Latvijas – Azerbaidžānas Kopējās komisijas sanāksme

2019. gada 10. un 11. septembrī Rīgā norisinājās kārtējā Latvijas – Azerbaidžānas Kopējās komisijas sanāksme, kurā tika apspriesti ar starptautisko autopārvadājumu jomu saistīti jautājumi. Sanāksme tika organizēta, balstoties uz 2001. gada 10. jūlijā starp Latviju un Azerbaidžānu noslēgto starpvaldību nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu.

Sanāksmes laikā delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstības dinamiku starp abām valstīm. Saskaņā ar apkopotajiem statistikas datiem 2018. gadā kopējais tirdzniecības apjoms tonnās ir samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tomēr pārvadājamās kravas ir kļuvušas vērtīgākas, naudas izteiksmē veidojot pieaugumu 26% apmērā. Puses atzina, ka autopārvadājumu nozare ekonomiskās sadarbības ietvaros starp Latviju un Azerbaidžānu ir jāturpina attīstīt.

Ņemot vērā statistikas rādītājus, delegācijas atzina, ka noteiktā atļauju kvota abu valstu kravu pārvadātājiem ir pietiekama, tālab tika nolemts sākotnējo atļauju kvotu 2020. gadam saglabāt līdzšinējā līmenī, proti:

  • 300 atļaujas divpusējiem un tranzīta kravu autopārvadājumiem;
  •  80 atļaujas kravu autopārvadājumiem no/uz trešajām valstīm.

Visas atskaites gada atļaujas būs derīgas līdz nākamā gada 31. janvārim. Tāpat delegācijas vienojās pēc vienas vai otras puses lūguma pārrunāt papildu atļauju piešķiršanas iespējamību.

Sanāksmes ietvaros Latvijas delegācija lūdza Azerbaidžānas pusei sniegt skaidrojumu par atļauju izmantošanas kārtību situācijās, kad reisa laikā pārvadātājs plāno mainīt pārvadājuma veidu (piem., turpceļā Azerbaidžānas robežu šķērsot tranzītā, bet atpakaļceļā plāno veikt divpusēju kravu pārvadājumu). Azerbaidžānas delegācija norādīja, ka tādā gadījumā pārvadātājam, braucot turpceļā, muita ir jāinformē par plānoto pārvadājuma veida maiņu un atpakaļceļā ir jāizmanto otra (divpusēja) atļauja. Par muitas neinformēšanu par plānoto pārvadājuma veida maiņu tiek piemērots sods 30 EUR apmērā.

Delegācijas apstiprināja, ka šobrīd regulārie pasažieru pārvadājumi starp Latviju un Azerbaidžānu nenotiek, vienlaikus atzīdamas gatavību izskatīt pārvadātāju pieteikumus regulāro pasažieru pārvadājumu maršrutu atvēršanai starp abām valstīm.

Puses pārrunāja arī citas ar nozari saistītas aktualitātes, apmainījās ar informāciju par ceļu lietošanas maksām abās valstīs un atbildīgajām institūcijām.

Delegācijas vienojās, ka nākamā Kopējās komisijas sanāksme notiks Azerbaidžānā.

Sīkāka informācija ir pieejama Latvijas – Azerbaidžānas Kopējās komisijas sanāksmes protokolā.