Latvijas - Uzbekistānas Kopējās komisijas sanāksme

Saskaņā ar 1996.gada 23. maijā parakstīto Latvijas - Uzbekistānas starpvaldību nolīgumu par automobiļu starptautisko satiksmi, š.g. 28.- 29. augustā Rīgā notika kārtējā Latvijas - Uzbekistānas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem.

Sanāksmes sākumā delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm un apstiprināja gatavību atbalstīt un veicināt tālāko starptautisko kravu autopārvadājumu attīstību.

Delegācijas apmainījās ar informāciju par starptautisko autopārvadājumu atļauju izlietojumu 2016.gadā, kā arī par 2017. gada 7 mēnešiem. Latvijas delegācija ierosināja, kravu autopārvadājumu nodrošināšanai 2017.gadā, apmainīties papildus ar 200 universālajām atļaujām un noteikt sākotnējo atļauju kvotu 2018. gadam sekojošā apjomā:

  • 1000 atļaujas divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem;
  • 1000 atļaujas divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm (universālās).

Uzbekistānas delegācija atzīmēja, ka atļauju skaits 2017. gadam ir pietiekams un noraidīja papildus apmaiņu ar atļaujām. Delegācijas vienojās noteikt kravu pārvadājumu atļauju galīgo kvotu 2017.gadam sākotnējās kvotas līmenī, bet sākotnējo atļauju kvotu 2018.gadam, palielināt par 100 atļaujām katram no atļauju pārvadājuma veidiem. Latvijas pārvadātāji 2018. gadā saņems Uzbekistānas atļaujas sekojošā apjomā:

  • 600 atļaujas divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem;
  • 600 atļaujas divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm (universālās).

Delegācijas apstiprināja, ka visas atskaites gada atļaujas ir derīgas līdz nākomā gada 31.janvārim un vienojās, pēc vienas vai otras puses lūguma, atkārtoti izskatīt jautājumu par papildu atļauju piešķiršanu.

Puses pārrunāja arī jautājumus, kas saistīti ar starptautisko autopārvadājumu īstenošanu. Latvijas delegācija informēja, ka no 2017. gada 1. janvāra stājās spēkā grozījumi Autoceļu lietošanas nodeves likumā par valsts galveno un dažu reģionālo autoceļu izmantošanu ar kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3 tonnas.

Latvijas delegācija vērsa Uzbekistānas delegācijas uzmanību uz to, ka nodeva par iebraukšanu Uzbekistānas teritorijā, kas tiek iekasēta no Latvijas pārvadātājiem 400$ apmērā nav adekvāta un salīdzināma ar nodevu, kas jāmaksā Uzbekistānas pārvadātājiem lietojot Latvijas autoceļus. Uzbekistānas puse apņēmās iesniegt šo jautājumu izskatīšanai attiecīgajai kompetentajai iestādei.

Nobeigumā Uzbekistānas delegācija ielūdza Latvijas delegāciju uz nākošo Kopējās komisijas sanāksmi 2018.gadā Uzbekistānā. Precīzs tās norises laiks tiks saskaņots atsevišķi.

Papildu informācija pieejama Latvijas – Uzbekistānas Kopējās komisijas protokolā