Latvijas - Armēnijas Kopējās komisijas sanāksme

Saskaņā ar 2001. gada 6. novembrī parakstītā  Latvijas Armēnijas starpvaldību Nolīguma par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu nosacījumiem š.g. 9. - 10. jūlijā Rīgā notika kārtējā Latvijas Armēnijas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem.


Sanāksmes laikā delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm, apsprieda pasažieru un kravu starptautisko autopārvadājumu organizācijas un nodrošināšanas jautājumus, saskaņoja atļauju kvotu, divpusējiem, tranzīta un kravu pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm 2015. gadam un 2016. gadam, kā arī apsprieda citus starptautisko autopārvadājumu organizācijas jautājumus.


Puses atzīmēja, ka 2014.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kopējie tirdzniecības apjomi starp Latviju un Armēniju naudas izteiksmē un tonnās ir strauji palielinājušies, attiecīgi par 57.1% un 54.2%. Delegācijas apmainījās ar informāciju par autotransporta nozares (t.sk. starptautisko autopārvadājumu) attīstību savās valstīs un atzīmēja, ka autopārvadājumu attīstības tendences abās valstīs ir līdzīgas. Latvijas puse informēja par autopārvadātāju uzņēmumu skaita un starptautiskajos kravu autopārvadājumos izmantojamo automobiļu skaita nelielu samazinājumu 2014. gada laikā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Abas puses pauda gandarījumu par ievērojamo tirdzniecības apjomu palielināšanos un apstiprināja gatavību atbalstīt un veicināt tālāko starptautisko kravu autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm.


Ņemot vērā tirdzniecības apjomu palielināšanos Latvijas puse izteica priekšlikumu apmainīties papildus ar 30 universālām atļaujām kravu autopārvadājumiem, kuras ir derīgas divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm, kā arī noteikt sākotnējo atļauju kvotu 2016. gadam 100 šādu atļauju apmērā. Pēc detalizētas priekšlikuma apspriešanas Armēnijas delegācija apsolīja sniegt rakstisku atbildi mēneša laikā. Armēnijas delegācija atzīmēja, ka saskaņā ar tās valsts likumdošanu ir iespējams veikt starptautiskos autopārvadājumus bez armēņu atļaujām, bet tādos gadījumos maksājot ceļu lietošanas nodevu. Puses apliecināja, ka katram gadam piešķirtās atļaujas ir derīgas līdz nākošā gada 31. janvārim.


Apspriežot pasažieru pārvadājumus, delegācijas atzīmēja, ka šobrīd starp abām valstīm nedarbojas neviens regulārais maršruts un izteica gatavību sekmēt to uzsākšanu un attīstību. Delegācijas apmainījās ar kompetento institūciju kontaktiem, kas izsniedz starptautisko regulāro maršrutu atļaujas un vienojās, ka veicot neregulāros pasažieru pārvadājumus starp abām valstīm Latvijas pārvadātājiem jāizmanto Interbus formulārs, bet armēņu pārvadātājiem jāuzrāda parakstītu un apzīmogotu pasažieru sarakstu.


Latvijas puse informēja, ka saskaņā ar 2006. gada 17. maija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/38/EK, kas papildina Direktīvu 1999/62/EK, no 2014. gada 1. jūlija Latvijā ir ieviesta autoceļu lietošanas nodeva kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 3,5 tonnām un kuri paredzēti vai tiek izmantoti kravu autopārvadājumiem pa Latvijas galvenajiem autoceļiem. Savukārt Armēnijas puse atgādināja, ka autoceļu lietošanas nodeva tās teritorijā attiecas uz visiem transporta līdzekļiem un visu autoceļu tīklu. Detalizētāka informācija atrodama: http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1821&lang=rus.


Armēnijas delegācija informēja par bīstamo kravu pārvadājumu kārtību savā valstī un atzīmēja, ka tuvākajā nākotnē tā pievienosies ADR konvencijai.


Delegācijas vienojās, ka nākošā Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem notiks 2016. gadā Armēnijā.


Ieteikt šo rakstu