Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā pārskaitītās valsts budžeta dotācijas un indikatīvie rādītāji 2010.gadā

1. Kopā 2010.gadā valsts budžetā piešķirti finanšu līdzekļi 61 696 789 lati. VSIA Autotransporta direkcija 2010.gadā aprēķināja un Satiksmes ministrija pārskaitīja:

  • valsts budžeta dotācijas zaudējumu kompensēšanai 48 646 249.95 latus;
  • dotācijas par zaudējumiem, kas saistīti ar personu, kam ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus ar 100% atlaidi, pārvadāšanu, 9 995 026 latus;
  • dotācijas nesegto parādsaistību segšanai par 2009.gadu 3 055 513.05 latus.

1.1. Pārskaitītās dotācijas par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos:

Uzņēmuma nosaukums Lotes Dotācijas zaudējumu kompensēšanai Dotācijas par braukšanas maksas atvieglojumiem
AS "CATA" ZA 1 301 309.90 396 928
SIA "Daugavpils autobusu parks" DA 282 145.25 140 780
SIA "Dobeles autobusu parks" D 139 246.16 61 374
SIA "Jēkabpils autobusu parks" DA 399 835.40 119 377
SIA "Jelgavas autobusu parks" D;C1 665 040.16 121 442
A/S "Rīgas taksometru parks" C1 328 787.05 210 578
AS "Liepājas autobusu parks" DR;C1 718 126.69 235 016
SIA "B-Bus" C1 527 314.40 160 021
AS "Nordeka" C1;A;C2;DA;DR 3 366 752.85 845 179
SIA "Norma A" A;C1 1 199 442.82 263 848
SIA "Saldus autobusu parks" DR 306 523.98 44 166
AS "Talsu autotransports" ZR 385 654.59 123 044
SIA "VTU Valmiera" ZA 669 002.64 248 828
PSIA "Ventspils reiss" ZR 333 868.99 103 236
SIA "Gulbenes - Alūksnes bānītis"   223 167.82 3 759
AS "Pasažieru vilciens"   23 914 197.00 2 369 426
Kopā   34 760 415.70 5 447 002

1.2. Pārskaitītās dotācijas par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos:

 

Plānošanas reģions Dotācijas zaudējumu kompensēšanai Dotācijas par braukšanas maksas atvieglojumiem
Kurzemes plānošanas reģions 1 713 459.74 238 265
Latgales plānošanas reģions 2 455 921.05 270 603
Rīgas plānošanas reģions 3 040 068.20 454 662
Vidzemes plānošanas reģions 2 677 099.23 316 508
Zemgales plānošanas reģions 2 210 342.29 229 097
Kopā reģioni 12 096 890.51 1 509 135

1.3. Pārskaitītās dotācijas par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu pilsētas nozīmes maršrutos: 

 

Republikas pilsētas dome Dotācija* Dotācijas par invalīdu pārvadāšanu
Daugavpils pilsētas dome 41 010.00 287 307
Jelgavas pilsētas pašvaldība 148 337.92 176 824
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 3 561.44 51 261
Jūrmalas pilsētas dome 0.00 62 529
Liepājas pilsētas dome 0.00 218 300
Rīgas pilsētas dome 1 472 084.76 2 019 946
Rēzeknes pilsētas dome 82 638.50 76 698
Valmieras pilsētas pašvaldība 30 358.84 42 994
Ventspils pilsētas dome 10 952.28 103 030
Kopā pilsētas 1 788 943.74 3 038 889

* Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 7.pantā noteikto gadījumu, kompensē radušos zaudējumus par maršruta daļu, kas ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, ja šī maršruta daļa ir vairāk nekā 20% no kopējā maršruta garuma.

 

 

2. Salīdzinot 2010.gada 4.ceturkšņa rezultātus ar 2010.gada 3.ceturkšņa datiem, kopējie zaudējumi reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos un reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos ar autobusiem ir pieauguši vidēji par 12%, ko izraisīja izdevumu pieaugums vidēji par 6%. Ieņēmumu samazinājums, ievērojot 4.ceturkšņa un 3.ceturkšņa salīdzinājumu, ir bijis republikas pilsētu nozīmes maršrutos, kas kopumā izraisīja zaudējumu pieaugumu par 15,5%.

Vērtējot 2010.gada un 2009.gada rezultātus, kopējie izdevumi sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā ir samazinājušies vismaz par 7,6%, un ieņēmumu gūšanā arī ir bijusi negatīva tendence, tiem samazinoties vidēji par 5,95%.

Pasažieru skaita samazinājums, kāds tas bija 2009.gadā, ir apstājies, un 2010.gadā jau ir vērojamas pozitīvas tendences sevišķi reģionālajos starppilsētu nozīmes un reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos, kur pasažieru skaits pat nedaudz pieaudzis (līdz 3%). Visizteiktākais pasažieru skaita samazinājums ir vērojams pilsētas nozīmes maršrutos. Tomēr pasažieru plūsmas izmaiņas tendences reģionālos vietējās nozīmes maršrutos un pilsētas nozīmes maršrutos objektīvi nevar novērtēt, jo no 2010.gada 1.janvāra reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos ir iekļauti arī pilsētas nozīmes maršruti, kas nav republikas pilsētas statusā.

 

 

Indikatīvie rādītāji 2010.gadā*:

 

Pārvadājumu veids Ieņēmumi (LVL) Izdevumi (LVL) Zaudējumi kopā ar valsts garantēto peļņu 3.851% (LVL) Nobraukums (t.sk., km un vilcienkm) Pārvadātie pasažieri, t.sk., bez maksas Pasažierkilometri
Pārvadājumi republikas pilsētas nozīmes maršrutos 45 881 118 103 786 848 59 672 612 64 271 091 176 491 522 x
Pārvadājumi reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos 11 263 083 24 363 271 13 532 019 37 256 960 24 075 141 348 725 644
Pārvadājumi ar autobusiem reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos 18 108 575 30 942 507 13 531 292 46 038 482 12 892 235 684 257 226
Pārvadājumi pa dzelzceļu reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos 15 657 181 40 566 579 25 504 807 5 706 267 20 305 815 575 699 159

* Informācija apkopota saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 26.oktobra noteikumu Nr.1226 Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība 32.punktā noteiktajiem pārskatiem un informāciju (iesniedz pārvadātāji, plānošanas reģioni un republikas pilsētu domes)

 

 

3. 2010.gada 4.ceturksnī kopā reģionālajos starppilsētu un reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos ir pārvadāti 14 234 708 pasažieri. Savukārt personas ar braukšanas maksas atvieglojumiem 1 775 071, tai skaitā:
 pirmsskolas vecuma bērni 340 252;
 bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni 218 710;
 I un II grupas invalīdi, bērni invalīdi un persona, kura pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu 1 068 845;
 politiski represētās personas un nacionālas pretošanās kustības dalībnieki 147 264.

Salīdzinot 4.ceturkšņa datus ar 3.ceturkšņa rezultātiem ir secināms, ka kopējais pasažieru skaits ir samazinājies par 5.1%, bet pasažieru ar braukšanas maksas atvieglojumiem skaits par 15%.

Republikas pilsētas nozīmes maršrutos pārvadāto I un II grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personas, kura pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu, skaits ir 2 004 077. Kopā aprēķinātie zaudējumi ir 818 802 lati. Salīdzinot 4.ceturksni ar 3.ceturksni, pārvadāto invalīdu skaits ir pieaudzis par 2.68%, bet zaudējumi par 3.28%.

 

 

Informācija par Sociālā drošības tīkla stratēģijas izpildi 2010.gadā: 

 

  Starppilsētas nozīmes pārvadājumi Vietējās nozīmes pārvadājumi Pilsētas nozīmes pārvadājumi
Autobusi Dzelzceļš
Pavisam kopā pārvadātie pasažieri 12 892 235 20 305 815 24 075 141 176 491 522
Par pilnu samaksu pārvadātie pasažieri 10 872 778 17 697 810 21 436 366 74 443 721
Pārvadātās valsts noteiktās pasažieru kategorijas ar 100% atlaidi: 2 019 457 2 608 005 2 638 775 7 556 327

t.sk.

  - Invalīdi 1 339 129 1 226 721 1 747 358 7 556 327
  - Politiski represētās personas 212 767 391 561 0 0
  - Bērni bāreņi 222 532 327 357 306 882 0
  - Pirmsskolas vecuma bērni 245 029 662 366 584 535 0
Bez maksas pārvadāto pasažieru īpatsvars 15.66% 12.84% 10.96% 4.28%
         
         
Saņemtie ieņēmumi (no biļetēm) 18 020 820 14 504 642 11 101 895 44 845 435
Radītie zaudējumi par bez maksas pārvadātajām pasažieru kategorijām: 3 398 264 2 433 992 1 574 632 3 047 166

t.sk.

  - Invalīdi 2 269 132 1 181 201 1 071 783 3 047 166
  - Politiski represētās personas 352 092 366 375 0 0
  - Bērni bāreņi 366 573 285 258 195 425 0
  - Pirmsskolas vecuma bērni 410 468 601 157 307 424 0
Piešķirtā kompensācija no 31.07. programmas 3 073 817 2 373 185 1 509 135 4 274 119
Izmaksātā kompensācija no 31.07. programmas 3 073 817 2 373 185 1 509 135 3 038 889
Papildus kompensācija no 31.06. programmas 324 447 60 807 65 497 0
Segti zaudējumi %-tos 100.00% 100.00% 100.00% 99.73%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vietējās nozīmes pārvadājumi: 

 

 

Starppilsētu nozīmes pārvadājumi:

 

 

 

 

 

 

 

 


Ieteikt šo rakstu