Projekts Nr. 2.2.1.1/19/I/002 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārta" (PIKTAPS 2)

Projekta īstenošanas statuss uz 2021. gada 29. novembri:

AVIS

Nodrošināta projekta aktivitāšu plānošana un īstenošana, iepirkumu plānošana un vadība. Uzsākta projekta vadības grupas un projekta uzraudzības padomes organizēšana. Piesaistīti projekta sadarbības partneri – Valsts reģionālā attīstības aģentūra, Ventspils pilsētas dome un Latvijas Nacionālā bibliotēka projektu aktivitāšu īstenošanai. Veikta komunikācija par projekta aktivitātēm un projekta aktivitāšu koordinēšana. Nodrošināta projekta finanšu plūsmas plānošana un kontrole, veikta uzskaite par projekta personālu.

VARAM virzītais likumprojekts "Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums" ir apstiprināts Saeimā un stāsies spēkā 01.01.2022.

VIRSIS

Veikta VIRSIS tehniskās specifikācijas dokumentācijas izstrāde. 18.11.2021. izsludināts iepirkums par VIRSIS jaunās funkcionalitātes izstrādi “Centralizētu koplietošanas risinājumu izstrāde, ieviešana, attīstība un uzturēšana” ietvaros. Piedāvājumu iesniegšana līdz 29.12.2021.

Sabiedrības IKT iespēju veicināšana

Uzsākta sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām (NVO), 08.10.2021. VARAM un nevalstisko organizāciju līderu parakstīts memorands par Latvijas iedzīvotāju digitālo prasmju veicināšanu.

Īstenota komunikācijas kampaņa ar mērķi ir aktualizēt digitālo risinājumu iespējas valsts un pašvaldību pakalpojumu saņemšanai.

2021.gada oktobra beigās uzsāktas digitālo līderu mācības.

2021.gada oktobrī un novembrī nodrošināta divu raidījumu veidošana un ekspertu dalība #digiTuvi raidījumā TV24 un radio StarFM.

25.11.2021. organizēta konference “Latvija. Level Up!” par digitālo transformāciju dizainā, prasmēs, tehnoloģijās, Eiropas vadošā ekosistēmas foruma “5G Techritory” ietvaros.

No 2021.gada oktobra beigām – pieejama vietnes mana.latvija.lv atjaunotā versija.

IKT arhitektūras pārvaldība

25.10.2021. izsludināts VARAM iepirkums “Projektu pārvaldības ietvara izveide, tajā skaitā IKT arhitektūras uzraudzības vajadzībām”, 23.11.2021. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar uzvarējušo pretendentu.

Nodrošināts atbalsts VIRSIS lietošanai.

Tiek īstenots 2021. gada pētījumu cikls – pabeigti VPKAC pētījumi, e-indeksa valsts iestāžu un pašvaldību pētījumi, Latvijas iedzīvotāju aptauja. Tiek gatavota kopējā analītiskā atskaite par 2021. gadu.

Veikta tehniskās specifikācijas dokumentācijas izstrāde valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv attīstībai. 02.07.2021. izsludināts iepirkums “Centralizētu koplietošanas risinājumu izstrāde, ieviešana, attīstība un uzturēšana”, kas pārtraukts un izsludināts atkārtoti 18.11.2021. Piedāvājumu iesniegšana līdz 29.12.2021.

 

Īstenota projekta vadība, publicitāte, aktuālā informācija par projekta īstenošanu ievietota www.varam.gov.lv, www.vraa.gov.lv/lv un www.atd.lv tīmekļa vietnēs.

 


Statuss: Īstenošanā

Atjaunināts: 30.03.2022.
 

Projekts Nr. 2.2.1.1/19/I/002 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārta" turpina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” uzsāktās aktivitātes.

Vienošanās par projekta īstenošanu no 2019. gada 25. novembra noslēgta 2019. gada 26. jūlijā. Projektu īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" (ATD) no 2021. gada 14. aprīļa ir projekta partneris. 

Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši, sākot ar 2019. gada 25. novembri. 

Projekta virsmērķis ir nodrošināt PIKTAPS 1. kārtas projektā uzsākto Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) IKT projektu savstarpējo saskaņotību, būtiskāko centralizēto platformu projektējumu īstenošanas autoruzraudzību, veicināt un attīstīt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot radītos IKT risinājumus, pilnveidot Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformu (PSPP) un Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmu (VIRSIS), kā arī izstrādāt Atvieglojumu uzskaites un administrēšanas risinājumu, izveidojot iedzīvotājiem, komersantiem un valsts un pašvaldības institūcijām ērtu, viegli saprotamu centralizētu risinājumu valsts un pašvaldību piešķirto atvieglojumu administrēšanai.

Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 4 699 376 eiro, no kuriem 3 994 670 eiro ir ERAF finansējums. ATD sadarbības apjoma novērtējums ir 25 410 eiro, no kuriem 21 598,50 eiro ir plānotais ERAF finansējums. 

ATD deleģēta PIKTAPS 2 projekta darbības Nr.3. “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas (AVIS) izstrāde” īstenošana, nodrošinot ATD pārziņā esošās valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmas (BMA sistēma) integrēšanu ar AVIS, tādejādi regulāri nododot datus publicēšanai AVIS e‑pakalpojumos valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv par atvieglojuma saņēmējam pieejamajiem atvieglojumiem un izmantotajiem atvieglojumiem.

2021.gada 19.augustā Elektronisko iepirkumu sistēmā noslēgts līgums (Darba uzdevums ATD/2021/19) par BMA informācijas sistēmas, kas izveidota pilnveidojot sociālās sfēras procesu pārvaldības lietojumprogrammatūru “SOPA”, integrācijas ar AVIS pilnveidošanas darbu izpildi līdz 2022.gada 31.jūlijam.

 

Ieguvumi, ieviešot AVIS

Iedzīvotājiem

  • Portālā www.latvija.lv iegūst informāciju par sev pieejamiem atvieglojumiem un to saņemšanas nosacījumiem, kā arī savu izmantoto atvieglojumu uzskaites datus (transakcijas).
  • Atvieglojumi pieejami no brīža, kad tie piešķirti, bez speciālu sociālo statusu apliecinošu izziņu, apliecību u.tml. dokumentu uzrādīšanas trešajai personai. Atvieglojumu saņemšanas brīdī tiks identificēts personai izsniegtais identifikācijas līdzeklis, līdz ar to personai tiks nodrošināts augstāks privātums par tai piemērotajiem speciālajiem atvieglojumiem (piemēram, par invaliditāti, par politiski represētās personas statusu u.c.).

Valsts un pašvaldības iestādēm 

  • Optimizēta un vienuviet pieejama atvieglojumu uzskaite. 
  • Nodrošināta iespēja publicēt atvieglojumu piešķiršanas nosacījumus, neveidojot individuālu datu apmaiņu ar katru tirgotāju.

Komersantiem

  • Nodrošināta iespēja sniegt pakalpojumus un pārdot preces, neveidojot individuālu datu apmaiņu ar katru atvieglojumu devēju.
  • Nodrošināta iespēja darījuma brīdī pārliecināties par atvieglojumu piešķiršanas nosacījumu spēkā esamību.

 


Statuss: Īstenošanā

Atjaunināts: 30.06.2022.
 

AVIS

Ieviesta produkcijā Atvieglojumu vienotā informācija sistēma (AVIS).

Izstrādāti četri AVIS procesi: atvieglojumu piešķiršana, reģistrēšana un pārvaldība; atvieglojumu aprēķins un pārvaldība; atvieglojumu saņēmēju elektroniska identificēšana un atvieglojumu darījumu uzskaite, uzraudzība, analīze un pārvaldība.

Latvijas atvērto datu portālā: https://data.gov.lv/dati/lv/dataset?q=AVIS&sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc publicētas piecas datu kopas.

Izveidoti un ieviesti divi e-pakalpojumi – „Man pieejamie atvieglojumi un to saņemšanas nosacījumi" un “Mani izmantotie atvieglojumi”

2021.gada 21.decembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 871 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas noteikumi”

VIRSIS

Veikta VIRSIS tehniskās specifikācijas dokumentācijas izstrāde. Noslēgts līgums ar SIA “DATI Group” par jaunas funkcionalitātes, kas ietver starpiestāžu pakalpojumu vadības pārvaldību,  vairāku reģistru funkcionalitātes papildināšanu un optimizēšanu, un datu aprites tiesību pārvaldību, izstrādi līdz 2022. gada 31. decembrim.

PSPP (Latvija.lv)

Izstrādāts tehniskās specifikācijas dokumentācijas komplekts PSPP (Latvija.lv) platformas pilnveidošanai (nodots 09.12.2021.). Veikts iepirkums programmatūras izstrādei. Tiek veikta programmatūras izstrādes autoruzraudzība.

VPVKAC

Veikts iepirkums Attālinātās, individuālās konsultācijas pakalpojuma ieviešanas VPVKAC nodrošināšanai.

Sabiedrības IKT iespēju veicināšana

Valsts un pašvaldību iestādēs veikta aptauja par e-adreses lietošanas paradumiem un iespējām valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem (756 respondenti).

Veiktas intervijas ar četriem digitālajiem līderiem.

Īstenots pasākums Zemgales reģiona konferenču attīstības centrā “2023.gadam gatavs – e-adrese, e-paraksts un e-komercija”.

Īstenoti 14 pasākumi “10 mīti un patiesības par e-adresi” ministrijām un to padotībā esošajām iestādēm.

Atjaunoti trīs dzīves situāciju apraksti – darba zaudēšana un meklēšana, vecuma pensijas apmērs un saņemšana, kā arī uzņēmējdarbības uzsākšana.

Tiek īstenota kampaņa “E-adrese juridiskām personām”.

Pieejama vietnes macibas.mana.latvija.lv atjaunotā versija.

Izstrādāta Digitālo aģentu tālmācības programma, Digitālo līderu tālmācības programma un tālmācības programma sabiedrības digitālo prasmju attīstībai (pieejams vietnē macibas.mana.latvija.lv).

Digitālo līderu mācību programmu apguvuši 1066 dalībnieki, 12 676 tālākizglītotās personas.

Nofilmēts sižets par e-adresi LTV Rīta Panorāmai.

Dalība LATAS konferencē “Atvērta digitālā transformācija”, LIKTA Digitālajā nedēļā, izstādē “Māja 2022”, Latvijas radio raidījumā “Kā labāk dzīvot” par e-adresi, forumā “#AtbalstsUzņēmējiem – impulss jaunam izrāvienam” Liepājā uz Rēzeknē, pasākumā “Metacity meeting”.

IKT arhitektūras pārvaldība

Īstenots  darba uzdevums Nr. IL/117/2021 “Projektu pārvaldības ietvara izveide, tajā skaitā IKT arhitektūras uzraudzības vajadzībām”, kuras ietvaros izstrādāti ieteikumi un metodoloģija valsts mēroga projektu pārvaldības procesu optimizēšanai, koordinēšanai un uzraudzībai neatkarīgi no finansējuma avota. Izveidoti tehnoloģiski risinājumi projektu pārvaldības datu uzkrāšanai, monitoringam un analīzei.

Nodrošināts atbalsts VIRSIS lietošanai. Sistēmā VIRSIS ir uzkrāti dati par valsts informācijas sistēmām, informācijas resursiem un starpiestāžu IKT pakalpojumiem ar kuru sarakstu var iepazīties Latvijas Atvērto datu portālā:  https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/valsts-informacijas-un-kumunikaciju-tehnologiju-resursi-un-ikt-starpiestazu-pakalpojumi. Iestāžu darbinieki ir apmācīti iegūt informāciju par arhitektūrā izmantojamiem, attīstāmiem un plānotiem IKT koplietošanas pakalpojumiem, platformām un būtiskajiem arhitektūras elementiem. VIRSIS lietošanas instrukcija ir publicēta VARAM tīmekļvietnē. 

2022. gada sākumā publicēti pieci VPVKAC pētījumi, Latvijas iedzīvotāju aptauja, e-indeksa valsts iestāžu un pašvaldību pētījumu rezultāti. Sagatavots pētījums “Integrēts publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings” un publicēti 12 pētījumi (atskaites).

 Īstenota projekta vadība, publicitāte, aktuālā informācija par projekta īstenošanu ievietota www.varam.gov.lv, www.vraa.gov.lv/lv, www.atd.lv un www.lnb.lv tīmekļa vietnēs.

 


Statuss: Īstenošanā

Atjaunināts: 28.11.2022.

 

Projekta īstenošanas laiks ir 43 mēneši, sākot ar 2019. gada 25. novembri. Ar Grozījumiem Ministru kabineta 2018. gada 31. oktobra rīkojumā Nr. Nr. 567 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 44.0. versija)" pagarināts projekta īstenošanas laiks līdz 2023. gada 24. jūnijam.

 

Informācija tiks papildināta.Kontaktpersona:

Ilze Brice
Sabiedriskā transporta informācijas
Sistēmu projektu vadītāja
Tālr.:67356126

Ieteikt šo rakstu