Latvijas – Maķedonijas Kopējās komisijas sanāksme

2016.gada 21. un 22.jūlijā Rīgā notika Latvijas–Maķedonijas Kopējās komisijas otrā sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem, kuru no Latvijas puses vadīja Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta direktora vietniece Annija Novikova, bet no Maķedonijas puses Transporta un komunikāciju ministrijas Autotransporta un infrastruktūras nodaļas vadītāja Elena Angelovska-Atanasovska.

Sanāksmes laikā puses apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm. Latvijas delegācija atzīmēja, ka 2015.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, preču eksports uz Maķedoniju naudas izteiksmē palielinājies par 18,4% un tonnās – par 20,2%, savukārt imports no Maķedonijas naudas izteiksmē palielinājies par 11,5%, bet tonnās samazinājies par 3,6%. Naudas izteiksmē preču eksports no Latvijas uz Maķedoniju pārsniedz importu no Maķedonijas uz Latviju 1,7 reizes, bet tonnās preču imports no Maķedonijas pārsniedz eksportu 2,3 reizes. Kopējais savstarpējās tirdzniecības apjoms 2015.gadā palielinājies par 15,8% un sasniedzis 4,8 miljonus eiro, kas norāda uz starptautisko autopārvadājumu tālākas attīstības perspektīvām.

Delegācijas atzīmēja, ka divpusējie un tranzīta kravu autopārvadājumi starp abām valstīm ir liberalizēti, un apmainījās ar informāciju par atļauju izlietojumu starptautiskajiem autopārvadājumiem uz/no trešajām valstīm 2015.gadā, kā arī 2016.gada pirmajā pusgadā. 

Pēc viedokļu apmaiņas delegācijas vienojās noteikt galīgo atļauju kvotu kravu pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm 2016.gadam, kā arī sākotnējo kvotu 2017.gadam 200 atļauju apmērā. Puses arī vienojās jautājumu par šo pārvadājumu liberalizēšanas iespējām izskatīt nākošajā Kopējās komisijas sanāksmē, bet jautājumu par papildu atļauju piešķiršanu izskatīt pēc vienas vai otras puses lūguma. Puses apstiprināja, ka visas atskaites gada atļaujas ir derīgas līdz nākošā gada 31.janvārim.

Delegācijas arī apmainījās ar viedokļiem par ETMK atļauju sistēmas tālākās attīstības iespējām un atzīmēja, ka šobrīd pastāvošie atsevišķu valstu ierobežojumi rada problēmas šo atļauju kvotas sekmīgai funkcionēšanai.

Delegācijas atzīmēja, ka pagaidām nepastāv regulārie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem starp abām valstīm, un vienojās sekmēt to attīstību nākotnē. Tika apspriesti jautājumi saistīti ar pasažieru regulāro pārvadājumu organizēšanu starp ES dalībvalstīm un trešajām valstīm.

Puses apmainījās ar informāciju par ceļu nodevu apmēriem un iekasēšanas kārtību abās valstīs un  kontaktinformāciju saistītu ar autopārvadājumu kontroli, speciālo atļauju izsniegšanu smagsvara un lielgabarīta kravu pārvadājumiem, kā arī digitālo tahogrāfu karšu izsniegšanu.

Tika apspriesti jautājumi par atsevišķu valstu (Vācija, Francija, Beļģija) izvirzītajām prasībām piemērot šajās valstīs noteiktās minimālās algas šoferiem par atrašanās laiku to teritorijās, kā arī šoferiem piemērojamām soda sankcijām par iknedēļas 45 stundu atpūtas laika pavadīšanu autotransporta līdzeklī.

Delegācijas vienojās, ka nākošā abu valstu Kopējās komisijas sanāksme notiks 2017.gadā Maķedonijas Republikā.

Papildu informācija pieejama Latvijas - Maķedonijas Kopējās komisijas protokolā.


Ieteikt šo rakstu