Iesnieguma izskatīšana atļaujas izsniegšanai jaunam maršrutam pasažieru regulāriem starptautiskiem pārvadājumiem uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts

Iesnieguma izskatīšana atļaujas izsniegšanai jaunam maršrutam pasažieru regulāriem starptautiskiem pārvadājumiem uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts

Iesnieguma izskatīšana atļaujas izsniegšanai jaunam maršrutam pasažieru regulāriem starptautiskiem pārvadājumiem uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts
 
136.00

Lai saņemtu atļauju jaunam maršrutam pasažieru regulāriem starptautiskiem pārvadājumiem uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, pārvadātājs vai tā pilnvarotā persona iesniedz direkcijā iesniegumu un atbilstošus dokumentus, izmantojot iesnieguma formu, kas ietverta Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr.37 „Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību” (turpmāk – MK not. Nr.37) 2. pielikumā.

 

Iesniegumam pievienojami šādi dokumenti un informācija:

  1. autobusa kustības saraksts (MK not. Nr.37 3.pielikums);
  2. detalizēta maršruta shēma (karte), norādot maršruta ceļu apzīmējumus;
  3. autobusu vadītāju darba un atpūtas laika grafiks;
  4. informācija par autobusiem, ar kuriem paredzēts pārvadāt pasažierus attiecīgajā maršrutā, ievērojot, ka pārvadātāja īpašumā vai turējumā ir vismaz divi autobusi, kuriem izsniegtas Eiropas Kopienas atļaujas kopijas uz attiecīgā pārvadātāja vārda;
  5. līgums vai vienošanās ar maršruta apkalpošanā iesaistītajiem pārvadātājiem;
  6. braukšanas maksa visu maršrutā iesaistīto valstu (izņemot tranzītvalstis) valūtās;
  7. kārtība, kādā paredzēta braukšanas biļešu iegāde un nodošana, vietu rezervēšana, pasažieru, bagāžas un dzīvnieku pārvadāšana, kā arī braukšanas maksas atlaižu piešķiršanas nosacījumi;
  8. Eiropas Kopienas atļaujas pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu Eiropas Savienības teritorijā kopija, ko apstiprinājis pārvadātājs.

Ja iesniegums ir aizpildīts atbilstoši prasībām, saņemti ekspertu pozitīvi vadītāju darba un atpūtas laika grafiku un autobusu kustības sarakstu izvērtējumi, saņemts Pasažieru starptautisko pārvadājumu konsultatīvās padomes pozitīvs ieteikums un direkcija ir pieņēmusi pozitīvu atzinumu par maršruta atļaujas izsniegšanu jaunam maršrutam, par to tiek informētas maršrutā iesaistīto valstu kompetentās institūcijas, un tām tiek nosūtīts izskatīšanai attiecīgais iesniegums ar pievienotajiem dokumentiem, lai saņemtu atbilstošu ārvalstu kompetento institūciju atļaujas jaunā maršruta izveidei.

Pēc visu maršrutā iekļauto valstu atbildīgo institūciju pozitīvu viedokļu un atļauju saņemšanas, direkcija piešķir jaunam maršrutam numuru un informē pārvadātāju par lēmumu izsniegt pārvadātājam attiecīgās atļaujas oriģinālu un tās kopijas ar derīguma termiņu līdz 5 gadiem.

Negatīva lēmuma gadījumā tajā norāda noraidījuma iemeslu.

 

Iesniedzamie dokumenti

 

Normatīvie akti

  • Autopārvadājumu likums
  • Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumi Nr.37 „Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību” Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi”

Ieteikt šo rakstu