Citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētu nomātu kravas transportlīdzekļu izmantošana kravu komercpārvadājumu veikšanai

Turpmāk Latvijas pārvadātāji kravu komercpārvadājumiem varēs izmantot ne tikai Latvijā reģistrētus kravas transportlīdzekļus, bet arī nomātus kravas transportlīdzekļus, kas reģistrēti citā Eiropas Savienības dalībvalstī. 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2022.gada 6.aprīļa Direktīvu (ES) 2022/738, ar ko groza Direktīvu 2006/1/EK par bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu autopārvadājumiem (turpmāk – Direktīva (ES) 2022/738)  un Ministru kabineta 2005. gada 17. maija noteikumu Nr. 339 "Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas pārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem" (turpmāk – MK noteikumu Nr.339) grozījumiem, kas stājas spēkā 2023. gada 19. augustā  noteikto, pārvadātājs Latvijas Republikas teritorijā kravas pārvadājumiem ar kravas automobili var izmantot autotransporta līdzekli, kuru iznomā no citā dalībvalstī dibināta uzņēmuma ar nosacījumu, ka šis autotransporta līdzeklis ir reģistrēts vai laists ekspluatācijā ar jebkuras dalībvalsts tiesību aktiem un tiek izmantots saskaņā ar Regulu (EK) 1071/2009 un Regulu (EK) Nr.1072/2009.  

MK noteikumi Nr. 339 nosaka, ka viens un tas pats pārvadātājs drīkst nomāt vienu un to pašu transportlīdzekli, kas reģistrēts citā dalībvalstī, līdz 30 dienām kalendārā gada laikā bez reģistrācijas Latvijā. Pēc noteiktā perioda, lai turpinātu izmantot transportlīdzekli kravas komercpārvadājumu veikšanai, ir jāveic transportlīdzekļa reģistrācija Latvijā. 

Kā arī MK noteikumos Nr. 339 noteikts, ja pārvadātāja rīcībā ir divi vai trīs Latvijā reģistrēti kravas transportlīdzekļi, kuriem izsniegta licences kartīte vai Eiropas Kopienas atļaujas kopija, tad pārvadātājs var nomāt vienu citā ES dalībvalstī reģistrētu kravas transportlīdzekli kravas komercpārvadājumu veikšanai. Ja pārvadātāja rīcībā ir vismaz četri vai vairāk Latvijā reģistrēti kravas transportlīdzekļi, kuriem izsniegta licences kartīte vai Eiropas Kopienas atļaujas kopija, tad kopējais nomāto transportlīdzekļu skaits, kuri reģistrēti citā ES dalībvalstī un tiek izmantoti kravas komercpārvadājumu veikšanai, nedrīkst pārsniegt 25% no pārvadātāja kopējā Latvijā reģistrēto kravas transportlīdzekļu skaita, kuriem izsniegta licences kartīte vai Eiropas Kopienas atļaujas kopija.  


Ieteikt šo rakstu