Iepirkumu plāns

Valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2023. gadā plānoto iepirkumu plāna izpilde

Nr.

p.k.

Plānotais iepirkuma priekšmets

(iepirkuma priekšmeta nosaukums)

Plānotais iepirkuma izsludināšanas laiks

(mēnesis)

Plānotais iepirkuma līguma noslēgšanas laiks

(mēnesis)

Plānotais līguma darbības termiņš (mēnešos)

Pamata informācija par iepirkumu

Izpilde

1.

VSIA “Autotransporta direkcija” pārziņā esošo informācijas sistēmu uzturēšana,  kļūdu labošana, papildinājumu izstrāde un ieviešana, garantijas nodrošināšana un konsultāciju sniegšana

Janvāris

Februāris/

Marts

10

Pakalpojums.

 

Plānotā iepirkuma summa 138 999 EUR;

 

Tika realizēts PIL 8.panta kārtībā.

 

Iepirkums izpildīts.

 

20.01.2023.

Izsludināts iepirkums.

 

15.03.2023. Noslēgts iepirkuma līgums ar SIA “Datu Sistēmas”

2.

Projekta vadības pakalpojumu sniegšana Vienotas sabiedriskā transporta biļešu sistēmas ieviešanas nodrošināšanai

Janvāris

Janvāris

6

Pakalpojums.

 

Plānotā iepirkuma summa 25 000 EUR;

 

Tiks realizēts PIL 9.panta kārtībā.

 

30.01.2023. izsludināts iepirkums.

Iepirkums izbeigts bez rezultāta.

 Atbilstoši PIL 9. panta astotai daļai- Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā, ja konstatēti šā likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktā minētie izslēgšanas iemesli, kā arī ja šie iemesli konstatēti attiecībā uz šā likuma 42. panta trešajā daļā minētajām personām.

2.1

Projekta vadības pakalpojumu sniegšana Vienotas sabiedriskā transporta biļešu sistēmas ieviešanas nodrošināšanai

Atkārtoti izsludināts  03.03.2023.

6

Pakalpojums.

 

Plānotā iepirkuma summa 39 420 EUR;

 

Tiks realizēts PIL 9.panta kārtībā.

 

Iepirkums pārtraukts 20.04.2023.

 

PIL 9. panta piecpadsmitai daļai,  pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkuma komisija paskaidro, ka ņemot vērā objektīvo apstākli, ka Autotransporta direkcija ir noslēgusi darba līgumu ar attīstības projekta vadītāju, kurā cita starpā ir paredzēts darbinieka pienākums veikt Vienotas sabiedriskā transporta biļešu sistēmas projekta vadību, kā rezultātā tiek nosegtas visas ar Vienotas sabiedriskā transporta biļešu sistēmas projekta vadību nepieciešamās darbības un Autotransporta direkcijai nav nepieciešams iegādāties  ārpakalpojumā sistēmas projekta vadības pakalpojumus. Tādejādi Autotransporta direkcijai ir zudusi nepieciešamība pēc Iepirkumā iepērkamā iepirkuma priekšmeta.

3.

Degvielas iegāde  VSIA “Autotransporta direkcija” vajadzībām (95 E markas benzīns un dīzeļdegviela)

Februāris

Marts

36

Prece.

 

Plānotā iepirkuma summa 90 000 EUR;

 

Tiks realizēts PIL 8.panta kārtībā.

 

Iepirkums izpildīts.

 

17.03.2023.

Izsludināts iepirkums

19.04.2023. Lēmums par uzvarētāju SIA “Cirkle K Latvija”.

 

11.05.2023. noslēgts iepirkuma līgums ar SIA “Cirkle-K”.

4.

Komandējumu nodrošināšanas pakalpojumu iegāde

Februāris

Marts

24

Pakalpojums.

 

Plānotā iepirkuma summa 41 999 EUR;

 

Tiks realizēts PIL 9.panta kārtībā.

 

Iepirkuma izsludināšana atlikta līdz jūnijam. 

5.

Izstrādātās Vienotās sabiedriskā transporta biļešu sistēmas programmatūras attīstības un izmaiņu pieprasījumu realizācija

Marts

Aprīlis

24

Pakalpojums.

 

Plānotā iepirkuma summa 197 500 EUR;

 

Tiks realizēts PIL 9.panta kārtībā.

 

Notiek Tehniskās specifikācijas izstrāde/plānotais izsludināšanas laiks ir šī gada jūnijs.

6.

Pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu nepieciešamā ritošā sastāva (bateriju -BEMU) iegāde.

Otrā kārta:

Ritošā sastāva iegāde

 

Februāris/

Marts

 

Jūnijs/jūlijs

60

Prece

(ritošais sastāvs).

 

95 657 142 EUR.

 

Konkursa procedūra ar sarunām/ 8.panta sestās daļas 3.punkts.

Iepirkuma izsludināšana atlikta līdz maijam.  No SM nav saņemta Tehniskā specifikācija, u.c. ar iepirkumu saistītā dokumentācija.

7.

Tipogrāfijas pakalpojumi

Februāris

Februāris

 

 

12

Pakalpojums.

 

Plānotā iepirkuma summa 18 700 EUR;

 

Tiks realizēts PIL 9.panta kārtībā.

 

Iepirkums atliks uz 3.ceturksni.

 

 

8.

Termiņnoguldījuma pakalpojumi

Marts

Aprīlis

24

Pakalpojums.

 

Plānotā noguldījuma summa 2 000 000 EUR.

 

Tiks realizēts PIL 9.panta kārtībā.

Iepirkuma realizācija atlikta.

9.

Kustības sarakstu plākšņu izgatavošana un kustības sarakstu un plākšņu uzstādīšana un uzturēšana reģionālās nozīmes autobusu maršrutu pieturās Latvijā

Maijs

Jūnijs

18

Pakalpojums.

 

Plānotā iepirkuma summa 32 000 EUR;

 

Tiks realizēts PIL 9.panta kārtībā.

Notiek Tehniskās specifikācijas izstrāde.

10.

VSIA “Autotransporta direkcija” korporatīvās identitātes un zīmola izveidošana

 

Maijs

Jūlijs

6

Pakalpojums.

 

Plānotā iepirkuma summa 33 000 EUR;

 

Tiks realizēts PIL 9.panta kārtībā.

Iepirkuma realizācija atlikta līdz patstāvīgās valdes iecelšanai.

11.

Veselības apdrošināšanas pakalpojums

Jūlijs

Novembris

24

Pakalpojums.

 

Plānotā iepirkuma summa 74 000 EUR;

 

Tiks realizēts PIL 8.panta kārtībā.

Notiek Tehniskās specifikācijas izstrāde.

12.

Braukšanas biļešu un citu braukšanas tiesības apliecinošo dokumentu, kvalitātes prasību kontroles pakalpojumi reģionālās nozīmes maršrutu autobusos un vilcienos

Novembris

Decembris

24

Pakalpojums.

 

Plānotā iepirkuma summa 100 000 EUR;

 

Tiks realizēts PIL 8.panta kārtībā.

 

 

Apstiprinātie grozījumi iepirkumu plānā (22.05.2023.Valdes lēmums Nr. 5§2)

13.

Valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

Jūnijs

Jūnijs/ Jūlijs

12

Pakalpojums.

 

Plānotā iepirkuma summa 40 000 EUR;

 

Tiks realizēts PIL 9.panta kārtībā.

Notiek Tehniskās specifikācijas izstrāde.

Apstiprinātie grozījumi iepirkumu plānā

(22.05.2023.Valdes lēmums Nr.5§4 un 30.06.2023. valdes lēmums Nr.9§2 )

 

14.

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija”  valdes priekšsēdētāja  un divu valdes locekļu kandidātu atlase.

Jūlijs

Augusts

Līdz līguma izpildei

Pakalpojums.

 

Plānotā iepirkuma summa 41 999 EUR;

 

Tiks realizēts PIL 9.panta kārtībā.

Notiek Tehniskās specifikācijas izstrāde.

 

Iepirkumu, kuri tiks veikti no Elektroniskās iepirkumu sistēmas.

Nr.

p.k.

Plānotais iepirkuma priekšmets

(iepirkuma priekšmeta nosaukums)

Plānotā līguma summa

(EUR) bez PVN

Iepirkuma priekšmets

Plānotais iepirkuma izsludināšanas laiks

(mēnesis)

Izpilde

1.

Datortehnikas un programmatūras piegāde (EIS)

22 314

 

Datortehnika – stacionārie un portatīvie datori, monitori

maijs-augusts

 

2.

SQL servera licenču iegāde (EIS)

14 876

SQL servera licenču iegāde ATD IS

februāris-marts

Iepirkums atlikts.

Iepirkums tiks realizēts no maija līdz jūlijam

3.

PMLP datnes augšupielādes pilnveide BMA (EIS)

26 446

Programmatūras pakalpojumi izmaiņu pieprasījumu īstenošanai

Janvāris

Iepirkums atlikt, jo nav pieņemts lēmums par BMA sistēmas  attīstības virzienu.

4.

VBTAI datu izguves pagaidu risinājums BMA (EIS)

32 560

Programmatūras pakalpojumi izmaiņu pieprasījumu īstenošanai

Janvāris

Iepirkums atlikt, jo nav pieņemts lēmums par BMA sistēmas  attīstības virzienu.

5.

BMA integrācija ar SIF API (EIS)

26 960

Programmatūras pakalpojumi izmaiņu pieprasījumu īstenošanai

Janvāris

Iepirkums atlikt, jo nav pieņemts lēmums par BMA sistēmas  attīstības virzienu.

6.

BMA integrācija ar VDEĀVK API (EIS)

36 560

Programmatūras pakalpojumi izmaiņu pieprasījumu īstenošanai

Janvāris

Iepirkums atlikt, jo nav pieņemts lēmums par BMA sistēmas  attīstības virzienu.

7.

Konsultācijas un iespējamie pilnveides darbi reģionālo pārvadātāju, to pārstāvju pieslēgšanai BMA (EIS)

36 560

Programmatūras pakalpojumi izmaiņu pieprasījumu īstenošanai

Janvāris

Iepirkums atlikt, jo nav pieņemts lēmums par BMA sistēmas  attīstības virzienu.

8.

Validācijas nosacījumu izstrāde reģionālās nozīmes braucienu datiem BMA, pilsētas nozīmes braucienu datu validāciju pilnveide (EIS)

26 960

Programmatūras pakalpojumi izmaiņu pieprasījumu īstenošanai

Janvāris

Iepirkums atlikt, jo nav pieņemts lēmums par BMA sistēmas  attīstības virzienu.


 

Valsts SIA „Autotransporta direkcija” plānotie iepirkumi 2022. gadā

Iepirkumi, kuri tiks veikti ar iepirkuma procedūru.

Nr.

p.k.

Plānotais iepirkuma priekšmets

(iepirkuma priekšmeta nosaukums)

Iepirkuma procedūra

(PIL 9. pants vai PIL 8.pants)

 

Plānotais iepirkuma izsludināšanas laiks

(mēnesis)

Plānotais līguma darbības termiņš (mēnešos)

 

1.

Pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu nepieciešamā ritošā sastāva (bateriju -BEMU) iegāde.

Pirmā kārta:

Kandidātu atlase.

Konkursa procedūra ar sarunām PIL 8.panta sestās daļas 3.punkts.

1. ceturksnis

 

60

2.

Braukšanas biļešu un citu braukšanas tiesības apliecinošo dokumentu, kvalitātes prasību kontroles pakalpojumi reģionālās nozīmes maršrutu autobusos un vilcienos

PIL 8.pants

1. ceturksnis (februāris)

24

3.

 

Kustības sarakstu plākšņu izgatavošana un kustības sarakstu un plākšņu uzstādīšana un uzturēšana reģionālās nozīmes autobusu maršrutu pieturās Latvijā

 

 

PIL 9.pants

1. ceturksnis (februāris)

60

4.

Informatīvā kampaņa par izmaiņām braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanas nosacījumos

PIL 8.pants

1. ceturksnis

(janvāris/

februāris)

8

5.

Direkcijas informācijas sistēmu drošības audits

PIL 9.pants

2 ceturksnis (aprīlis)

6

6.

Pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu nepieciešamā ritošā sastāva (bateriju -BEMU) iegāde.

Otrā kārta:

Ritošā sastāva iegāde

Konkursa procedūra ar sarunām PIL 8.pants.

3. ceturksnis

(augusts /septembris

60

7.

Vienotās biļešu noliktavas tehniskās specifikācijas izstrāde otrajai kārtai

PIL 9.pants

2. ceturksnis (maijs)

3

8.

VSIA “Autotransporta direkcija” pārziņā esošo informācijas sistēmu uzturēšana,  kļūdu labošana, papildinājumu izstrāde un ieviešana, garantijas nodrošināšana un konsultāciju sniegšana

PIL 8.pants

2.ceturksnis (aprīlis)

18

9.

Pētījums par pasažieru apmierinātību ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem un datu analīze

PIL 9.pants

2. ceturksnis

maijs

3

10.

Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieka pakalpojumu sniegšana valsts SIA "Autotransporta direkcija" vajadzībām

PIL 9.pants

3.ceturksnis (septembris)

36

 

 


Valsts SIA „Autotransporta direkcija” plānotie iepirkumi 2021. gadā

Nr.

p.k.

Plānotā iepirkuma priekšmets

Iepirkuma procedūra

Plānotais iepirkuma izsludināšanas laiks

(ceturksnis vai mēnesis)

Plānotais līguma darbības termiņš (mēnešos)

1.

Ziņu aģentūras un mediju monitoringa pakalpojumi VSIA “Autotransporta direkcija” vajadzībām

PIL 9.pants

I ceturksnis

(janvāris)

24

2.

Braukšanas biļešu un citu braukšanas tiesības apliecinošo dokumentu kontroles pakalpojumi reģionālās nozīmes maršrutu autobusos un vilcienos

PIL 9.pants

I ceturksnis

(janvāris)

12

3.

Tipogrāfijas pakalpojumi

PIL 8.pants

I ceturksnis

(februāris)

60

4.

Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā

PIL 8.pants

I ceturksnis

120

5.

Pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili vadītāju reģistrācijas apliecību izgatavošana un nosūtīšana

PIL 9.pants

I ceturksnis

(februāris)

36

6.

BMA informācijas sistēmas uzturēšana

PIL 9.pants

I ceturksnis

(februāris)

12

7.

VSIA “Autotransporta direkcija” pārziņā esošo informācijas sistēmu kļūdu labošana, papildinājumu izstrāde, ieviešana un garantijas nodrošināšana

PIL 8.pants

II ceturksnis

(aprīlis)

36

8.

Veselības apdrošināšana

PIL 8.pants

II ceturksnis

(jūnijs)

24

9.

Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā

PIL 8.pants

III ceturksnis

12 mēneši ar iespēju pagarināt uz 6 mēnešiem

 

Ieteikt šo rakstu