valsts SIA “Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulce nolemj:

1.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2021.gada nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2021.gada 31.martā.

1.2. Pieņemt zināšanai valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2021.gada budžeta izpildi 1.ceturksnī.

 

2. Par grozījumu apstiprināšanu valsts SIA „Autotransporta direkcija” darba samaksas nolikumā.

Pamatojoties uz  Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 13.punktu, valsts SIA “Autotransporta direkcija” statūtu 12.1.apakšpunktu, ievērojot valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2021.gada 24.maija valdes sēdes lēmumu Nr.5/1 (protokols Nr.5), kā arī  paļaujoties uz to, ka valsts SIA “Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulce nolemj:

2.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju, ka valsts SIA “Autotransporta direkcija” samaksas sistēmas nolikumā darbiniekiem paredzētie nosacījumi ir samērīgi un atbilstoši valsts SIA “Autotransporta direkcija” saimnieciskās darbības rādītājiem.

2.2.Piekrist valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2021.gada 24.maija valdes sēdes lēmumam Nr.5/1 (protokols Nr.5) par grozījumu apstiprināšanu valsts SIA “Autotransporta direkcija”  nolikumā “Nolikums par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību  “Autotransporta direkcija” darba samaksas sistēmu”.

 

3. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” Risku vadības politikas apstiprināšanu.

         Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu un 107.panta otrās daļas 11.un 12.punktu, kā arī ņemot vērā valsts SIA “Autotransporta direkcija”  valdes 2021. gada 24.maija lēmumu Nr. 5/5 (protokols Nr. 5) un paļaujoties uz to, ka valsts SIA “Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulce nolemj:

         3.1.Apstiprināt valsts SIA “Autotransporta direkcija” Risku vadības politiku.

         3.2. Uzdot valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdei reizi pusgadā iesniegt dalībnieku sapulcē atskaiti par iekšējās kontroles un risku vadības sistēmu darbību tai skaitā sabiedrības darbinieku (t.sk. amatpersonu) un atbildīgo darbinieku veikto darbību atbilstību atbilstoši apstiprinātajai  Risku vadības politikai.

         3.3. Uzdot valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdei izstrādāt un līdz 2021.gada 1.septembrim iesniegt izskatīšanai dalībnieku sapulcē Korporatīvās pārvaldības politiku.

 

4. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” Korupcijas un interešu konflikta novēršanas politikas apstiprināšanu.

         Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu un 107.panta otrās daļas 11. un 12.punktu, kā arī ņemot vērā valsts SIA “Autotransporta direkcija”  valdes 2021. gada 24.maija lēmumu Nr. 5/4 (protokols Nr. 5) un paļaujoties uz to, ka valsts SIA “Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulce nolemj:

         4.1.Apstiprināt valsts SIA “Autotransporta direkcija” Korupcijas un interešu konflikta novēršanas politiku.

         4.2. Uzdot valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdei reizi pusgadā iesniegt dalībnieku sapulcē atskaiti par iekšējās kontroles sistēmas darbību, tai skaitā sabiedrības darbinieku (t.sk. amatpersonu) un atbildīgo darbinieku veikto darbību atbilstību atbilstoši apstiprinātajai Korupcijas un interešu konflikta novēršanas politikai.

 

5. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un informācijas drošības politikas apstiprināšanu.

         Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu un 107.panta otrās daļas 11.un 12.punktu, kā arī ņemot vērā valsts SIA “Autotransporta direkcija”  valdes 2021. gada 24.maija lēmumu Nr. 5/3 (protokols Nr. 5) un paļaujoties uz to, ka valsts SIA “Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulce nolemj:

         5.1.Apstiprināt valsts SIA “Autotransporta direkcija” Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un informācijas drošības politiku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotais uzdevums ir izpildes procesā.

25.08.2021. ārkārtas dalībnieku sapulcē tika pieņemti sekojoši lēmumi un dotie uzdevumi

9.

Tika skatīti sekojošie darba kārtības jautājumi:

1. Par VSIA ″Autotransporta direkcija″ 2021.gada nerevidēto starpposmu saīsināto finanšu pārskatu par sešiem mēnešu periodu.

2. Par VSIA “Autotransporta direkcija” ieņēmumu – izdevumu tāmes (budžeta) 2021.gada pirmā pusgada izpildi.

3. Par grozījumiem VSIA “Autotransporta direkcija” 2021.gada ieņēmumu – izdevumu tāmē (budžetā).

4. Par VSIA “Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas rīcības 2021.gada 6 mēnešu plāna izpildi.

5. Par VSIA „Autotransporta direkcija” valdes atskaiti par dalībnieku sapulcēs 2021. gada pirmajā pusgadā pieņemto lēmumu izpildi.

6. Par VSIA “Autotransporta direkcija” Korporatīvās pārvaldības politikas apstiprināšanu.

7. Par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2020. gadā.

 

Tika pieņemti sekojoši lēmumi:

 

1.Par VSIA ″Autotransporta direkcija″ 2021.gada nerevidēto starpposmu saīsināto finanšu pārskatu par sešiem mēnešu periodu.

Pamatojoties uz Komerclikuma 311.panta pirmo daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu un 107.panta otrās daļas 10.punktu, kā arī ņemot vērā VSIA “Autotransporta direkcija” valdes 2021. gada 26.jūlija lēmumu Nr. 6/3 (protokols Nr.6) un paļaujoties uz to, ka VSIA “Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulce nolemj:

 1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par VSIA “Autotransporta direkcija” 2021.gada nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2021.gada 30.jūnijā.

 

2. Par VSIA “Autotransporta direkcija” ieņēmumu – izdevumu tāmes (budžeta) 2021.gada pirmā pusgada izpildi.

Pamatojoties uz Komerclikuma 311.panta pirmo daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu un 107.panta otrās daļas 10.punktu, kā arī ņemot vērā VSIA “Autotransporta direkcija” valdes 2021. gada 26.jūlija lēmumu Nr. 6/5 (protokols Nr.6) un paļaujoties uz to, ka VSIA “Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulce nolemj:

2.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par VSIA “Autotransporta direkcija” 2021.gada pirmā pusgada budžeta izpildi.

3.              Par grozījumiem VSIA “Autotransporta direkcija” 2021.gada ieņēmumu – izdevumu tāmē (budžetā).

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu un 107.panta otrās daļas 10.punktu, kā arī ņemot vērā VSIA “Autotransporta direkcija” valdes 2021. gada 26.jūlija lēmumu Nr. 6/6 (protokols Nr.6) un paļaujoties uz to, ka VSIA “Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulce nolemj:

3.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par grozījumiem VSIA “Autotransporta direkcija” 2021.gada budžetā.

3.2. Apstiprināt grozījumus VSIA “Autotransporta direkcija” 2021.gada budžetā, pievienotajā redakcijā.

 

4.              Par VSIA “Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas rīcības 2021.gada 6 mēnešu plāna izpildi.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13.punktu, Satiksmes ministrijas 2020.gada 9.janvāra iekšējo noteikumu Nr.01-02/1 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 34.1.apakšpunktu un 38.punktu,  VSIA „Autotransporta direkcija” valdes 2021.gada 26.jūlija lēmumu Nr.6/7 (protokols Nr.6), kā arī paļaujoties uz to, ka VSIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulce nolemj:

            4.1. Apstiprināt atskaiti par VSIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020.gada līdz 2022.gadam rīcības plāna 2021.gadam 6 mēnešu  izpildi.

 

5. Par VSIA „Autotransporta direkcija” valdes atskaiti par dalībnieku sapulcēs 2021.gada pirmajā pusgadā pieņemto lēmumu izpildi.

 Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13.punktu un Satiksmes ministrijas 2020. gada 9. janvāra iekšējo noteikumu Nr.01-02/1 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 44. punktu, VSIA „Autotransporta direkcija” valdes 2021.gada 26.jūlija lēmumu Nr.6/11 (protokols Nr.6),kā arī paļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulce nolemj:

5.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes iesniegto atskaiti par dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu un doto uzdevumu izpildi 2021. gada pirmajā pusgadā.

 

6. Par VSIA “Autotransporta direkcija” Korporatīvās pārvaldības politikas apstiprināšanu.

                 Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu un 107.panta otrās daļas 11.un 12.punktu, kā arī ņemot vērā valsts SIA “Autotransporta direkcija”  valdes 2021. gada 19.augusta lēmumu Nr. 7/1 (protokols Nr. 7) un paļaujoties uz to, ka valsts SIA “Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulce nolemj:

  6.1.Apstiprināt valsts SIA “Autotransporta direkcija” Korporatīvās pārvaldes politiku.

 

7. Par VSIA “Autotransporta direkcija” kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2020. gadā.

                 Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta septīto daļu, Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumu Nr.95 “Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme” 12.punktu, Pārresoru koordinācijas centra 2020.gada 18.septembra vadlīniju “Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai” 19.punktu, Satiksmes ministrijas 2021. gada 10. maija rīkojumu Nr.01-03/101 “Par prēmiju izmaksas principiem valsts kapitālsabiedrību valdes priekšsēdētājam un valdes locekļiem par 2020.gada darbības rezultātiem”, Satiksmes ministrijas 2021.gada 23.aprīļa vēstuli Nr.03.2-01/1696 “Par VSIA “Autotransporta direkcija” 2020.gada darbības rezultātiem”, Pārresoru koordinācijas centra 2021.gada 21.jūnija vēstuli Nr.1.2-5.1/72 “Par VSIA “Autotransporta direkcija” 2020.gada darbības vērtējumu”, ņemot vērā valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa darbības rezultātus 2020.gadā, un valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa pašnovērtējumu, kā arī paļaujoties uz to, ka VSIA “Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulce nolemj:

7.1.Novērtēt VSIA „Autotransporta direkcija” 2020.gada darbības rezultātus ar vērtējumu “labi”.

7.2.Novērtēt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja Kristiāna Godiņa  individuālos darbības rezultātus 2020.gadā ar vērtējumu “ļoti labi”.

7.3. Novērtēt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes locekļa Modra Jaunupa individuālos darbības rezultātus 2020.gadā ar vērtējumu “ labi”.

7.4. Prēmēt par 2020. gada darbības rezultātiem VSIA „Autotransporta direkcija”  valdes priekšsēdētāju Kristiānu Godiņu un valdes locekli Modri Jaunupu 75% apmērā no divu mēnešu atlīdzības apmēra.

 

Ieteikt šo rakstu