Nolīgums starp Eiropas Savienību un Ukrainu par kravu autopārvadājumiem (papildināts 05.09.2023)

VSIA Autotransporta direkcija informē, ka saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ukrainu par kravu autopārvadājumiem un Apvienotās Komitejas 2023. gada 16. marta Lēmumu Nr. 2/2023 Ukrainas un ES kravu pārvadātājiem līdz 2024. gada 30. jūnijam ir atļauts veikt šādus pārvadājumus, neizmantojot vienreizējās atļaujas, kas paredzētas divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem:

a) transportlīdzekļa braucienus ar kravu, kuru sākumpunkts un beigu punkts ir divu dažādu Pušu teritorijās, šķērsojot vai nešķērsojot trešās valsts teritoriju tranzītā;

b) transportlīdzekļa braucienus ar kravu no vienas Puses teritorijas uz tās pašas Puses teritoriju tranzītā caur otras Puses teritoriju;

c) transportlīdzekļa braucienus ar kravu uz savas Puses teritoriju vai no tās uz trešo valsti tranzītā caur otras Puses teritoriju;

d) transportlīdzekļa braucienus bez kravas, kas saistīti ar a), b) un c) apakšpunktā minētajiem braucieniem.

Šo nolīgumu piemēro tranzītam un starptautiskiem komerciāliem kravu autopārvadājumiem starp Pusēm, un tas neskar Starptautiskā transporta foruma Eiropas Transporta ministru konferences (ETMK) daudzpusējās kvotu sistēmas noteikumu piemērošanu. Šā nolīguma piemērošanas jomā nav kravu autopārvadājumi Eiropas Savienības dalībvalstī vai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Šis nolīgums neaptver tranzītu caur otras Puses teritoriju kravu pārvadājumos starp trešajām valstīm.

Nolīgums paredz arī Ukrainas autovadītāju apliecību un profesionālās kompetences sertifikātu atzīšanu.