Latvijas - Baltkrievijas Kopējās komisijas sanāksme

No š.g. 12. līdz 14.maijam Rīgā notika kārtējā Latvijas Baltkrievijas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem, kuru no Latvijas puses vadīja Satiksmes ministrijas Sauszemes transporta departamenta direktors Tālivaldis Vectirāns, bet no Baltkrievijas puses Transporta un komunikāciju ministrijas Autotransporta un pilsētas pasažieru transporta pārvaldes Starptautisko pārvadājumu un atļauju sistēmas nodaļas vadītājs Genādijs Aleksijans. Sanāksmes laikā puses apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm. Pagājušajā, 2014.gadā, salīdzinot ar 2013.gadu, preču eksports no Latvijas uz Baltkrieviju tonnās samazinājies par 8,3%, bet naudas izteiksmē par 4,8%. Savukārt preču imports no Baltkrievijas palielinājies attiecīgi par 5.1% un 2.4%. Preču imports no Baltkrievijas uz Latviju ievērojami pārsniedz eksportu uz Baltkrieviju t.sk. naudas izteiksmē 1,6 reizes un tonnās 7 reizes.


 


Latvijas delegācija informēja, ka š.g. 10.martā, Baltkrievijas pusei ir nosūtīta nota par to, ka ratificēts 2014.gada 6.augustā parakstītais abu valstu Nolīgums par grozījumiem Latvijas Republikas Valdības un Baltkrievijas Republikas Valdības Nolīgumā par automobiļu starptautisko satiksmi. Baltkrievijas delegācija informēja, ka minētā Nolīguma ratifikācija paredzama tuvākajā laikā.


 


Delegācijas apmainījās ar informāciju par starptautisko autopārvadājumu atļauju izlietojumu 2014.gadā, kā arī š.g. četros mēnešos, un Latvijas delegācija ierosināja kravu autopārvadājumu nodrošināšanai 2015.gadā apmainīties papildus ar 2000 atļaujām divpusējiem pārvadājumiem un 1000 universālām atļaujām atbrīvotām no nodevu maksājumiem par ārvalstīs reģistrētu transporta līdzekļu braucieniem pa Baltkrievijas Republikas koplietošanas ceļiem. Latvijas delegācija norādīja, ka no š.g. 1.janvāra šo maksājumu apmērs ir ievērojami palielināts un paralēli tam tiek iekasēta arī maksa par atsevišķu ceļa posmu izmantošanu Baltkrievijā. Rezultātā Baltkrievijas Republikā no ārvalstu pārvadātājiem tiek iekasēts dubultais maksājums par autoceļu izmantošanu, kamēr Latvijā no 2014.g. 1.jūlija atbilstoši ES direktīvai ir ieviesta nodeva (vinjete) par valsts galveno autoceļu izmantošanu kravas autotransporta līdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas.


 


Baltkrievijas delegācija atzīmēja, ka atļauju skaits, ko šajā gadā izmantojuši Baltkrievijas pārvadātāji, ir relatīvi neliels un šobrīd ir pāragri runāt par esošā atļauju kontingenta palielināšanu 2015.gadā. Delegācijas vienojās atgriezties pie šī jautājuma, pamatojoties uz pārvadātāju darba rezultātiem par ilgāku laika periodu, kā arī pēc vienas vai otras puses lūguma izskatīt jautājumu par papildus atļauju piešķiršanu.


 


Saistībā ar kravu autopārvadājumu atļauju kvotu un kontingentu 2016.gadam, Baltkrievijas delegācija informēja, ka tiek lemts par noteikumiem un principiem, kādi tiks piemēroti, piešķirot ārvalstu pārvadātājiem atļaujas atbrīvotas no nodevām par transporta līdzekļu braucieniem pa koplietošanas ceļiem Baltkrievijas Republikā. Šī iemesla dēļ šobrīd nav iespējams vienoties par atļauju kvotu un kontingentu nākošajam gadam. Par pieņemtajiem lēmumiem Baltkrievijas puse informēs ne vēlāk par 2015.gada 1.oktobri. Delegācijas vienojās lemt par kravu autopārvadājumu atļauju kvotu 2016.gadam pēc atbilstošas informācijas saņemšanas no Baltkrievijas puses.


 


Latvijas delegācija norādīja uz esošajām neskaidrībām Baltkrievijas atļauju aizpildīšanā attiecībā uz informāciju par pārvadājamo kravu gadījumos, kad tiek veikts brauciens bez kravas, un informēja par Baltkrievijas kontrolējošo institūciju piemērotajām soda sankcijām šādos gadījumos. Baltkrievijas delegācija apņēmās sniegt rakstisku skaidrojumu šajā jautājumā.


 


Delegācijas apsprieda pasažieru regulāro un neregulāro pārvadājumu organizācijas jautājumus un atzīmēja, ka šie pārvadājumi tiek veikti saskaņā ar noslēgtā starpvaldību Nolīguma par automobiļu starptautisko satiksmi prasībām.


 


Delegācijas saskaņoja datus par esošajiem pasažieru regulāro pārvadājumu maršrutiem starp Latviju un Baltkrieviju. Latvijas delegācija lūdza sniegt informāciju par pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar izmaiņām maršrutā Daugavpils Braslava, kā arī jaunā maršruta Rīga Minska pieteikumu. Baltkrievijas delegācija apņēmās sniegt atbildi mēneša laikā. Tika apspriesti arī jautājumi par tādu maršrutu nodrošināšanu, kurus apkalpo vairāk kā divu valstu pārvadātāju uzņēmumi.


 


Pēc Latvijas delegācijas lūguma Baltkrievijas delegācija informēja, ka saskaņā ar spēkā esošajiem Pasažieru autopārvadājumu noteikumiem Baltkrievijas Republikas teritorijā netiek rekomendēti bērnu grupu pārvadājumi nakts laikā.


 


Neregulāru neliberalizētu pasažieru pārvadājumu veikšanai, delegācijas vienojās par 2015.gada atļauju galīgo kvotu un atļauju sākotnējo kvotu 2016.gadam sekojošā apmērā:  • 100 atļaujas divpusējiem pārvadājumiem (atbrīvotas no nodevām par transporta līdzekļu braucieniem pa koplietošanas ceļiem Baltkrievijas Republikā);

  • 75 atļaujas tranzīta pārvadājumiem (neatbrīvotas no nodevām par transporta līdzekļu braucieniem pa koplietošanas ceļiem Baltkrievijas Republikā);

  • 25 atļaujas pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm (neatbrīvotas no nodevām par transporta līdzekļu braucieniem pa koplietošanas ceļiem Baltkrievijas Republikā).    

Visas atskaites gada atļaujas ir derīgas līdz nākošā gada 31.janvārim. Puses arī vienojās, ka nepieciešamības gadījumā tiks izskatīts jautājums par atļauju kvotas palielināšanu.


 


Baltkrievijas delegācija apstiprināja, ka nodevas ko iekasē par transporta līdzekļu braucieniem pa koplietošanas ceļiem Baltkrievijas Republikā, netiek piemērotas regulāriem, kā arī neregulāriem liberalizētiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem.


 


Latvijas delegācija informēja par Latvijā 2014.g. 1.jūlija ieviesto nodevu (vinjeti) par valsts galveno autoceļu izmantošanu kravas autotransporta līdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas un šīs nodevas iekasēšanas kārtību, kā arī par Baltkrievijas pārvadātāju skaitu, kuri veikuši šos maksājumus. Latvijas puse uzsvēra, ka šī nodeva netiek iekasēta par autobusu braucieniem. Vienlaicīgi Latvijas puse lūdza rast iespēju saņemt no Baltkrievijas informāciju par līdzīgiem Latvijas pārvadātāju veiktajiem maksājumiem Baltkrievijā.


 


Delegācijas apmainījās ar viedokļiem par ETMK atļauju izmantošanas jautājumiem. Latvijas delegācija informēja par gadījumu, kad Baltkrievijas muitas pārstāvji nav atzinuši ETMK atļaujas derīgumu pamatojoties uz to, ka pirms kravas pārvadājuma veikšanas atļaujas reģistrācijas žurnālā nebija norādīts brauciens bez kravas no transporta līdzekļa reģistrācijas valsts. Delegācijas atzina, ka pastāv atšķirīga izpratne par atsevišķiem ETMK atļauju izmantošanas jautājumiem, un norādīja, ka šie jautājumi apspriežami Starptautiskā transporta foruma Autotransporta darba grupas ietvaros.


 


Latvijas delegācija vērsa uzmanību uz to, ka atsevišķos posmos apdzīvotās vietās, kas atrodas uz maģistrālajiem autoceļiem Baltkrievijas teritorijā, tiek noteikti tādi transporta līdzekļu maksimālā svara ierobežojumi, kas praktiski nepieļauj šo ceļu izmantošanu kravu starptautiskajos autopārvadājumos (piem. Autoceļš M3). Tāpat Latvijas puse norādīja, ka maksa par Baltkrievijas vīzu izsniegšanu Latvijas pārvadātājiem ievērojami pārsniedz maksu, kāda tiek iekasēta par Latvijas vīzu noformēšanu Baltkrievijas pārvadātājiem. Arī izsniedzamo daudzkārtējo vīzu derīguma termiņš Latvijas pārvadātājiem parasti ir viens gads, kamēr Baltkrievijas pārvadātājiem Latvijas vīzas tiek izsniegtas uz trīs gadiem.


 


Baltkrievijas Republikas Vēstniecības Latvijā pārstāvis informēja, ka saskaņā ar spēkā esošo Baltkrievijas likumdošanu vīzas uz termiņu lielāku par gadu tiek izsniegtas tikai atsevišķos gadījumos, turklāt  katrs šāds gadījums jāizskata Baltkrievijas Republikas Ārlietu ministrijai, kas ir ilgstošs un darbietilpīgs process.


 


Par pastāvošo aizliegumu ārvalstu pārvadātājiem pārvadāt kravas uz vai no trešajām valstīm Eirāzijas ekonomiskās savienības (ЕАЭС) iekšienē, Baltkrievijas delegācija informēja, ka šobrīd tiek izstrādāts Eirāzijas ekonomiskās savienības (ЕАЭС) Muitas kodeksa projekts, kurā tiks veiktas nepieciešamās izmaiņas šobrīd spēkā esošajā Muitas savienības Muitas kodeksā, nodrošinot atbilstību starptautiskajiem normatīvajiem aktiem autopārvadājumu jomā.


 


Nobeigumā Baltkrievijas delegācija ielūdza Latvijas delegāciju uz nākošo Kopējās komisijas sanāksmi Baltkrievijā. Tās norises laiks tiks saskaņots atsevišķi atkarībā no risināmo jautājumu aktualitātes.


 


Ieteikt šo rakstu