Latvijas - Norvēģijas kopējās komisijas sanāksme

Saskaņā ar 1994. gada 3. jūnijā parakstītā Latvijas – Norvēģijas starpvaldību Līguma par starptautiskajiem autopārvadājumiem ar autotransportu nosacījumiem 2018. gada 25. un 26. septembrī Rīgā notika kārtējā Latvijas – Norvēģijas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem. Sanāksmes laikā delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm, apsprieda kravu un pasažieru autopārvadājumu aktualitātes, saskaņoja atļauju kvotu autopārvadājumiem 2018. un 2019. gadā, apmainījās ar informāciju par autobusu pasažieru tiesību ievērošanu ES Regulas Nr. 181/2011 kontekstā, informēja par ceļu nodevu piemērošanas kārtību un aktualitātēm, pārrunāja taksometru pakalpojumu reglamentēšanas īpatnības, kā arī apsprieda citus ar starptautisko autopārvadājumu nodrošināšanu saistītus jautājumus.

Sanāksmes sākumā delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm. Latvijas delegācija norādīja, ka 2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, kravu apgrozījums starp abām valstīm ir palielinājies par 10%. Savukārt Norvēģijas puse informēja, ka jūras kravu pārvadājumi joprojām ir dominējošais pārvadājumu veids kravu transportēšanai no Norvēģijas uz Latviju. Abas delegācijas pauda gandarījumu par to, ka autopārvadājumu nozarē arvien vairāk tiek izmantoti videi draudzīgi transportlīdzekļi.

Puses apmainījās ar informāciju par starptautisko autopārvadājumu izlietojumu 2017. gadā, norādot, ka 2018.  gadam paredzētā atļauju kvota ir pietiekama abu valstu autopārvadātājiem, kā arī vienojās par atļauju sākotnējo kvotu autopārvadājumiem uz/no trešajām valstīm 2019. gadam, kā rezultātā Latvijas autopārvadātāji gadā saņems Norvēģijas atļaujas šādā apjomā:

  • 50 atļaujas pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm.

Puses apstiprināja, ka visas atskaites gada atļaujas ir derīgas līdz nākamā gada 31. janvārim, kā arī vienojās pēc vienas vai otras puses lūguma izskatīt jautājumu par papildu atļauju piešķiršanu.

Apspriežot pasažieru pārvadājumu jautājumus, delegācijas apstiprināja, ka šobrīd starp abām valstīm starptautiskie regulārie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem nenotiek, taču neregulārie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem ir plaši izplatīti, un šādiem pārvadājumiem tiek piemērotas ES starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem piemērojamās normas. Vienlaikus Norvēģijas delegācija norādīja, ka Norvēģija nav INTERBUS nolīguma dalībvalsts. Delegācijas apmainījās arī ar informāciju par pasažieru tiesību ievērošanu saskaņā ar ES Regulu Nr. 181/2011. Norvēģijas delegācija norādīja, ka minētās Regulas prasības ir iestrādātas Norvēģijas tiesību aktos.

Puses apmainījās ar informāciju par ceļu nodevu maksājumiem savās valstīs.

Latvijas puse informēja, ka no 2017. gada 1. janvāra spēkā stājušies noteikumi, kas paredz ceļa nodevas piemērošanu par kravas transportlīdzekļiem, kuru atļautā kopējā masa pārsniedz trīs tonnas.

Norvēģijas puse norādīja, ka Norvēģijā ceļu nodevas tiek iekasētas AutoPASS sistēmā, un uzsvēra, ka komerctransportlīdzekļiem, kuru svars pārsniedz 3,5 tonnas, obligāti ir jābūt aprīkotiem ar ceļu lietošanas maksas uzskaites ierīcēm.

Norvēģijas delegācija informēja, ka vairākās nozarēs kolektīvu līgumu formā ir ieviesta minimālā alga. Visiem kravu autopārvadājumu (ar transportlīdzekļiem, kuru kopējā masa pārsniedz 3,5 tonnas) jomā nodarbinātajiem minimālā stundas likme ir NOK 167,65. Minimālā alga attiecas arī uz kabotāžas un kombinētajiem pārvadājumiem. Savukārt pasažieru autopārvadājumu jomā strādājošo minimālā darba stundas likme ir NOK 154,57.

Tāpat puses puses pārsprieda citus ar autopārvadājumu jomu saistītus jautājumus un vienojās nākamo Kopējās komisijas sanāksmi rīkot Norvēģijā.

Papildu informācija ir pieejama Latvijas – Norvēģijas Kopējās komisijas sanāksmes protokolā.