Atkritumu pārvadājumi Polijā (papildināts 27.01.2022.)

Balstoties uz Polijas Republikas 2012. gada 14. decembra likumu “Par atkritumu apsaimniekošanu”, pirms atkritumu divpusējo, tranzīta vai trešo valstu pārvadājumu uzsākšanas Polijā, uzņēmējiem, tai skaitā ārvalstīs reģistrētiem uzņēmumiem, jāreģistrējas Polijas “Produktu, iepakojumu un atkritumu apsaimniekotāju reģistrā” (BDO).

Vojevodistes maršals (Województwa Mazowieckiego) pārbauda iesniegumā norādīto informāciju un ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas ievada informāciju datubāzē.

Polijas kompetentā iestāde, kurai jāiesniedz reģistrācijas pieteikums BDO reģistrā, un pieteikuma forma (elektroniskā formā vai rakstiskā formā) ir atkarīga no tā, vai ārvalstīs reģistrētajam uzņēmumam ir izveidota filiāle Polijas Republikā:

 • ja uzņēmumam ir nodibināta filiāle Polijas teritorijā, saskaņā ar likumā izvirzītajām prasībām uzņēmuma filiālē jāieceļ atbildīgā persona, kura pārstāv ārvalstu uzņēmumu Polijā. Atbildīgā persona uzņēmuma vārdā iesniedz BDO reģistrācijas pieteikumu maršalam, kura pārziņā ir province, kurā reģistrēts uzņēmums. Instrukcijas par pieteikuma iesniegšanu iekļaušanai BDO sistēmā poļu valodā pieejamas šeit un šeit;
 • ja ārvalstu uzņēmums nav nodibinājis filiāli Polijā, parakstīts un apzīmogots rakstveida BDO reģistrācijas pieteikums jāiesniedz Varšavas Maršalu birojā (Województwa Mazowieckiego). Pieteikuma veidlapu var lejupielādēt šeit.

Reģistrācijas pieteikumā jāiekļauj sekojoša informācija:

 • vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, kā arī dzīvesvietas vai juridiskā adrese. Ja uzņēmumā iecelta atbildīgā persona, jānorāda arī pasta indekss, pilsēta, adrese, valsts, telefona un faksa numurs, e-pasts un kontaktpersonas dati;
 • nodokļu maksātāja numurs, ja tāds ir pieejams;
 • personu (kas pilnvarotas pārstāvēt uzņēmumu) vārds, uzvārds un e-pasts;
 • personas, kas aizpilda BDO iesnieguma formu, vārds un uzvārds;
 • informācija par darbības sfēru (atkritumu pārvadāšana).

Rakstveida iesniegtajam pieteikumam pievieno sekojošus dokumentus:

 • apliecināta dokumenta kopija par reģistrācijas nodevas samaksu, ja uz uzņēmumu attiecināms šāda veida maksājums (atkritumu pārvadāšanas sektorā šāda maksājums nav jāveic);
 • uzņēmumam izvirzīto prasību atbilstības apliecinājums, kas nepieciešams, lai uzņēmums tiktu ierakstīts reģistrā, kā arī apliecinājums, ka pieteikumā norādītie dati ir patiesi. Nepatiesu datu iesniegšanas gadījumā iesniedzējam draud kriminālatbildība.  Personai, kas iesniedz paziņojumu, ir pienākums tajā iekļaut sekojošu apliecinājumu: "Es apzinos kriminālatbildību, kas iestājas nepatiesa paziņojuma iesniegšanas gadījumā" (I am aware of criminal liability for submitting a false statement).

Reģistrēšanās atkritumu apkalpošanas sfērā ir bezmaksas pakalpojums.

Pēc veiksmīgas reģistrācijas BDO sistēmā lietotāja kontam iespējams piekļūt, izmantojot Nacionālo elektroniskās identifikācijas punktu (WKIE), piemēram, lai BDO sistēmā atjauninātu profila datus par veiktajiem atkritumu pārvadājumiem, iesniegt ziņojumus u.c.. Lai varētu autorizēties BDO sistēmā, izmantojot WKIE, ārvalstīs reģistrētam uzņēmējam vai personai, kas pārstāv uzņēmēju, nav jābūt Polijas pilsonim. Persona, kas pilnvarota pārstāvēt uzņēmumu var apstiprināt savu identitāti, izmantojot WKIE identifikācijas punktā izveidotu profilu, vai izmantojot ar WKIE sistēmu savienotu bankas profilu. Abos gadījumos ārvalstu pilsonim ir jābūt piešķirtam PESEL numuram. PESEL numura iegūšanas kārtība un profila izveidošanas metode ir aprakstīta šeit.

Ārvalstu uzņēmumi var sadarboties ar personām, kurām piešķirts PESEL numurs (ne vienmēr Polijas pilsoņi).

Polijas robežsardze ir informējusi, ka no 2021. gada 1. janvāra tiek mainīta plastmasas atkritumu pārrobežu nosūtīšanas procedūra, kā rezultātā ir ieviesta jauna atkritumu klasifikācijas procedūra. Sīkāka informācija poļu valodā pieejama šeit.

Eiropas Komisijas Regula 2020/2174 paredz izmaiņas plastmasas atkritumu eksportēšanas procedūrās uz valstīm, kas nav ES vai ESAO dalībvalstis. No 2021. gada 1. janvāra plastmasas atkritumu eksportēšana uz valstīm, kas nav ES vai ESAO dalībvalstis, ir aizliegta, izņemot dažu veidu plastmasas atkritumus, kas paredzēti pārstrādei. Izmaiņas attiecas arī uz iekšējiem plastmasas atkritumu sūtījumiem ES.

No 2022. gada 22. februāra visiem pārvadātājiem kas veic atkritumu pārvadājumus uz un no Polijas, kā arī tranzītā caur tās teritoriju jāreģistrējas SENT preču pārvadājumu monitoringa sistēmā. Reģistrēšanās prasības attiecināmas uz visiem autopārvadājumiem kas tiek veikti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 „Par atkritumu sūtījumiem” prasībām. Prasības attiecināmas kā uz “zaļā saraksta”, tā arī “sarkanā saraksta” atkritumu pārvadājumiem.

Izņēmums no pienākuma reģistrēties SENT sistēmā paredzēts, ja pārvadājamo “zaļajā sarakstā” iekļauto atkritumu svars nepārsniedz 20 kilogramus.

Par pārkāpumiem SENT sistēmā tiek piemēroti sekojoši naudas sodi:

 • Par ziņojum neiesniegšanu SENT sistēmā -  tiek piemērots naudas sods 46 procentu apmērā no pārvadātās kravas bruto vērtības, bet ne mazāks par 4350 eiro.
 • Par SENT sistēmā nepilnīgi norādītu informāciju - tiek piemērots naudas sods no 2200 eiro.

Sīkāka informācija par SENT sistēmu pieejama šeit.

Kontaktinformācija:

Maršalu birojs Województwa Mazowieckiego, Varšavā

https://mazovia.pl/pl/bip/urzad-marszalkowski

Jagiellońska 26 iela, 03-719 Varšava

tel.: (+48) 22 59 79 100

fakss: (+48) 22 59 79 290

e-pasts: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

Departaments, kas atbild par BDO reģistrāciju:

Vides nodevu departaments:

https://bip.mazovia.pl/pl/bip/urzad-marszalkowski/departamenty/departament-oplat-srodowiskowych.html

tel.: (22) 5979-200, (22) 5979-104,

fakss: (22) 5979-629,

e-pasts: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl

Papildus tam 2018. gada 24. janvārī stājas spēkā Polijas Republikas Apkārtējās Vides ministrijas rīkojums “par prasībām atkritumu pārvadāšanai” no 2016. gada 7. oktobra.

Rīkojumā aprakstītas vispārējās atkritumu pārvadājumu prasības, norādot, ka atkritumu pārvadājumi veicami atbilstoši prasībām, kas izvirzītas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1013/2006 „Par atkritumu sūtījumiem”.

Aizliegti kombinētie bīstamo un nebīstamo atkritumu pārvadājumi, ja nav veikti pasākumi kravas satura savstarpējā kontakta novēršanai.

Transportēšanas laikā savstarpēji nedrīkst sajaukt dažādus atkritumu veidus. Veicot atkritumu pārvadājumus, nedrīkst notikt kravas noplūde, kā arī smaku izplatīšanās.

Ja kravas saturs, reaģējot ar apkārtējo atmosfēru, var negatīvi ietekmēt vidi, cilvēku dzīvības un veselību, tas jāizolē.

Mainot pārvadājamo atkritumu veidu, jānodrošina, lai transportlīdzeklis vai pārvadājuma līdzeklis tiktu attīrīts no iepriekšējās atkritumu partijas satura, jo, atkritumiem sajaucoties, tie var radīt apdraudējumu cilvēku dzīvībām, veselībai, kā arī apkārtējai videi.

Transportlīdzekļi, kas veic atkritumu pārvadājumus, jāapzīmē ar baltu, 400 mm garu un 300 mm augstu zīmi ar uzrakstu "ODPADY" melnā krāsā. Uzraksta minimālais augstums ir 100 mm, līniju minimālais platums - 15 mm.

Veicot atkritumu pārrobežu pārvadājumus, "ODPADY" marķējuma vietā atļauts izmantot transportlīdzekli, kas apzīmēts ar baltu, 400 mm garu un 300 mm augstu zīmi ar "A" burtu melnā krāsā. Burta minimālais augstums ir 200 mm un minimālais līniju platums - 20 mm. Apzīmējumu novieto redzamā vietā transportlīdzekļa priekšpusē.

Sīkāku informāciju par atkritumu pārrobežu sūtījumiem var iegūt Valsts vides dienestā.