Latvijas–Slovēnijas Kopējās komisijas sanāksme

Saskaņā ar 1998.gada 26.maijā parakstītā Latvijas–Slovēnijas starpvaldību Nolīguma par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu nosacījumiem 2016.gada 21. un 22.septembrī Rīgā notika kārtējā Latvijas–Slovēnijas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem.

Sanāksmes sākumā delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm un apstiprināja gatavību atbalstīt un veicināt tālāko starptautisko kravu autopārvadājumu attīstību.

Puses izteica savu viedokli par Eiropas Komisijas iniciatīvām saistībā ar atsevišķu valstu (Vācija, Francija, Beļģija) izvirzītajām prasībām piemērot šajās valstīs noteiktās minimālās algas autovadītājiem par darba laiku to teritorijās. Tika arī apspriestas autovadītājiem piemērojamā, nesamērīgi augstās soda sankcijas par iknedēļas 45 stundu atpūtas laika pavadīšanu transportlīdzeklī. Abas delegācijas atzīmēja, ka Eiropas Komisijas lēmumiem šajos jautājumos būs svarīga nozīme sociālās politikas veidošanā ES valstīs, un vienojās apvienot centienus sociālā protekcionisma prakses izbeigšanai Eiropas Savienībā.

Delegācijas apmainījās ar informāciju par tahogrāfu uzstādīšanas un remonta darbnīcu kompetences nodrošināšanas jautājumiem savās valstīs un atbilstošas nacionālās likumdošanas izstrādāšanu, lai sakārtotu šos jautājumus un nodrošinātu kontroli un soda sankciju piemērošanu nelikumīgu darbību gadījumos.

Puses apmainījās ar viedokļiem par ETMK atļauju sistēmas tālākās attīstības iespējām un atzīmēja, ka šobrīd sistēma pārdzīvo nopietnas problēmas un pastāvošie atsevišķu valstu ierobežojumi rada draudus šo atļauju kvotas sekmīgai funkcionēšanai. Delegācijas apstiprināja ETMK atļauju sistēmas būtisko nozīmi un vienojās kopīgi atbalstīt šīs sistēmas turpmāku funkcionēšanu un attīstību.

Par Eiropas Komisijas centieniem saistībā ar izmaiņām kabotāžas pārvadājumu nosacījumos abas puses pauda viedokli, ka šobrīd nav nepieciešams mainīt esošos noteikumus, bet ilgstošā laika periodā kabotāžas pārvadājumus Eiropas Savienībā nepieciešams liberalizēt.

Delegācijas apmainījās ar informāciju par pasažieru pārvadājumiem starp abām valstīm un atzīmēja, ka pastāv četri regulāro tranzīta pārvadājumu maršruti. Tika apspriesti arī jautājumi, kas saistīti ar pasažieru tiesībām regulāros pārvadājumos, kā arī Interbus Nolīguma paplašināšanas iespējām, organizējot pasažieru starptautiskos regulāros un speciālos regulāros pārvadājumus.

Latvijas delegācija informēja par iespēju pārbaudīt Eiropas Kopienas licenču un to kopiju derīgumu Autotransporta direkcijas mājaslapā, savukārt Slovēnijas delegācija atzīmēja, ka analogs reģistrs ir pieejams Slovēnijas Infrastruktūras ministrijas mājaslapā http://nerdcp.gov.si/javni. Abas delegācijas pauda viedokli par licenču anulēšanu, pamatojoties uz fiksētajiem pārkāpumiem, un atbilstošas informācijas apmaiņas iespējām izmantojot “ERRU” tīklu.

Delegācijas apmainījās ar informāciju par Eiropas Komisijas 2016.gada 18.marta Regulas (EU) 2016/403 ieviešanu. Latvijas delegācija uzsvēra, ka problēma var rasties vienas kompānijas transporta līdzekļu atkārtotu pārkāpu fiksēšanas gadījumā, kā rezultātā kompānija var zaudēt “labu reputāciju” neatkarīgi no kompānijā strādājošo šoferu skaita, kas nav pieejams publiskajās datu bāzēs. Tika arī atzīmēts, ka Regulas ieviešanas termiņš ir ļoti īss – 2017.gada 1.janvāris, un nepieciešams ieviest virkni papildinājumu nacionālajā likumdošanā, lai to pakārtotu Regulas prasībām. Slovēnijas delegācija atzīmēja, ka visi nepieciešamie grozījumi nacionālajā likumdošanā, lai to pakārtotu Regulas prasībām, tiks veikti līdz 2016.gada beigām.

Delegācijas arī apsprieda taksometru pakalpojumu attīstības iespējas, t.sk. “Uber” tipa taksometru pakalpojumus, un atzina, ka nepieciešams ieviest atbilstošus normatīvos aktus šo pakalpojumu reglamentēšanai, kas abās valstīs atrodas izstrādāšanas stadijā.

Delegācijas vienojās, ka nākamā abu valstu Kopējās komisijas sanāksme notiks 2017.gadā Slovēnijas Republikā.

Papildu informācija pieejama Latvijas–Slovēnijas Kopējās komisijas protokolā.