Latvijas Vācijas Kopējās komisijas sanāksme

. Sanāksmes laikā puses apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm, apsprieda pasažieru un kravas autopārvadājumus, saskaņoja sākotnējo atļauju kvotu kravu autopārvadājumiem uz/no trešajām valstīm 2015. gadam, kā arī apsprieda citus starptautisko autopārvadājumu organizācijas jautājumus. 


Delegācijas apmainījās ar informāciju par autotransporta nozares attīstību savās valstīs, kā arī par savstarpējo tirdzniecību. Latvijas delegācija uzsvēra, ka Latvijai Vācija ir ceturtā nozīmīgākā sadarbības valsts tirdzniecības apjomu ziņā. Latvijas puse informēja, ka 2013. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo 2012. gadu ir neliels tirdzniecības apjomu samazinājums, kā arī iesniedza Vācijas pusei informāciju par autotransporta attīstību Latvijā par periodu no 2002. gada līdz 2013. gadam un atzīmēja autotransporta nozares stabilizāciju valstī. Neskatoties uz Latvijas autopārvadātāju uzņēmumu skaita nelielu samazinājumu, starptautiskajos kravu autopārvadājumos izmantojamo automobiļu skaits 2013. gada laikā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir būtiski pieaudzis un ir palielinājies par 6%. Delegācijas atzīmēja, ka veicinās un atbalstīs starptautisko kravu autopārvadājumu tālāku attīstību starp abām valstīm.


 


Delegācijas vienojās, noteikt sākotnējo atļauju kvotu kravu autopārvadājumiem uz/no trešajām valstīm 2015. gadam šī gada atļauju kvotas līmenī un apmainīties ar 200 šādām atļaujām līdz 2014. gada 15. decembrim. Tika noteikts, ka 2014. gada atļaujas būs derīgas līdz 2015.gada 31. janvārim. Puses vienojās jautājumu par kravu pārvadājumu uz/no trešajām valstīm liberalizāciju turpināt apspriest nākošajā Kopējās komisijas sēdē.  


Delegācijas apmainījās ar informāciju par pasažieru pārvadājumu attīstību starp abām valstīm un atzina, ka gan regulārie, gan neregulārie pārvadājumi attīstās sekmīgi un autobusu satiksmē nav konstatētas būtiskas problēmas. Vācijas delegācija iesniedza Latvijas pusei regulāro pasažieru autopārvadājumu maršrutu sarakstu ar aktuāliem jautājumiem par atļauju derīguma termiņiem un jaunu atļauju izsniegšanu, kā arī atzīmēja, ka Vācijā ir stājušies spēkā grozījumi PVN maksājumos un informēja par grozījumu būtību. Delegācijas atzīmēja nepieciešamību starptautiska nolīguma ietvaros sakārtot regulāros pasažieru pārvadājumus starp ES dalībvalstīm un trešajām valstīm.


 


Puses apsprieda ETMK atļauju daudzpusējās kvotas attīstības perspektīvas un apmainījās viedokļiem šajā jautājumā. Delegācijas atzīmēja, ka ETMK atļauju sistēmai ir būtiska nozīme starptautiskajam autotransporta tirgū un atsevišķu valstu uzturētie ierobežojumi atļauju sistēmā ir nelabvēlīgi pārējām šīs organizācijas dalībvalstīm. Abas puses arī uzsvēra, ka konceptuāla vienošanās par ETMK atļauju kvotu līdz 2015. gada beigām jau ir panākta un vienojās turpināt sadarbību šīs problēmas risināšanā ITF ietvaros.


 


Puses apmainījās ar informāciju par starptautisko autopārvadājumu organizācijas jautājumiem un ES normatīvo aktu, kas saistīti ar sociālajiem aspektiem autotransportā, piemērošanas problēmām. Latvijas delegācija informēja, ka ņemot vērā lielo profesionālo autovadītāju trūkumu valstī tiek izmantoti autovadītāji no trešajām valstīm, kuri tiek nodarbināti atbilstoši ES prasībām, tai skaitā, ievērojot 2003.gada 15. jūlija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/59/EK prasības par autovadītāju profesionālo kvalifikāciju.


 


Latvijas delegācija informēja, ka saskaņā ar 2006. gada 17. maija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/38/EK, kas papildina Direktīvu 1999/62/EK, no 2014. gada 1. jūlija Latvijā ir ieviesta valsts galveno autoceļu lietošanas nodeva (vinjete) kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 3,5 tonnām un kuri paredzēti vai tiek izmantoti kravu autopārvadājumiem.


 


Puses apmainījās ar viedokļiem par jauno nolīgumu ar Rietumbalkānu valstīm kā arī apmainījās ar informāciju par TIR sistēmas piemērošanu Krievijas Federācijas teritorijā.


 


Puses vienojās nākošo Kopējās komisijas sanāksmi organizēt 2015. gadā Vācijā.


 


 


Ieteikt šo rakstu