Izmaiņas Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā (OCTA likums) un likumā Par valsts sociālo apdrošināšanu, kas jāņem vērā pārvadātājiem, veicot pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili

No šī gada 1. maija OCTA apdrošināšanas līgums uzskatāms par izbeigtu ar brīdi, kad transportlīdzeklim izsniegta licences kartīte pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili. Saņemot licences kartīti uz vieglo automobili, ar kuru nav veikti pasažieru komercpārvadājumi, pārvadātājam jāslēdz arī jauns OCTA līgums.
Transportlīdzekļa īpašniekam vai jebkuram citam transportlīdzekļa tiesīgajam lietotājam (ja tas noslēdzis attiecīgu apdrošināšanas līgumu), iesniedzot apdrošinātājam rakstveida pieteikumu, ir tiesības uz to iemaksātās apdrošināšanas prēmijas daļu, kura atbilst atlikušajam laikposmam no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz apdrošināšanas līguma termiņa beigām un no kuras atskaitīti ne vairāk kā pieci procenti no apdrošināšanas prēmijas daļas par atlikušo periodu, ja, pamatojoties uz attiecīgo līgumu, nav pieteikta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa.
Lai saņemtu sīkāku informāciju, lūdzam vērsties pie sava apdrošinātāja.
 
Izmaiņas likumā Par valsts sociālo apdrošināšanu paredz, ka no 2019. gada 13. aprīļa  pārvadātājs pirms licences kartītes saņemšanas maksā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansu 130 eiro apmērā kalendāra mēnesī par katru vieglo automobili, ar kuru tiek veikti pasažieru komercpārvadājumi.
Pārvadātājs obligāto iemaksu avansu ieskaita kontā LV25TREL813005611100B.
 
Veicot maksājumu, nodokļu maksātājam jānorāda:
- nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;
- nodokļu maksātāja pilns nosaukums;
- vieglā automobiļa, par kuru tiek veikts obligāto iemaksu avansa maksājums, valsts reģistrācijas numurs;
- kalendāra mēnesis, par kuru tiek veikts obligāto iemaksu avansa maksājums;
- saņēmēja nosaukums – Valsts ieņēmumu dienests;
- saņēmēja reģistrācijas numurs – 90000069281;
- saņēmēja budžeta konta kods – TRELLV22.

Ieteikt šo rakstu