Latvijas Krievijas kopējā komisija

Saskaņā ar Krievijas puses ielūgumu, š.g. 23.un 24.oktobrī Maskavā notika kārtējā Krievijas - Latvijas komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem. No Latvijas puses sanāksmē piedalījās Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Autotransporta departamenta, VSIA Autotransporta direkcija un Autopārvadātāju asociācijas Latvijas auto pārstāvji. No Krievijas puses piedalījās Krievijas Federācijas Transporta ministrijas, Krievijas Federālā Muitas dienesta, Federālā Transporta uzraudzības dienesta, Federālās iestādes Росавтотранс un asociācijas АСМАП pārstāvji. Sanāksmes laikā delegācijas apmainījās ar informāciju par autopārvadājumu un tirdzniecības attīstību starp abām valstīm, tika apspriesti kravu un pasažieru starptautisko autopārvadājumu organizācijas jautājumi, kā arī citi ar starptautisko autopārvadājumu nodrošināšanu starp Latviju un Krieviju saistīti jautājumi.


 


Puses atzīmēja tirdzniecības apjomu pieaugumu starp abām valstīm pēdējo trīs gadu laikā, kas norāda uz kravu starptautisko autopārvadājumu tālākas attīstības perspektīvu. Delegācijas vienojās 2013.gadā apmainīties papildus ar 10000 atļaujām kravu divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem, kas pilnībā nodrošina Latvijas autopārvadātāju vajadzības līdz šā gada beigām. Tika saskaņota sākotnējā atļauju kvota kravu divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem 2014.gadam 82000 atļauju apmērā, kas pie esošajiem pārvadājumu apjomiem ir pietiekama Latvijas pusei.


 


Diemžēl Krievijas puse nepiekrita piešķirt papildus atļaujas neliberalizētajiem neregulārajiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem. Tomēr šāda iespēja tiks izskatīta gadījumā, ja papildus atļaujas tiks pieprasītas konkrētiem braucieniem. Šim nolūkam līdz š.g. 30.oktobrim Krievijas Transporta ministrijai jānosūta papildus pieprasījums, norādot konkrētus braucienu iemeslus 2013.gadā, kuriem minētās atļaujas ir nepieciešamas. Rezultātā sākotnējā atļauju kvota neliberalizētajiem neregulārajiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem 2014.gadā tika saskaņota šā gada atļauju kvotas līmenī, t.i. 250 atļaujas derīgas divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem un 100 atļaujas derīgas tikai tranzīta pārvadājumiem.


Delegācijas vienojās, ka visas tekošā  gada atļaujas būs derīgas līdz nākošā gada 31.janvārim.


 


Pēc Latvijas puses ierosinājuma delegācijas apsprieda jautājumu par kravu divpusējo pārvadājumu atļauju piemērošanu arī tādos gadījumos, kad kravas, kas paredzētas nogādāšanai no Krievijas uz kādu trešo valsti, ar autotransportu tiek vestas no Krievijas teritorijas līdz ostām vai muitas noliktavām Latvijā, līdzīgi kā tas šobrīd ir iespējams veicot pārvadājumus pretējā virzienā. Krievijas puse principā nenoraidīja šādu iespēju, tomēr atzīmēja, ka šobrīd šāds risinājums neatbilst Krievijas autopārvadātāju interesēm un lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildus analīze. Puses vienojās turpināt darbu pie šī jautājuma risināšanas.


 


Saistībā ar kravu divpusējiem vai tranzīta pārvadājumiem ar autotransporta līdzekļiem, kuru celtspēja nepārsniedz 3,5 tonnas vai pilna masa 6 tonnas, puses apstiprināja, ka autopārvadājumu atļauja nav nepieciešama, ja tiek izpildīts vismaz viens no minētajiem nosacījumiem. Iepriekš minētais atbrīvojums no autopārvadājumu atļaujām neattiecas uz kravu pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm.


 


Saistībā ar gaidāmo maksas ieviešanu kravas automobiļiem par autoceļu izmantošanu savās valstīs delegācijas informēja, ka Latvijā tā tiek plānota no 2014.gada 1.jūlija, bet Krievijā, kravas automobiļiem ar pieļaujamo masu virs 12 tonnām, no 2014.gada novembra.


 


Delegācijas apmainījās ar viedokļiem par transporta līdzekļu starptautiskā svēršanas sertifikāta ieviešanu atbilstoši Ženēvas 1982.gada 21.oktobra Starptautiskās konvencijas par preču robežkontroļu saskaņošanu 8.pielikumam, kas stājās spēkā 2009.gada 20.maijā. Latvijas puse norādīja uz minētā sertifikāta ieviešanas aktualitāti ņemot vērā pieaugošos preču starptautisko pārvadājumu apjomus starp abām valstīm.


 


Asociācijas Latvijas auto prezidents vērsa Krievijas delegācijas uzmanību uz Federālā likuma projektu par izmaiņām atsevišķos Krievijas Federācijas likumdošanas aktos, kas tiek vērsts uz starptautisko autopārvadājumu kontroles pastiprināšanu, paužot bažas, ka minētā likuma pieņemšana var negatīvi ietekmēt autopārvadājumu attīstību starp Latviju un Krieviju. Latvijas delegācija arī norādīja uz pretrunu kāda pastāv  starp starptautisko autopārvadājumu normatīvajiem aktiem un Krievijas Baltkrievijas Kazahstānas muitas ūnijas kodeksa 344.pantu attiecībā uz iespēju veikt kravu pārvadājumus starp muitas ūnijas dalībvalstīm ar Latvijā (arī citās trešajās valstīs) reģistrētiem autotransporta līdzekļiem. Krievijas delegācija norādīja, ka izmaiņas muitas ūnijas kodeksā ietilpst Eirāzijas ekonomiskās komisijas kompetencē.


 


Puses vienojās, ka nākošā Latvijas Krievijas Kopējās komisijas sanāksme notiks 2014.gadā Latvijā.