Brauciena formulāru grāmatiņas izsniegšana neregulāriem starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu

Brauciena formulāru grāmatiņas izsniegšana neregulāriem starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu

Eiropas Kopienas brauciena formulāru grāmatiņa neregulāriem starptautiskajiem un neregulāriem kabotāžas pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem starp Eiropas Savienības dalībvalstīm vai INTERBUS brauciena formulāru grāmatiņa neregulāriem starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem – 1 gab.
 
29.00

Lai veiktu neregulāros starptautiskos vai neregulāros kabotāžas pasažieru komercpārvadājumus ar autobusiem Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā, ir nepieciešams Eiropas Kopienas brauciena formulārs atbilstoši Eiropas Komisijas 2014.gada 9.aprīļa Regulas Nr.361/2014, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.1073/2009 attiecībā uz dokumentiem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem, un atceļ Komisijas Regulu Nr.2121/98 1.pielikumā ietvertajam paraugam, savukārt, lai veiktu neregulāros starptautiskos pasažieru komercpārvadājumus uz/no valsti/-s ārpus Eiropas Savienības, ir nepieciešams INTERBUS brauciena formulārs, kura paraugs atrodams Nolīguma par pasažieru neregulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem (INTERBUS) 3.pielikumā.

Brauciena formulāri ir brošēti grāmatiņās pa 25 formulāriem divos eksemplāros un ir atdalāmi. Katra grāmatiņa ir numurēta, kā arī formulāri ir numurēti no 1 līdz 25.

Autotransporta direkcija brauciena formulāru grāmatiņu izsniedz  konkrētam pārvadātājam, un to nedrīkst nodot trešām personām. Brauciena formulāru pirms brauciena uzsākšanas aizpilda salasāmiem, neizdzēšamiem burtiem divos eksemplāros pārvadātājs vai transportlīdzekļa vadītājs. Tas ir derīgs visam braucienam. No grāmatiņas atdalītā brauciena formulāra oriģinālu glabā transportlīdzeklī visu tā brauciena laiku, savukārt uzņēmumā glabā tā kopiju. Pārvadātājs ir atbildīgs par brauciena formulāru glabāšanu. Gadījumā, kad starptautisku neregulāru pārvadājumu veic pārvadātāju grupa viena pasūtītāja uzdevumā, kas var ietvert to, ka ceļotājus brauciena gaitā pārņem cits pārvadātājs no tās pašas grupas, brauciena formulāra oriģinālu glabā tajā transportlīdzeklī, ar ko veic pārvadājumu. Katra pārvadātāja uzņēmumā glabā brauciena formulāra kopiju. Pārvadātājs brauciena formulāru eksemplārus, kas lietoti kā kontroles dokumenti kabotāžas pārvadājumiem neregulāru pārvadājumu veidā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulas Nr.1073/2009  par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu Nr.561/2006 15. panta b) punktam, nodod atpakaļ Autotransporta direkcijā. Veicot kabotāžas pārvadājumus speciālu regulāru pārvadājumu veidā atbilstoši Regulas Nr.1073/2009 15.panta a) punktam, šīs regulas 1.pielikumā iekļauto brauciena formulāru aizpilda kā mēneša pārskatu, un pārvadātājs to nodod atpakaļ Autotransporta direkcijā. Brauciena formulārs jāuzrāda pārbaudei pēc pilnvarota kontroles darbinieka pieprasījuma.

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegums brauciena formulāra saņemšanai (pārvadātāja brīvas formas iesniegums).

 

Saistītie pakalpojumi:

  • starptautisko autopārvadājumu atļauja neliberalizētiem neregulāriem pasažieru pārvadājumiem.

 

Normatīvie akti

  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regula (EK) Nr.1073/2009  par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr.561/2006
  • Eiropas Komisijas 2014. gada 9. aprīļa Regula (ES) Nr. 361/2014, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un PadomesRegulu (EK)Nr. 1073/2009 attiecībā uz dokumentiem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2121/98
  • Nolīgums par pasažieru neregulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem (INTERBUS)
  • Starpvaldību nolīgumi par starptautiskajiem autopārvadājumiem
  • Autopārvadājumu likums
  • Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumi Nr.37 „Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību”

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 


Ieteikt šo rakstu