Minimālā atalgojuma prasības Francijā (papildināts 10.01.2023)

Informējam, ka Francijā spēkā ir likums, kas paredz, ka visiem ārvalstu transportlīdzekļu vadītājiem, kuru oficiālā dzīvesvieta atrodas ārpus Francijas, kas veic pārvadājumus Francijas teritorijā, jāsaņem Francijas minimālais atalgojums.

No 2022. gada 2. februāra šie noteikumi attiecas uz transportlīdzekļiem kuri ir konstruēti, pielāgoti, paredzēti un tiek izmantoti kravu pārvadājumiem, ja transportlīdzekļa maksimālā pieļaujamā masa, ieskaitot jebkuru piekabi vai puspiekabi, nepārsniedz 3,5 tonnas, bet no 2026. gada 1. jūlija - 2,5 tonnas un pasažieru pārvadājumiem ar transportlīdzekļiem, kuri ir konstruēti, pielāgoti un paredzēti līdz astoņu personu pārvadāšanai, neieskaitot autovadītāju.

No minētā likuma izriet:

1. Pārvadātājam nepieciešams atbildīgais pārstāvis Francijā

Uzņēmumam, kas vēlas veikt starptautiskos divpusējos vai kabotāžas pārvadājumus Francijas teritorijā nepieciešams atbildīgais pārstāvis (fiziska vai juridiska persona), kura uzdevums ir sadarboties ar Francijas varas iestādēm. Atbildīgajam pārstāvim fiziski jāatrodas Francijas teritorijā un jādarbojas vismaz 18 mēnešus pēc pēdējā pārvadājuma veikšanas.

Atbildīgais pārstāvis Francijas teritorijā jānodrošina ar šādiem dokumentiem:

 • deklarācijām par transportlīdzekļa vadītāju norīkošanu darbam Francijas teritorijā;
 • transportlīdzekļa vadītāju algas izrakstiem par iepriekšējiem periodiem (ar skaidrojumiem par minimālās algas piemaksām);
 • transportlīdzekļa vadītāju algas izmaksas apliecinājumiem;
 • transportlīdzekļa vadītāju A1 sertifikātu kopijas;
 • transporta uzņēmuma vadības rīkojumu par atbildīgā pārstāvja iecelšanu Francijas teritorijā;
 • darba un uzņēmumu koplīgumiem, ja nepieciešams.

2. Deklarācija par transportlīdzekļa vadītāja norīkošanu darbam Francijas teritorijā

Deklarāciju par transportlīdzekļa vadītāja norīkošanu darbam Francijas teritorijā aizpilda darba devējs vai uzņēmējvalsts uzņēmums (atsevišķos gadījumos). Deklarācijas forma jāaizpilda tiešsaistes vietnē - SIPSI, kas pieejama Francijas Sociālo lietu un nodarbinātības ministrijas mājas lapā.  Deklarācijas ir iesniedzama uz periodu līdz 6 mēnešiem neierobežotam pārvadājumu daudzumam.

3. Transportlīdzeklī jāatrodas šādiem dokumentiem:

 • A1 sertifikāta oriģināls, veicot darbu citā ES valstī;
 • deklarācijai par transportlīdzekļa vadītāja norīkošanu darbā Francijas teritorijā (nepieciešams arī gadījumos, kad tiek veikta darbinieka pārcelšana uzņēmuma ietvaros darbam Francijas teritorijā, kā arī, ja tiek noslēgts līgums ar pagaidu pakalpojuma sniedzēju Francijas teritorijā);
 • transportlīdzekļa vadītāja darba līgumam.

4. Sodu apmēri:

 • 750 eiro, ja transportlīdzeklī nav deklarācijas par transportlīdzekļa vadītāja norīkošanu darbam Francijas teritorijā vai tā neatbilst noteiktajām prasībām;
 • līdz 450 eiro, ja transportlīdzeklī nav transportlīdzekļa vadītāja darba līguma vai tas neatbilst noteiktajām prasībām;
 • līdz 2000 eiro par vienu darbinieku, ja uzņēmumam tiek piemērots administratīvais pārkāpums gadījumos, kad nav iesniegta deklarācija par transportlīdzekļa vadītāja norīkošanu darbam Francijas teritorijā vai nav nozīmēts atbildīgais uzņēmuma pārstāvis Francijā.

5. Šis likums neattiecas uz:

 • neregulāriem starptautieskiem pasažieru pārvadājumiem, ja tiek veikts iepriekš zināmas pasažieru grupas pārvadājums ar aizvērtām durvīm;
 • individuālo pasažieru pārvadājumiem, piemēram, taksometru pakalpojumiem ar transportlīdzekļiem, kuri ir aprīkoti ar ne vairāk kā 8 pasažieru vietām;
 • tranzīta pārvadājumiem;
 • pārvadājumiem, ko veic pašnodarbinātas personas.

Gadījumos, kad konstatēti pārkāpumi (nav veikts minimālās algas maksājums, nodarbinātai personai netiek nodrošināti atbilstoši dzīves apstākļi, konstatēti nodarbinātības likuma pārkāpumi), Francijas varas iestādēm ir tiesības par to informēt preces vai pakalpojuma saņēmēju. Varas iestādes var pieprasīt preces vai pakalpojuma saņēmējam veikt darbības situācijas risināšanai, jo šis uzņēmums ir līdzatbildīgs.

Papildu informāciju skatīt šeit.

Biežāk uzdotos jautājumus angļu valodā skatīt šeit.

Problēmu saistībā ar šī likuma izpildes kontroli Francijas teritorijā gadījumā aicinām nekavējoties informēt Autotransporta direkciju, rakstot uz e-pasta adresi info@atd.lv.

Papildu informācija ir pieejama Valsts darba inspekcijas skaidrojumā par darbinieka nosūtīšanu pakalpojumu sniegšanai no vienas ES dalībvalsts uz citu ES dalībvalsti.