Bulgārijas Latvijas Kopējās komisijas sanāksme

Sanāksmes laikā delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm, apsprieda pasažieru un kravu starptautisko autopārvadājumu organizācijas un nodrošināšanas jautājumus, saskaņoja atļauju kvotu kravu pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm 2014. gadam un 2015. gadam, apmainījās ar viedokļiem par ES autopārvadājumu likumdošanas Autotransporta paketes prasību ieviešanu savās valstīs, kā arī apsprieda citus starptautisko autopārvadājumu organizācijas jautājumus.


 


Puses atzīmēja, ka 2013.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kopējie tirdzniecības apjomi starp Latviju un Bulgāriju palielinājušies, kas liecina par  starptautisko autopārvadājumu attīstības perspektīvām starp abām valstīm. Delegācijas apmainījās ar informāciju par autotransporta nozares (t.sk. starptautisko autopārvadājumu) attīstību savās valstīs un atzīmēja, ka autopārvadājumu attīstības tendences abās valstīs ir līdzīgas. Abas puses apstiprināja gatavību atbalstīt un veicināt tālāko starptautisko kravu autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm.


 


Delegācijas saskaņoja galīgo atļauju kvotu kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem uz/no trešajām valstīm 2014. gadam un vienojās, ka esošās 150 atļaujas ir pietiekams daudzums abu valstu pārvadātājiem. Puses vienojās par sākotnējo atļauju kvotu kravu pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm nākošajam 2015. gadam un noteica to 150 atļauju apmērā, kā arī apliecināja, ka katram gadam piešķirtās atļaujas ir derīgas līdz nākošā gada 31. janvārim. Abas puses vienojās, ka nepieciešamības gadījumā tiks skatīts jautājums par papildus atļauju savstarpējo apmaiņu.


 


Delegācijas apmainījās ar viedokļiem par Eiropas Savienības autopārvadājumu normatīvo aktu Autotransporta paketes (ES Regulu Nr.1071/2009, Nr.1072/2009 un Nr.1073/2009) prasību piemērošanas un ieviešanas procesu, kā arī apmainījās ar informāciju par autopārvadātāju licencēšanas sistēmu un nacionāla elektroniskā reģistra ieviešanas procesu savās valstīs.


 


Apspriežot pasažieru pārvadājumus, delegācijas atzīmēja, ka šobrīd starp abām valstīm sekmīgi darbojas tikai viens regulārais maršruts Rīga Sofija. Latvijas delegācija akcentēja nepieciešamību sakārtot prasības pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem starp ES dalībvalstīm un trešajām valstīm.


 


Latvijas puse informēja, ka saskaņā ar 2006. gada 17. maija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/38/EK, kas papildina Direktīvu 1999/62/EK, no 2014. gada 1. jūlija Latvijā ir ieviesta autoceļu lietošanas nodeva kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 3,5 tonnām un kuri paredzēti vai tiek izmantoti kravu autopārvadājumiem pa Latvijas galvenajiem autoceļiem.


 


Puses apmainījās ar viedokļiem par ETMK atļauju sistēmas attīstības perspektīvām un atzīmēja šīs sistēmas nozīmīgumu starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī apsprieda problēmas kādas pastāv starp sistēmas dalībvalstīm.


 


Bulgārijas delegācija iesniedza informāciju par vispārējiem braukšanas ierobežojumiem un braukšanas ierobežojumiem vasaras periodā kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa pārsniedz 12 tonnas.


 


Delegācijas vienojās, ka nākošā Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem notiks 2015. gadā Latvijā.


Ieteikt šo rakstu