Veidos konsultatīvo padomi sabiedriskā transporta jautājumos (SM)

Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas jautājumu un priekšlikumu par grozījumiem reģionālajā un pilsētas nozīmes sabiedriskā transporta maršrutu tīklā izskatīšanai tiks veidota konsultatīvā padome.

Padomi veidos VSIA Autotransporta direkcija (ATD), plānošanas reģionu un republikas pilsētu pašvaldību pārstāvji. Par to nolemts, valdībā skatot Satiksmes ministrijas (SM) sagatavoto informatīvo ziņojumu Par sabiedriskā transporta pakalpojumu plānošanā iesaistīto institūciju kompetences izmaiņām , kā arī grozījumus Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā . Padomes pieņemtajiem lēmumiem būs konsultatīvs raksturs, savukārt gala lēmumu pieņems ATD.

Jau informēts - lai sekmētu racionālu un vienotu sabiedriskā transporta reģionālo pārvadājumu organizēšanu visā Latvijā, to plānots uzticēt vienai institūcijai ATD. Tas mainīs šobrīd pastāvošo praksi, kad reģionālo pārvadājumu organizēšanā ir iesaistītas 6 institūcijas, kuras administrē sabiedriskā transporta pārvadājumus 1195 maršrutos. Tādējādi tiks nodrošināta pārvadājumu apjoma sabalansēšana ar valsts budžetā pieejamo finansējumu, efektivizētas administratīvās procedūras un ieviesta vienota pieeja plānošanai, pasūtīšanai, līgumu slēgšanai un līdzekļu izlietošanas uzraudzībai. Tiks novērsta dažādu pārvadājumu veidu pārklāšanās tiek lēsts, ka 5 6 % vietējās nozīmes maršrutu dublē starppilsētu pārvadājumus pa dzelzceļu un ar autobusiem, tādā veidā apmēram 650 tūkst. Ls no valsts budžeta tiek izmantoti nelietderīgi.

Pilnībā nododot sabiedriskā transporta pakalpojumu plānošanu ATD, kas šo pienākumu jau veic reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos, paredzama budžeta līdzekļu ekonomija - pārdalot finansējumu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijas budžeta, papildus esošajam finansējumam 2013.gadā šīs funkcijas nodrošināšanai SM vajadzēs 142.7 tūkst. Ls pretstatā iepriekš paredzētajiem 200 tūkst. Ls, bet 2014. un 2015.gadā 131.3 tūkst. Ls katru gadu. Papildu funkciju izpilde tiks nodrošināta uz esošās ATD bāzes, pastiprinot tās struktūrā jau šobrīd ietilpstošās reģionālās nodaļas.

Plānošanas reģionu kompetencē tiks saglabāta pašvaldību viedokļu par grozījumiem reģionālajā starppilsētu, vietējās nozīmes un pilsētas nozīmes maršrutu tīklā apzināšana un apkopošana, kā arī priekšlikumu sniegšana ATD un republikas pilsētas pašvaldībām par pakalpojumu organizēšanu to kompetencē esošajos maršrutu tīklos.

Paredzēts, ka izstrādātie grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā stāsies spēkā 2013. gada 1. janvārī. Līdz tam jāveic arī grozījumi saistītajos Ministru kabineta noteikumos Nr. 341 Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu , kā arī noteikumos Nr. 634 Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā .

 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Balgalve
Satiksmes ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67028274

Ieteikt šo rakstu