Par dokumentu maiņu saistībā ar teritoriālā iedalījuma grozīšanu

Stājoties spēkā Ministru kabineta noteikumiem Nr. 386 “Administratīvā centra, ciema un pilsētas statusa maiņas, kā arī administratīvās teritorijas, novada teritoriālā iedalījuma un ciemu robežu noteikšanas, grozīšanas un aktualizēšanas noteikumi”, uzņēmumiem, kuriem mainījusies juridiskā adrese, nepieciešams veikt Autotransporta direkcijā saņemto dokumentu maiņu.

Dokumenti, kuriem adreses maiņas gadījumā veicama nomaiņa, ir šādi:

  • speciālā atļauja (licence) komercpārvadājumiem;
  • Eiropas Kopienas atļauja;
  • Eiropas Kopienas atļaujas apliecināta kopija;
  • transportlīdzekļa vadītāja atestāts;
  • sertifikāts starptautiskiem kravas vai pasažieru pašpārvadājumiem;
  • ETMK atļauja;
  • digitālā tahogrāfa uzņēmuma karte.

! Vienreizējās starptautisko autopārvadājumu atļaujas maiņa nav iespējama, to nepieciešams saņemt jaunu, savukārt par neizmantotajām atļaujām naudas atmaksa nav iespējam.

! Tā kā juridiskā adrese ir norādīta arī transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā, dokumentus, kuriem jāatrodas transportlīdzeklī, veicot starptautiskos autopārvadājumus, iesakām mainīt vienlaicīgi.

Autotransporta direkcija dokumentu maiņu veic vienīgi pēc iesniegumu saņemšanas no pārvadātāja par izmaiņām juridiskajā adresē un lūguma veikt konkrēto dokumentu maiņu. 

Pirms speciālās atļaujas (licences) maiņas ir maksājama valsts nodeva astoņu eiro apmērā atbilstoši 2018. gada 6. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.146 “Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu”. Valsts kases maksājuma konts nodevas apmaksai nr. LV15TREL1060000921900, reģistrācijas numurs: 90000050138, BIC kods: TRELLV22. Lai veiktu speciālās atļaujas (licences) maiņu, Autotransporta direkcijai ir jāpārliecinās par to, ka samaksātā valsts nodeva ir ienākusi Valsts kases kontā. Aicinām nodevas samaksu veikt laikus pirms iesnieguma iesniegšanas, lai maksājums dokumentu maiņas brīdi būtu identificējams Valsts kases kontā.

Par pārējo dokumentu nomaiņu jāveic maksa atbilstoši Autotransporta direkcijas pakalpojumu cenrādim: Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumi Nr. 848 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" maksas pakalpojumu cenrādis".

Iesniegumus ērti var iesniegt e-pakalpojumu sistēmā https://e.atd.lv/, izmantojot brīvās formās iesniegumu.

Iesniegums Speciālās atļaujas (licences) un Eiropas Kopienas atļaujas maiņai, pieejams šeit: http://www.atd.lv/sites/default/files/Iesniegums_licences_kopienas_maina_13.pdf

Lai saņemtu pakalpojumu klātienē, klientam tas ir iepriekš jāpiesaka, uzrakstot uz e-pasta adresi info@atd.lv vai piezvanot tālruņa numuram 67280485.

! Juridiskās adreses maiņa visbiežāk saistīta ar novada, pagasta nosaukuma pievienošanu vai izmaiņām adresē. Pārliecināties par izmaiņām uzņēmuma adresē var Uzņēmuma reģistra mājaslapā.

Tālrunis jautājumu gadījumā: 67280485.

 


Ieteikt šo rakstu