Latvijas - Austrijas Kopējās komisijas sanāksme

Saskaņā ar Austrijas Republikas Transporta, inovāciju un tehnoloģiju ministrijas ielūgumu šā gada 20. un 21.jūlijā Vīnē notika Austrijas– atvijas Kopējās komisijas par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu kārtējā sanāksme.

Sanāksmē delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm, kombinēto pārvadājumu attīstību Austrijā un Rail Baltica projektu Latvijā, starptautisko autopārvadājumu organizēšanas jautājumiem un atbilstošām kompetentajām institūcijām abās valstīs, ceļu nodevu piemērošanu, kā arī autopārvadājumu kontroles organizāciju. Tika apspriesti pasažieru starptautisko autopārvadājumu organizācijas jautājumi.

Delegācijas atzīmēja, ka tirdzniecības apjomiem starp Latviju un Austriju vērojama dinamiska attīstība un apmainījās informatīvajiem materiāliem. Puses pauda pārliecību, ka tirdzniecības apjomi un starptautiskie kravu autopārvadājumi starp abām valstīm palielināsies tuvākajā laikā.

Austrijas delegācija informēja par kombinēto pārvadājumu attīstības nozīmi un perspektīvām Austrijā un prezentēja izsmeļošu informatīvo materiālu par Rail Cargo Austria. Austrijas puse atzīmēja, ka Latvijas autopārvadātāji arvien vairāk izmanto dzelzceļa pakalpojumus (Ripojošais ceļš) Austrijas teritorijas šķērsošanai. Šī pakalpojuma izmaksas līdzinās vidējām pārvadājuma izmaksām, braucot pa autoceļiem, pie kam tiek nodrošināta ekoloģisko standartu ievērošana un autotransporta līdzekļu vadītāju atpūta brauciena laikā. Jāņem arī vērā, ka atsevišķos Austrijas rajonos kravas autotransporta līdzekļu pārvietošanās pa autoceļiem ir aizliegta.

Delegācijas atzīmēja, ka starp Latviju un Austriju atļauju režīms pastāv tikai kravu autopārvadājumiem uz/no trešajām valstīm, un iepriekš noteiktā šo atļauju kvota 2015.gadam 100 atļauju apmērā ir pietiekama abu valstu pārvadātājiem. Ņemot vērā atļauju nelielo faktisko izlietojumu iepriekšējos gados, Latvijas delegācija ierosināja liberalizēt trešo valstu pārvadājumus. Diemžēl Austrijas puse noraidīja šo priekšlikumu, pamatojoties uz transporta attīstības politikas aspektiem savā valstī.

Rezultātā delegācijas vienojās noteikt atļauju kvotu 2015.gadam, kā arī sākotnējo atļauju kvotu 2016.gadam 100 atļauju apmērā kravu pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm.

Delegācijas vienojās, ka visas atskaites gada atļaujas būs derīgas līdz nākošā gada 31.janvārim.

Attiecībā uz 2015.gada 28.maijā Leipcigā ITF kongresā transporta ministru pieņemto Kvalitātes hartu ETMK atļauju kvotas tālākai attīstībai Austrijas delegācija atzīmēja, ka tā pieturēsies pie tiem pašiem transporta politikas principiem kā iepriekš.

Puses apmainījās ar informāciju par pasažieru pārvadājumiem regulārajos maršrutos un atzīmēja, ka tie notiek saskaņā ar noslēgtā starpvaldību nolīguma prasībām. Delegācijas apmainījās ar viedokļiem par nepieciešamību sakārtot normatīvās prasības pasažieru regulārajiem pārvadājumiem maršrutos, kas aptver ES un trešās valstis. Austrijas delegācija pauda atbalstu INTERBUS līguma darbības sfēras paplašināšanai.

Austrijas delegācija informēja, ka kompetentā institūcija pasažieru starptautisko regulāro pārvadājumu jautājumos ir Austrijas Transporta, inovāciju un tehnoloģiju ministrija (adrese: Radetzkystrase 2, A-1030 Vienna; mājaslapa: www.bmvit.gv.at; e-pasts: st7@bmvit.gv.at; tālr.: +43 1 71162 65 5734; fakss: +43 1 71162 65 5866).

Latvijas puse informēja par Regulas (ES) Nr. 181/2011 par pasažieru tiesībām autobusu pārvadājumos prasību un grozījumu Regulā (ES) Nr. 2006/2004 ieviešanu.

Austrijas delegācija atzīmēja, ka Austrijā ir nominēta jauna aģentūra, kas nodarbojas ar pasažieru tiesību jautājumiem visos transporta veidos. Sīkāka informācija atrodama mājaslapā: www.apf.gv.at.

Latvijas delegācija informēja par vinjetes ieviešanu no 2014.gada 1.jūlija kravas autotransporta līdzekļiem ar pieļaujamo kopējo svaru lielāku par 3,5 tonnām.

Austrijas delegācija informēja, ka visa informācija par autoceļu nodevām Austrijas teritorijā atrodama mājaslapā: www.asfinag.at/maut.

Puses apmainījās ar informāciju par kompetentajām institūcijām savās valstīs, kas atbildīgas par autopārvadājumu organizāciju un kontroli.

Austrijas delegācija informēja, ka autopārvadājumu kontroli veic katras federālās zemes vietējās policijas un muitas institūcijas, bet par globāliem autotransporta jautājumiem kompetentā institūcija ir Austrijas Transporta, inovāciju un tehnoloģiju ministrija (adrese: Radetzkystrase 2, A-1030 Vienna; mājaslapa: www.bmvit.gv.at; e-pasts: st7@bmvit.gv.at; tālr.: +43 1 71162 65 5734; fakss: +43 1 71162 65 5866).

Speciālās atļaujas lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadājumiem Austrijā izsniedz tās federālās zemes institūcija, kuras robežās notiek iebraukšana Austrijas teritorijā. Sīkāka informācija atrodama mājaslapā: www.sondertransporte.gv.at.

Digitālās tahogrāfu kartes Austrijā izsniedz Austrijas Transporta, inovāciju un tehnoloģiju ministrijas Departaments IV/ST4 Kraftfahrwesen, (adrese: Radetzkystrase 2, A-1030 Vienna; mājaslapa: www.bmvit.gv.at; e-pasts: st4@bmvit.gv.at; tālr.: +43 1 71162 65 5734; fakss: +43 1 711 62 65 5866).

Austrijas delegācija informēja par autotransporta līdzekļu emisijas klases identifikācijas uzlīmes ieviešanu no 2015.gada 1.janvāra Austrijas austrumu reģionos (Lower Austria, Vienna, Upper Austria, Burgenland, Styria). Šīs identifikācijas uzlīmes var iegādāties automobiļu klubos, federālo zemju kontroles punktos un robežšķērsošanas punktos. Sīkāka informācija atrodama mājaslapā: www.oeamtc.at/portal/ig-luft-abgasplaketten-verordnung+2500+1387398.

Delegācijas apmainījās ar viedokļiem par Vācijas prasībām ievērot minimālo šoferu atalgojumu par laiku, kādu tiek veikti pārvadājumi Vācijas teritorijā, kā arī soda sankcijām kādas tiek piemērotas Beļģijā un Francijā par noteiktā nedēļas 45 stundu atpūtas laika pavadīšanu autotransporta līdzeklī.

Latvijas puses ierosināja nākošo Kopējās komisijas sanāksmi organizēt 2016.gadā Latvijā.


Ieteikt šo rakstu