Sertifikāts starptautiskiem pasažieru pašpārvadājumiem

Sertifikāts starptautiskiem pasažieru pašpārvadājumiem

Sertifikāta izsniegšana pasažieru starptautiskiem pašpārvadājumiem ar autobusiem – vienam mēnesim
 
3.84

Pašpārvadājumi ir pārvadājumi, kuri bez maksas tiek veikti ar komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības, kas darbojas lauksaimniecības nozarē, valsts vai pašvaldību institūcijas, biedrības vai nodibinājuma īpašumā esošiem vai iznomātiem transportlīdzekļiem, izņemot citā valstī reģistrētu transportlīdzekli, kurus vada pats pašpārvadājuma veicējs vai viņa darbinieks, lai pašpārvadājuma veicēja vajadzībām pārvadātu personas vai kravu, kura ir viņa īpašums vai kuru viņš nopircis, pārdevis, iznomājis, izīrējis, ieguvis, izgatavojis, pārstrādājis vai remontējis. Pašpārvadājumi ir tikai pašpārvadājuma veicēja papilddarbība. (Autopārvadājumu likuma 1. panta 27) punkts)

Pašpārvadājuma sertifikāts starptautiskajiem pasažieru pašpārvadājumiem, kura forma un saturs visās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir vienāds, nepieciešams tiem pašpārvadājuma veicējiem, kuri vēlas veikt starptautiskos pasažieru pašpārvadājumus ar autobusu, kas paredzēts deviņu un vairāk cilvēku, neieskaitot šoferi, pārvadāšanai, piemēram, uzņēmuma darbinieku pieredzes apmaiņas braucienam uz Vāciju.

  • Pašpārvadājuma sertifikātu starptautiskajiem pasažieru pašpārvadājumiem  ar autobusu izsniedz papīra formā, informāciju par sertifikāta izsniegšanu ievadot Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē.
  • Pašpārvadājuma veicējam tiek izsniegts sertifikāta oriģināls un viena kopija (komplekts).
  • Sertifikāta oriģinālam jāatrodas autobusā, un tas jāuzrāda pārbaudei pēc attiecīgi pilnvarota kontroles darbinieka pieprasījuma. Sertifikāta kopija glabājama pašpārvadājuma veicēja biroja telpās.
  • Tie komersanti, kuriem ir licence komercpārvadājumu veikšanai, var saņemt pašpārvadājuma sertifikātu starptautiskajiem pasažieru pašpārvadājumiem vienīgi tiem autobusiem, kuri tiek izmantoti TIKAI tādu komersanta darbības veidu nodrošināšanai, kas nav saistīti ar komercpārvadājumiem. Sertifikāts nav nepieciešams, ja autotransporta līdzeklim, ar ko tiek veikts pašpārvadājums, ir spēkā esoša licences kartīte vai Eiropas Kopienas atļaujas kopija, kuru saņēmis pašpārvadājuma veicējs attiecīgā veida pārvadājuma veikšanai.
  • Ja pasažieru pašpārvadājuma veicējs ir valsts vai pašvaldības institūcija, nepieciešams valsts vai pašvaldības institūcijas vadītāja rīkojums vai tā apliecināta kopija, kurā norādīts brauciena mērķis. Mērķim jābūt saistītam ar valsts vai  pašvaldības institūcijas funkciju veikšanu. Autobusā jāatrodas dokumentam par plānoto brauciena maršrutu, pasažieru sarakstam vai norādei, kādas personas var atrasties autotransporta līdzeklī un kādi dokumenti to apliecina.

Sertifikāta derīguma termiņš – no viena mēneša līdz pieciem gadiem vai līdz nomas līguma derīguma termiņam.

Iesniedzamie dokumenti:

Normatīvie akti

  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 561/2006

  • Eiropas Komisijas 2014. gada 9. aprīļa Regula (ES) Nr. 361/2014, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/2009 attiecībā uz dokumentiem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2121/98
  • Autopārvadājumu likums

  • Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumi Nr. 607 "Pasažieru un kravas pašpārvadājumu veikšanas kārtība"

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 

Saistībā ar Personu apliecinošo dokumentu likuma 4. pantu VSIA “Autotransporta direkcija” Klientu apkalpošanas centrā pakalpojumus var saņemt tikai pēc šādu personu apliecinošo dokumentu uzrādīšanas: pase vai eID (personas apliecība).


Ieteikt šo rakstu