Latvijas – Čehijas Kopējās komisijas sanāksme

2016.gada 21.un 22.jūnijā Rīgā notika kārtējā Latvijas–Čehijas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem, kuru no Latvijas puses vadīja Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta direktora vietniece Annija Novikova , bet no Čehijas puses Transporta ministrijas Autotransporta departamenta direktors Pavols Barans.

Sanāksmes laikā puses apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm. Latvijas delegācija atzīmēja, ka 2015.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, preču eksports uz Čehiju naudas izteiksmē palielinājies par 17,7% un tonnās – par 48,9%, savukārt imports no Čehijas naudas izteiksmē palielinājies par 15,5%, bet tonnās palielinājies par 2,0%. Naudas izteiksmē preču imports no Čehijas uz Latviju pārsniedz eksportu, no Latvijas uz Čehiju 1,3 reizes, bet tonnās preču eksports no Latvijas pārsniedz importu 1,9 reizes. Kopējais savstarpējās tirdzniecības apjoms 2015.gadā palielinājies par 16,5% un sasniedzis 399,8 miljonus eiro, kas norāda uz starptautisko autopārvadājumu tālākas attīstības perspektīvām.

Delegācijas atzīmēja, ka kravu autopārvadājumi starp abām valstīm ir liberalizēti.

Puses izteica savu viedokli par Eiropas Komisijas iniciatīvām saistībā ar atsevišķu valstu (Vācija, Francija, Beļģija) izvirzītajām prasībām, piemērot šajās valstīs noteiktās minimālās algas šoferiem par atrašanās laiku to teritorijās, kā arī šoferiem piemērojamām nesamērīgi augstajām soda sankcijām par iknedēļas 45 stundu atpūtas laika pavadīšanu autotransporta līdzeklī. Abas delegācijas atzīmēja, ka Eiropas Komisijas lēmumiem šajos jautājumos būs svarīga nozīme sociālās politikas veidošanā ES valstīs, un vienojās apvienot centienus sociālā protekcionisma prakses izbeigšanai Eiropas Savienībā.

Delegācijas apmainījās ar informāciju par tahogrāfu uzstādīšanas un remonta darbnīcu kompetences nodrošināšanas jautājumiem savās valstīs un atbilstošas nacionālās likumdošanas izstrādāšanu, lai sakārtotu šos jautājumus un nodrošinātu kontroli un soda sankciju piemērošanu nelikumīgu darbību gadījumos.

Puses apmainījās ar viedokļiem par ETMK atļauju sistēmas tālākās attīstības iespējām un atzīmēja, ka šobrīd sistēma pārdzīvo nopietnas problēmas un pastāvošie atsevišķu valstu ierobežojumi rada draudus šo atļauju kvotas sekmīgai funkcionēšanai. Delegācijas apstiprināja ETMK atļauju sistēmas būtisko nozīmi un vienojās kopīgi atbalstīt šīs sistēmas turpmāku funkcionēšanu un attīstību.

Par Eiropas Komisijas centieniem saistībā ar izmaiņām kabotāžas pārvadājumu nosacījumos abas puses pauda viedokli, ka šobrīd nav nepieciešams mainīt esošos noteikumus, bet ilgstošā laika periodā kabotāžas pārvadājumus Eiropas Savienībā nepieciešams liberalizēt.

Delegācijas apmainījās ar informāciju par pasažieru pārvadājumiem starp abām valstīm un atzīmēja, ka pastāv seši regulāro divpusējo pārvadājumu maršruti, kā arī četri tranzīta pārvadājumu maršruti. Tika atzīmēts, ka notiek jauna regulāro pārvadājumu maršruta Rīga–HradecKralove–Prāga saskaņošana. Tika apspriesti arī jautājumi, kas saistīti ar pasažieru tiesībām regulāros pārvadājumos, kā arī pasažieru regulāro pārvadājumu organizēšanu starp ES dalībvalstīm un trešajām valstīm.

Latvijas delegācija informēja par iespēju pārbaudīt Eiropas Kopienas licenču un to kopiju derīgumu Autotransporta direkcijas mājaslapā, savukārt Čehijas delegācija atzīmēja, ka analogs reģistrs ir pieejams kopš 2016.gada sākuma, un kopš 2016.gada aprīļa tas ir savienots ar “ERRU” tīklu. Abas delegācijas pauda viedokļus par licenču anulēšanu, pamatojoties uz fiksētajiem pārkāpumiem, un atbilstošas informācijas apmaiņas iespējām izmantojot “ERRU” tīklu.

Delegācijas apmainījās ar informāciju par Eiropas Komisijas 2016.gada 18.marta Regulas (EU) 2016/403 ieviešanu. Latvijas delegācija uzsvēra, ka problēma var rasties vienas kompānijas transporta līdzekļu atkārtotu pārkāpu fiksēšanas gadījumā, kā rezultātā kompānija var zaudēt “labu reputāciju” neatkarīgi no kompānijā strādājošo šoferu skaita, kas nav pieejams publiskajās datu bāzēs. Tika arī atzīmēts, ka Regulas ieviešanas termiņš ir ļoti īss – 2017.gada 1.janvāris, un nepieciešams ieviest virkni papildinājumu nacionālajā likumdošanā, lai to pakārtotu Regulas prasībām. Čehijas delegācija atzīmēja, ka viņu valstī šobrīd ir dažādas institūcijas, kurām ir tiesības piemērot sankcijas pret pārvadātājiem un šoferiem.

Delegācijas arī apsprieda taksometru pakalpojumu attīstības iespējas, t.sk. “Uber” tipa taksometru pakalpojumus, un atzina, ka nepieciešams ieviest atbilstošus normatīvos aktus šo pakalpojumu reglamentēšanai, kas abās valstīs atrodas izstrādāšanas stadijā.

Puses apmainījās ar informāciju par ceļu nodevu apmēriem un iekasēšanas kārtību abās valstīs un atbilstošu kontaktinformāciju.

Delegācijas vienojās, ka nākamā abu valstu Kopējās komisijas sanāksme notiks 2017.gadā Čehijas Republikā.

Papildu informācija pieejama LatvijasČehijas Kopējās komisijas protokolā.