Normatīvie akti saistībā ar tahogrāfiem

Eiropas Savienības normatīvie akti: 

 • Komisijas 2017. gada 23. marta īstenošanas Regula (ES) Nr. 2017/548, ar ko nosaka standarta veidlapu rakstveida paziņojumam par tahogrāfa plombas noņemšanu vai nolaušanu.
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra Regula Nr.165/2014 par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu.
 • Komisijas 2010. gada 1. jūlija Regula Nr. 581/2010 par maksimālajiem termiņiem, kuros jāveic attiecīgo datu lejupielāde no transportlīdzekļa datu saglabāšanas ierīces un vadītāja kartes.
 • Komisijas 2009. gada 16. decembra Regula (EK) Nr.1266/2009 ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā.
 • Komisijas 2009.gada 23.janvāra Regula (EK) Nr.68/2009, ar kuru devīto reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā.
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Regula (EK) Nr.561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr.2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.3820/85 *.
 • Padomes 1998.gada 24.septembra Regula (EK) Nr. 2135/98 ar ko groza Regulu (EEK) Nr.3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā un Direktīvu 88/599/EEC par Regulas (EEK) Nr.3820/85 un Regulas (EEK) Nr.3821/85 piemērošanu.
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 11.marta Direktīva 2002/15/EK par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi.

Starpvalstu nolīgumi:

 • Eiropas valstu līgums attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos (AETR)

Nacionālie normatīvie akti:

 • Ceļu satiksmes likums  (Saeimā pieņemts 1997. gada 1. oktobrī, šeit tiek publicēti atsevišķu pantu izvilkumi)
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.279  Noteikumi par izņēmumiem, kad nepiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Regulu (EK) Nr.561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr.2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.3820/85 (2007.gada 24.aprīlī)
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.836  Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku (2005. gada 1. novembrī)
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.474 Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanas, ievērošanas un uzskaites noteikumi (2007.gada 3.jūlijā)

* Regulas 29.pantā ir tipogrāfiska kļūda attiecībā uz regulas spēkā stāšanās datumu, kas tiks koriģēta. Regula stājas spēkā 2007.gada 11.aprīlī.

Papildu informācija: 

Ieteikt šo rakstu