Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas rezultāti 2011.gadā

1. VSIA Autotransporta direkcija 2011.gadā aprēķināja un Satiksmes ministrija pārskaitīja:

  • valsts budžeta dotācijas zaudējumu kompensēšanai 40 554 964 latus, tajā skaitā papildus dotācijas 245 524 latu apmērā plānošanas reģioniem nesegto zaudējumu kompensēšanai par 2010.gadu un daļējai zaudējumu segšanai par 2011.gadu;
  • kompensācijas zaudējumu segšanai pārvadātājiem par valsts noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā, pārvadājot pasažierus ar 100% atlaidi, 10807 817 latu apmērā, tajā skaitā papildus dotācijas no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 2 194 604 latu apmērā.

Pārskaitītās dotācijas par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos:

Uzņēmuma nosaukums Lotes Dotācijas zaudējumu kompensēšanai Dotācijas par braukšanas maksas atvieglojumiem
Kopā   28 309 671.00 5 494 648.00
AS "CATA" ZA 1 108 594.48 457 574
SIA "Daugavpils autobusu parks" DA 309 102.29 152 728
SIA "Dobeles autobusu parks" D 121 376.27 59 807
SIA "Jēkabpils autobusu parks" DA 372 297.00 132 918
SIA "Jelgavas autobusu parks" D;C1 533 871.00 143 332
A/S "Rīgas taksometru parks" C1 80 996.00 140 800
AS "Liepājas autobusu parks" DR;C1 454 740.00 208 047
SIA "B-Bus" C1 174 695.00 107 676
AS "Nordeka" C1;A;C2;DA;DR 2 386 451.96 918 059
SIA "Norma A" A;C1 1 061 042.00 275 228
SIA "Saldus autobusu parks" DR 262 603.00 49 342
AS "Talsu autotransports" ZR, C1 335 088.00 140 889
SIA "VTU Valmiera" ZA 629 781.00 253 217
PSIA "Ventspils reiss" ZR 333 495.00 125 319
SIA "AIPS" C1 35 254.00 18 398
SIA "Aizkraukles ATU" C1 6 274.00 4 224
SIA "Autotransporta firma Jūrmala - SV" C1 0.00 26 574
SIA "Ogres autobuss" C1 15 656.00 6 900
SIA "Tukuma auto" C1 36 103.00 15 075
SIA "Gulbenes - Alūksnes bānītis" C1 212 797.00 3 753
AS "Pasažieru vilciens" C1 19 839 454.00 2 254 788

Pārskaitītās dotācijas par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos:

 

Plānošanas reģions Dotācijas zaudējumu kompensēšanai Dotācijas par braukšanas maksas atvieglojumiem
Kurzemes plānošanas reģions 1 449 904.00 258 497
Latgales plānošanas reģions 2 198 952.00 291 551
Rīgas plānošanas reģions 2 527 032.00 616 386
Vidzemes plānošanas reģions 2 324 842.00 303 815
Zemgales plānošanas reģions 1 909 527.00 235 732
Kopā reģioni 10 410 257.00 1 705 981

Pārskaitītās dotācijas par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu pilsētas nozīmes maršrutos:

 

Republikas pilsētas dome Dotācijas zaudējumu segšanai* Dotācijas par invalīdu pārvadāšanu
Daugavpils pilsētas dome 43 626.57 271 339.00
Jelgavas pilsētas pašvaldība 142 773.12 190 907.00
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 4 083.19 48 242.00
Jūrmalas pilsētas dome 0.00 61 128.00
Liepājas pilsētas dome 0.00 256 878.00
Rīgas pilsētas dome 1 508 071.73 2 574 888.00
Rēzeknes pilsētas dome 87 320.00 61 974.00
Valmieras pilsētas pašvaldība 39 759.39 45 335.00
Ventspils pilsētas dome 9 402.00 96 497.00
Kopā pilsētas 1 835 036.00 3 607 188.00

 

* Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 7.pantā noteikto, kompensē radušos zaudējumus par maršrutu daļu, kas ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, ja šī maršruta daļa ir vairāk nekā 20% no kopējā maršruta garuma.

 

2. Pārvadājumos ar autobusiem reģionālajos starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutos 2011.gadā, salīdzinot ar 2010.gadu, par maksu pārvadāto pasažieru skaits ir pieaudzis par 0.17%, tādējādi saglabājot arī ieņēmumu pieaugumu par 1.2%. Republikas pilsētu nozīmes maršrutos par maksu pārvadāto pasažieru skaits ir samazinājies par 3.46% un līdz ar to ieņēmumi samazinājušies par 4.63%. Savukārt reģionālajos starppilsētu nozīmes pārvadājumos pa dzelzceļu par maksu pārvadāto pasažieru skaits būtiski nav mainījies - samazinājies par 0.2%, bet ieņēmumi pārskata periodā samazinājušies par 2.35%, salīdzinot ar 2010.gadu.

 

 

 

Būtiskākās izmaiņas, kas ietekmēja pārvadājumus kopumā, ir izmaksu pieaugums sevišķi pārvadājumos ar autobusiem reģionālajos starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutos, jo, neskatoties uz nobraukuma samazinājumu vidēji par 3,8%, pieauga degvielas un remonta izmaksas salīdzinot ar 2010.gadu. Degvielas izmaksas ir pieaugušas par 10.3%, bet remonta izmaksas par 16.4%, ko ietekmēja degvielas cenu pieaugums un izmantojamo autobusu vecums. Savukārt, pārējās izmaksas ir samazinājušās, no kurām būtiskākais samazinājums ir pārējām izmaksām par 16.7% un administrācijas izmaksām par 12.1%.

Pēc pārvadātāju reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutu tīklā, plānošanas reģionu un republikas pilsētu pašvaldību iesniegtajiem 2011.gada četru ceturkšņu pārskatiem secināms, ka 2011.gadā kopējie pārvadātāju zaudējumi pārsniedz piešķirto valsts budžeta dotāciju, kas ir skaidrojams ar būtisku dotāciju samazinājumu (par 16.75%) 2011.gadā un pārvadātāju izmaksu pieaugumu.

Ievērojot piešķirtos papildus līdzekļus 2011.gadā nesegto zaudējumu kompensēšanai par valsts noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem 2.194 milj. latu apmērā, kā arī plānošanas reģioniem papildus piešķirto dotāciju 2011.gadā nesegto zaudējumu daļējai kompensēšanai 214 tūkts. latu apmērā, 2011.gadā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem kopējie nesegtie zaudējumi (tajā skaitā par braukšanas maksas atvieglojumiem) par 2011.gadu aprēķināti 1.77 milj. latu apmērā, tajā skaitā pārvadātājiem reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutu tīklā 945 tūkst. latu, plānošanas reģioniem 706 tūkst. latu un republikas pilsētu pašvaldībām 122 tūkst. latu.

 

 

 

 

Indikatīvie rādītāji par 2011.gadu (pēc iesniegtajiem ceturkšņu pārskatiem):

 

Pārvadājumu veids Ieņēmumi (LVL) Izdevumi (LVL) Zaudējumi (LVL) Aprēķinātā dotācija* (t.sk. valsts garantētā peļņa 4.508%) (LVL) Nobraukums (t.sk., km un vilcienu km) Pārskaitītas dotācijas (LVL) T.sk. dotācijas zaudējumu segšanai par 2011.gadu (LVL) T.sk. dotācijas zaudējumu segšanai par 2010.gadu (LVL) T.sk. dotācijas par braukšanas maksas atvieglojumiem (LVL)
Pārvadājumi republikas pilsētas nozīmes maršrutos 42 470 848 106 907 908 -64 437 061 1 910 383 62 603 836 5 442 224 1 788 299 46 737 3 607 188
Pārvadājumi reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos 11 452 387 23 971 156 -12 518 769 12 790 625 36 045 012 12 116 238 10 378 778 31 479 1 705 981
Pārvadājumi ar autobusiem reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos 18 346 117 30 317 792 -11 971 674 12 774 879 44 049 305 11 493 527 8 182 090 75 330 3 236 107
Pārvadājumi pa dzelzceļu reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos 14 928 905 37 502 473 -22 573 567 23 236 982 5 729 390 22 310 792 20 052 076 175 2 258 541
Pavisam 87 198 257 198 699 328 -111 501 071 50 712 869 148 427 544 51 362 781 40 401 243 153 721 10 807 817

* Pilsētu nozīmes maršrutos - dotācija zaudējumu segšanai maršrutos par maršrutu daļu, kas ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, ja šī maršruta daļa ir
vairāk nekā 20% no kopējā maršruta garuma.

 

3. Ar 2011.gadā piešķirto finansējumu 7.2 milj. latu pārvadātājiem, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumu reģionālajos starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutos ir segti 96.4% zaudējumi, kas radušies, pārvadājot personas ar braukšanas maksas atvieglojumiem, tādējādi veidojot nenosegto zaudējumu summu (starpību starp faktiskajiem zaudējumiem un piešķirto kompensāciju) 266 875 lati

Ar 2011.gadā piešķirto finansējumu 3.57 milj. latu pārvadātājiem, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus republikas pilsētu nozīmes maršrutos ir segti 100% zaudējumu.

Starppilsētu un vietējās nozīmes pārvadājumos, salīdzinot 2011.gada un 2010.gada datus, ir secināms, ka pasažieru ar braukšanas maksas atvieglojumiem skaits 2011.gadā ir pieaudzis par 1,42% un pārvadātāju nesaņemtie ieņēmumi (zaudējumi) ir pieauguši par 0.8%.

2011.gadā reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos un starppilsētu nozīmes maršrutos par 2.9% pieaudzis pārvadāto invalīdu skaits un par 3.8% pieaudzis pārvadāto pirmsskolas vecuma bērnu skaits, bet politiski represēto personu skaits ir samazinājies par 6.7% un bērnu bāreņu skaits ir samazinājies par 4.6%.

Informācija par 2011.gadā reģionālajos starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutos pārvadātajiem pasažieriem, kuri ir tiesīgi izmantot sabiedrisko transportu bez maksas:

 

Pasažieru kategorija Pasažieru skaits Zaudējumi, LVL
2010 2011 2010 2011
Invalīdi 4 313 153 4 438 849 4 522 132 4 642 774
Politiski represētās personas 604 328 563 876 718 467 664 903
Bērni bāreņi 856 778 817 834 847 272 789 479
Pirmsskolas vecuma bērni 1 491 962 1 549 011 1 319 074 1 369 809
Kopā 7 266 221 7 369 570 7 406 944 7 466 965

 

 

Pilsētas nozīmes pārvadājumos 2011.gadā, salīdzinot ar 2010.gadu, pārvadāto invalīdu skaits ir pieaudzis par 16.05%, kas ir izskaidrojams ar to, ka 2010.gada sākumā visās republikas pilsētās nebija nodrošināta pilnīga invalīdu uzskaite (piemēram, Rīgas un Liepājas pilsētu pašvaldībās). Pārvadātāju, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus pilsētu nozīmes maršrutos, zaudējumi (nesaņemtie ieņēmumi) par invalīdu pārvadāšanu 2011.gadā, salīdzinot ar 2010.gadu, ir pieauguši par 17.4%, kas ir izskaidrojams ar pieaugušo pārvadāto invalīdu skaitu un arī biļešu cenu pieaugumu.


Ieteikt šo rakstu