Iesnieguma izskatīšana atļaujas izsniegšanai grozītam maršrutam vai pārreģistrācijai uz jaunu termiņu esošā maršrutā regulāriem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem Eiropas Savienības teritorijā

Iesnieguma izskatīšana atļaujas izsniegšanai grozītam maršrutam vai pārreģistrācijai uz jaunu termiņu esošā maršrutā regulāriem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem Eiropas Savienības teritorijā

Iesnieguma izskatīšana atļaujas izsniegšanai grozītam maršrutam vai pārreģistrācijai uz jaunu termiņu esošā maršrutā regulāriem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem Eiropas Savienības teritorijā
 
79.00

Lai saņemtu atļauju grozījumiem esošā maršrutā vai atļaujas pārreģistrācijai uz jaunu termiņu pasažieru regulāriem starptautiskiem pārvadājumiem Eiropas Savienības teritorijā, pārvadātājs vai tā pilnvarotā persona iesniedz direkcijā iesniegumu un atbilstošus dokumentus, izmantojot iesnieguma formu, kas ietverta Regulas (ES) Nr.361/2014 III pielikumā.

 

Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti un informācija:

 1. kustības grafiks;
 2. braukšanas maksa;
 3. Kopienas atļaujas starptautisko pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar autobusu kopija;
 4. karte, kurā atzīmēts maršruts un pieturvietas, kur iekāpj un izkāpj pasažieri;
 5. autobusa vadītāju darba un atpūtas laika grafiks;
 6.  ziņas par plānoto Regulas Nr.181/2011 izpildes nodrošināšanu attiecīgā maršruta ietvaros.

Ja iesniegums ir aizpildīts atbilstoši prasībām, saņemti ekspertu pozitīvi izvērtējumi par vadītāju darba un atpūtas laika grafikiem un autobusu kustības sarakstiem, un direkcija ir pieņēmusi  pozitīvu atzinumu par grozījumiem esošā maršrutā vai atļaujas pārreģistrāciju uz jaunu termiņu, par to tiek informētas maršrutā iesaistīto valstu kompetentās institūcijas, kurām tiek nosūtīts izskatīšanai attiecīgais iesniegums ar pievienotajiem dokumentiem. Atbildīgās ārvalstu kompetentās institūcijas  savu viedokli par attiecīgo maršrutu sniedz divu mēnešu laikā.

Pēc visu maršrutā iekļauto valstu atbildīgo institūciju pozitīvu viedokļu saņemšanas, direkcija informē pārvadātāju par lēmumu veikt grozījumus esošā maršrutā vai pārreģistrēt atļauju uz jaunu termiņu līdz 5 gadiem un  izsniegt attiecīgās atļaujas kopijas.

Negatīva lēmuma gadījumā tiek norādīts noraidījuma iemesls.

 

Iesniedzamie dokumenti

 

 

Normatīvie akti

 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 561/2006
 • Eiropas Komisijas 2014. gada 9. aprīļa  Regula (ES) Nr. 361/2014, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/2009 attiecībā uz dokumentiem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2121/98
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 181/2011 par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004
 • Autopārvadājumu likums
 • Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumi Nr. 37 „Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību” Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi”

Ieteikt šo rakstu