Biežāk uzdotie jautājumi par iekšzemes regulārajiem pasažieru komerciālajiem pārvadājumiem ar autobusu

Kā iesniegt pieteikumu maršruta atļaujas saņemšanai?

Pieteikumu maršruta atļaujas saņemšanai var iesniegt, aizpildot speciālu tiešsaistes formu Autotransporta direkcijas mājaslapā, izmantojot www.latvija.lv pieejamos personas identifikācijas līdzekļus vai rakstveidā, nosūtot uz Autotransporta direkcijas pasta adresi Rīgā, Vaļņu ielā 30, kā arī atsūtot uz e-pasta adresi info@atd.lv parakstītu ar e-parakstu.

Pārvadātājs pieteikumu maršruta atļaujas saņemšanai iesniedz visos vai tikai atsevišķos komerciālajos maršrutos (reisos), kas publicēti Autotransporta direkcijas mājaslapā.

Kādos savienojumos plānots ieviest komerciālos pārvadājumus?

Komerciālos maršrutus paredzēts ieviest savienojumos, kur lielākajai daļai autobusu pasažieru ir iespēja izmantot alternatīvu – pārvadājumus pa dzelzceļu. Autobusu maršrutos ir lielāks pieturu skaits un tie brauc ilgāk nekā vilciens, bet tiem ir sava priekšrocība – lielāks pieturu skaits ļauj autobusam pievest pasažieri tuvāk galamērķim. Tie iedzīvotāji, kuri izvēlas mazāk pārvietoties ar kājām vai izmantot pilsētas transportu, joprojām dos priekšroku autobusu maršrutam.

Kādi normatīvie akti regulē komerciālos pasažieru pārvadājumus?

2007. gada 14. jūnija Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums un 2021. gada 6. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.486 “Noteikumi par iekšzemes regulārajiem pasažieru komerciālajiem pārvadājumiem ar autobusu”

Kādos maršrutos (reisos) plānoti komerciālie pārvadājumi?

Uz komerciāliem principiem pārvadājumus iespējams ieviest maršrutā Rīga–Daugavpils, Rīga–Ilūkste–Daugavpils. No 2021. gada 1. oktobra tos plānots ieviest maršrutā Rīga–Jaunķemeri, Rīga–Sloka, Rīga–Olaine un Rīga–Salaspils, bet no 2022. gada 1. janvāra – maršrutā Rīga–Jelgava, Rīga–Ogre un Rīga–Sigulda.

Maršrutu skaits var palielināties. Komerciālie / valsts nedotētie maršruti var tikt veidoti Rīgas savienojumā ar Rēzekni, Liepāju, Ventspili un Bausku.

Kur var iepazīties ar komerciālo maršrutu (reisu) autobusu kustības sarakstiem?

Provizoriskie autobusu kustības saraksti pieejami VSIA “Autotransporta direkcija” oficiālajā mājaslapā.

Vai pārvadājumi tiks dotēti no valsts vai pašvaldību budžeta?

Ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie ieņēmumi un izdevumi būs pārvadātāja pašrisks. Zaudējumi šajos maršrutos no valsts vai pašvaldību budžeta netiks kompensēti.

Ja kādā maršrutā un / vai reisā pārvadātājam nebūs intereses nodrošināt pasažieru pārvadājumus, bet iedzīvotājiem būs nepieciešamība nokļūt darbavietā, izglītības, medicīnas u.tml. iestādē vispārpieņemtajā darba laikā, tiks vērtēta iespēja konkrēto maršrutu un / vai reisu iekļaut dotētajā maršrutu segmentā, izvērtējot iespējamo pasažieru skaitu

Kāda varētu būt braukšanas maksa?

Komerciālajos maršrutos biļetes cenu noregulēs pieprasījums pēc pārvadājumu pakalpojumiem un potenciālā konkurence. Turklāt pakalpojumu nodrošināšanai komerciālajos maršrutos netiek prasīti augstākas kvalitātes transportlīdzekļi ne vecuma, ne aprīkojuma ziņā.

Vai atsevišķām pasažieru grupām būs braukšanas maksas atvieglojumi?

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā un  Invaliditātes likumā šobrīd nav paredzēts izņēmums attiecībā uz braukšanas maksas atvieglojumu izmantošanas kārtību un apjomiem komerciālajos maršrutos. Tas nozīmē, ka komerciālajos maršrutos saglabāsies ierastā kārtība – pasažieri, kuri ir tiesīgi saņemt braukšanas maksas atvieglojumus reģionālajos maršrutos, būs tiesīgi tos izmantot arī komerciālajos maršrutos.  Tādējādi pakalpojumu sniedzējam visas izmaksas, kas saistītas ar šo personu pārvadāšanu, ir jāierēķina biļetes cenā.  Līdzvērtīga kārtība šobrīd pastāv arī Igaunijā.

Kādas prasības izvirzītas pārvadātājam maršruta atļaujas saņemšanai?

Maršruta atļaujas saņemšanai būs šādi priekšnosacījumi:

 • pārvadātāja pieteikums maršruta atļaujas saņemšanai (var iesniegt rakstveidā vai elektroniski);
 • pārvadātājam jābūt reģistrācijai kādā Eiropas Savienības dalībvalstī;
 • pārvadātājam nav nodokļu, nodevu un citu valsts noteikti obligāto maksājumu parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150 eiro;
 • pārvadātājs ir izpildījis visas Patērētāju tiesību aizsardzības centram rakstveidā iesniegtās apņemšanās novērst konstatētos pārkāpumus un visus tam Patērētāju tiesību aizsardzības centra piemērotos lēmumus;
 • pārvadātājs izpilda Ministru kabineta noteikumos noteiktās prasības attiecībā uz pakalpojuma sniegšanu, transportlīdzekļa vecumu, aprīkojumu un biļešu iegādes iespējām.

Kādas prasības izvirzītas pārvadātājam, lai apkalpotu komerciālo maršrutu (reisu)? 

Apkalpojot komerciālo reģionālās nozīmes maršrutus (reisus), pārvadātājiem būs jāizpilda šādas prasības:

 • pasažieru apkalpošanai (uzņemšanai un izlaišanai) izmantojamas tikai kustības sarakstā noteiktās pieturas;
 • komerciālo maršrutu autobusu kustības sarakstā, ja tie kursē uz valstspilsētu (ienākošie reisi), iekļautās pieturas, kas atrodas valstspilsētas teritorijā, izmantojamas tikai pasažieru izlaišanai. Pasažieru uzņemšana valstspilsētas teritorijā atļauta tikai tad, ja tas ir saskaņots ar attiecīgo valstspilsētas pašvaldību;
 • komerciālo maršrutu autobusu kustības sarakstā, ja tie kursē no valstspilsētas (izejošie reisi), iekļautās pieturas, kas atrodas valstspilsētas teritorijā, izmantojamas tikai pasažieru uzņemšanai. Pasažieru izlaišana valstspilsētas teritorijā atļauta tikai tad, ja tas ir saskaņots ar attiecīgo valstspilsētas pašvaldību;
 • pārvadātājs nodrošina iespēju par braucienu norēķināties ar bezskaidras naudas norēķinu līdzekļiem;
 • komerciālajos maršrutos biļeti pasažierim pārdod saskaņā ar pārvadātāja apstiprinātajiem tarifiem;
 • pārvadātājs ir tiesīgs noteikt lojalitātes programmas, atlaides un citus speciālos piedāvājumus;
 • stāvvietu izmantošana pieļaujama tikai maršrutos, kuru kopējais garums nepārsniedz 60 km;
 • pieturu paziņošana audiālā un vizuālā formā.

Kādas prasības noteiktas autobusiem, ar kuriem apkalpos komerciālos maršrutus (reisus)?

Komerciālajos maršrutos izmanto M2 kategorijas autobusus, kuru pilna masa nepārsniedz piecas tonnas, un M3 kategorijas autobusus, kuru pilna masa pārsniedz piecas tonnas. Autobusu vecums visā izsniegtās maršruta atļaujas darbības termiņā nevar pārsniegt:

 • astoņus gadus M2 kategorijas autobusiem;
 • 15 gadus M3 kategorijas autobusiem.

Uz cik ilgu laiku izsniedz maršruta atļauju?

Maršruta atļauju izsniedz uz trim gadiem.

Kas var ierosināt jauna komerciālā maršruta vai reisa atklāšanu, esoša maršruta vai reisa grozīšanu?

Jauna komerciālā maršruta vai reisa atklāšanu vai esoša komerciālā maršruta / reisa grozīšanu var ierosināt Sabiedriskā transporta padome, plānošanas reģions, pārvadātājs, kā arī jebkura juridiska vai fiziska persona, pamatojot ierosināto izmaiņu nepieciešamību.

Vai uz viena komerciālā maršruta/reisa apkalpošanu var pieteikties vairāki pārvadātāji?

Jā, uz viena maršruta / reisa apkalpošanu var pieteikties vairāki pārvadātāji.

Vai autoostas būs tiesīgas noteikt savu maksu par iebraukšanu un atsevišķu maksu par biļešu tirdzniecību?

Autotransporta direkcijas ieskatā, ņemot vērā, ka komerciālajos maršrutos (reisos) no valsts vai pašvaldības budžeta netiek kompensēti ar pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi un zaudējumi, tie būtu pielīdzināmi pārvadājumiem, kas tiek izpildīti starptautiskajos maršrutos. Attiecīgi gadījumos, kad komerciālo maršrutu (reisu) autobusu kustības sarakstā ir iekļauta autoosta, par autoostas izmantojamo un sniedzamo pakalpojumu apjomu savā starpā patstāvīgi vienojās abi komersanti, t.i., pārvadātājs ar autoostu. Tostarp pārvadātājs vienojas ar autoostu par kārtību, kādā autoostu kasēs un / vai biļešu izplatīšanas aģentūrās pārdodamas un nododamas biļetes; vienojas pārvadātājs un biļešu izplatītājs, ja komersants izmanto tādu autoostas pakalpojumu kā biļešu tirdzniecība. Līdz ar to pusēm (pārvadātājam un autoostai) būtu tiesības arī vienoties par atsevišķu iebraukšanas maksu un atsevišķu biļešu tirdzniecības maksu.

Vienlaikus ir jāņem vērā, ka, ja autoosta (tirgus dalībnieks) konkrētajā teritorijā atrodas dominējošā stāvoklī, autoostai, nosakot maksu vai piekļuves nosacījumus tās pakalpojumiem, ir jāņem vērā Konkurences likumā noteiktais dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizliegums.

Kāds bija pasažieru skaits 2020.  un 2019. gadā?

2019. gadā pārvadāto pasažieru skaits:

Nr.p.k.

Maršruts

Pārvadāto pasažieru skaits kopā

Pārvadāto maksas pasažieru skaits

Pārvadāto bezmaksas pasažieru skaits

1.

Rīga–Daugavpils

229 437

186 553

42 884

2.

Rīga–Jaunķemeri

269 742

229 349

40 393

3.

Rīga–Sloka

471 585

391 105

80 480

4.

Rīga–Salaspils

1 039 699

918 003

121 696

5.

Rīga–Olaine

889 556

756 813

132 743

6.

Rīga–Jelgava

388 594

339 452

49 142

7.

Rīga–Sigulda

252 532

227 980

24 552

8.

Rīga–Ogre

239 571

202 596

36 975

9.

Rīga–Ilūkste–Daugavpils 34 043 28 676 5 367

2020. gadā pārvadāto pasažieru skaits (pasažieru skaits ir objektīvi mazāks, ņemot vērā Covid-19 ierobežojumus):

Nr.p.k.

Maršruts

Pārvadāto pasažieru skaits kopā

Pārvadāto maksas pasažieru skaits

Pārvadāto bezmaksas pasažieru skaits

1.

Rīga–Daugavpils

137 552

110 872

26 680

2.

Rīga–Jaunķemeri

146 360

120 120

26 240

3.

Rīga–Sloka

228 110

177 028

51 082

4.

Rīga–Salaspils

764 313

674 155

90 158

5.

Rīga–Olaine

641 589

550 726

90 863

6.

Rīga–Jelgava

209 578

182 153

27 425

7.

Rīga–Sigulda

150 170

135 020

15 150

8.

Rīga–Ogre

126 438

107 211

19 227

9.

Rīga–Ilūkste–Daugavpils

21 901

18 367

3 534

 

Kāda ir vidējā pārdotās biļetes cenas maršrutā Rīga–Daugavpils?

Vidējā maksa no pasažiera 2019. gadā maršrutā Nr.7983 Rīga–Daugavpils bija 5,67 eiro bez PVN.

Vidējā maksa no pasažiera 2020. gadā maršrutā Nr.7983 Rīga–Daugavpils bija 5,53 eiro bez PVN. 

 

 


Ieteikt šo rakstu