Sertifikāts starptautiskiem pasažieru pašpārvadājumiem

Sertifikāts starptautiskiem pasažieru pašpārvadājumiem

Sertifikāta izsniegšana pasažieru pašpārvadājumiem ar autobusiem vienam mēnesim
 
3.00

Atbilstoši Autopārvadājumu likumā esošajai definīcijai pašpārvadājumi ir pārvadājumi, kuri bez maksas tiek veikti ar komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, valsts vai pašvaldību institūcijas, biedrības vai nodibinājuma īpašumā esošiem vai iznomātiem transportlīdzekļiem, kurus vada pats pašpārvadājuma veicējs vai viņa darbinieks, lai pašpārvadājuma veicēja vajadzībām pārvadātu personas vai kravu, kura ir viņa īpašums vai kuru viņš nopircis, pārdevis, iznomājis, izīrējis, ieguvis, izgatavojis, pārstrādājis vai remontējis. Pašpārvadājumi ir tikai pašpārvadājuma veicēja papilddarbība.Pašpārvadājuma sertifikāts starptautiskajiem pasažieru pašpārvadājumiem, kura forma un saturs visās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir vienāds, nepieciešams tiem pašpārvadājuma veicējiem, kuri vēlas veikt starptautiskos pasažieru pašpārvadājumus ar autobusu, kas paredzēts deviņu un vairāk cilvēku, neieskaitot šoferi, pārvadāšanai, piemēram, uzņēmuma darbinieki dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Vāciju.Tie komersanti, kuriem ir licence komercpārvadājumu veikšanai, var saņemt pašpārvadājuma sertifikātu starptautiskajiem pasažieru pašpārvadājumiem tikai tiem autobusiem, kuri tiek izmantoti tikai un vienīgi tādu komersanta darbības veidu nodrošināšanai, kas nav saistīti ar komercpārvadājumiem. Sertifikāts nav nepieciešams, ja autotransporta līdzeklim, ar ko tiek veikts pašpārvadājums, ir spēkā esoša licences kartīte vai Eiropas Kopienas atļaujas kopija, kuru saņēmis pašpārvadājuma veicējs attiecīgā veida pārvadājuma veikšanai.Ja pasažieru pašpārvadājuma veicējs ir valsts vai pašvaldības institūcija, nepieciešams valsts vai pašvaldības institūcijas vadītāja rīkojums vai tā apliecināta kopija, kurā norādīts brauciena mērķis. Mērķim jābūt saistītam ar valsts vai  pašvaldības institūcijas funkciju veikšanu. Autobusā jāatrodas dokumentam par plānoto brauciena maršrutu, pasažieru sarakstam vai norāde, kādas personas var atrasties autotransporta līdzeklī un kādi dokumenti to apliecina.Sertifikāta derīguma termiņš var būt no viena mēneša līdz pieciem gadiem vai līdz nomas līguma derīguma termiņam.Pašpārvadājuma sertifikātu starptautiskajiem pasažieru pašpārvadājumiem  ar autobusu izsniedz papīra formā, informāciju par sertifikāta izsniegšanu ievadot Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē. Pašpārvadājuma veicējam tiek izsniegts sertifikāta oriģināls un viena kopija (komplekts). Sertifikāta oriģinālam jāatrodas autobusā, un tas jāuzrāda pārbaudei pēc attiecīgi pilnvarota kontroles darbinieka pieprasījuma. Sertifikāta kopija glabājama pašpārvadājuma veicēja biroja telpās.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 

Normatīvie akti

  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regula (EK) Nr.1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr.561/2006

  • Eiropas Komisijas 2014. gada 9. aprīļa Regula (ES) Nr. 361/2014, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/2009 attiecībā uz dokumentiem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2121/98
  • Autopārvadājumu likums

  • Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumi Nr. 607 "Pasažieru un kravas pašpārvadājumu veikšanas kārtība"

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 


Ieteikt šo rakstu