Informācija par ierobežojumiem Krievijas un Baltkrievijas autopārvadātājiem 5. sankciju paketes ietvaros

2022. gada 8. aprīlī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicēta:
  • Padomes Regula (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā;
  • Padomes Regula (ES) 2022/577, ar ko groza Regulu (EK) Nr.765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem, ņemot vērā situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu.
 
Abas Regulas stājas spēkā 2022. gada 9. aprīlī un tajās ir ietverts aizliegums jebkuram autotransporta uzņēmumam, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā vai Baltkrievijā, veikt kravu autopārvadājumus Savienības teritorijā, tai skaitā tranzītā.
 
“Autotransporta uzņēmums” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas komerciālos nolūkos veic kravu pārvadājumus ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļu sastāviem.
 
Ir noteikti šādi izņēmumi:
 
  • attiecībā uz Krieviju neattiecas uz autotransporta uzņēmumiem, kas pārvadā:
  1. pastu kā universālo pakalpojumu;
  2. preces tranzītā caur Savienību starp Kaļiņingradas apgabalu un Krieviju ar noteikumu, ka šādu preču pārvadāšana nav citādi aizliegta saskaņā ar šo regulu;
 
  • attiecībā uz Baltkrieviju neattiecas uz autotransporta uzņēmumiem, kas veic pasta pārvadājumus kā universālu pakalpojumu.
 
Pārejas periods – pārvadājumu veikšanas aizliegumu nepiemēro līdz 2022. gada 16. aprīlim attiecībā uz kravu pārvadājumiem, kas sākti pirms 2022. gada 9. aprīļa, ja autotransporta uzņēmuma transportlīdzeklis:
  • jau atradās Savienības teritorijā 2022. gada 9. aprīlī;
  • ja tam ir tranzītā jāšķērso Savienība, lai atgrieztos Krievijā vai Baltkrievijā.
 
Atkāpjoties no noteiktā aizlieguma, dalībvalsts kompetentās iestādes var atļaut kravu pārvadājumus:
 
  • autotransporta uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā, ja kompetentās iestādes ir konstatējušas, ka šādi pārvadājumi ir vajadzīgi:
a) dabasgāzes un naftas, ieskaitot naftas pārstrādes produktus, kā arī titāna, alumīnija, vara, niķeļa, palādija un dzelzsrūdas iegādei, importam vai transportēšanai Savienībā;
 
b) zāļu, medicīnisko izstrādājumu, lauksaimniecības produktu un pārtikas, ieskaitot kviešus, un mēslošanas līdzekļu, kuru imports, iegāde un transportēšana ir atļauta saskaņā ar šo regulu, iegādei, importam vai transportēšanai;
c) humanitāriem mērķiem;
d) Savienības un dalībvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbībai Krievijā, tai skaitā delegāciju, vēstniecību un pārstāvniecību, vai starptautisko organizāciju darbībai Krievijā, kurām ir piešķirta imunitāte saskaņā ar starptautiskajām tiesībām; vai
e) kultūras priekšmetu, kas aizdoti oficiālas sadarbības kultūras jomā satvarā ar Krieviju nodošanai vai eksportam uz Krieviju.
 
  • ko veic Baltkrievijā iedibināts autotransporta uzņēmums, ja kompetentās iestādes ir konstatējušas, ka šādi pārvadājumi ir nepieciešami:
a) dabasgāzes un naftas, tai skaitā rafinētu naftas produktu, kā arī titāna, alumīnija, vara, niķeļa, pallādija un dzelzsrūdas iegādei, importam vai transportēšanai uz Savienību;
b) farmaceitisko, medicīnisko, lauksaimniecības un pārtikas produktu, tai skaitā kviešu un tādu mēslošanas līdzekļu, kuru imports, iegāde un transportēšana ir atļauta saskaņā ar šo regulu, iegādei, importēšanai vai transportēšanai;
c) humanitāriem mērķiem; vai
d) Savienības un dalībvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbībai Baltkrievijā, tai skaitā to delegāciju, vēstniecību un pārstāvniecību vai starptautisko organizāciju darbībai Baltkrievijā, kurām ir imunitāte saskaņā ar starptautiskajām tiesībām.
 
Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas iepriekšminētajām atkāpēm divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas.

Ieteikt šo rakstu