Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu uztic Autotransporta direkcijai (SM)

Lai sekmētu racionālu un vienotu sabiedriskā transporta reģionālo pārvadājumu organizēšanu visā Latvijā, to plānots uzticēt vienai institūcijai VSIA Autotransporta direkcija (ATD).

Šādu lēmumu pieņēmusi valdība, ceturtdien, 16. augustā, ārkārtas sēdē skatot Satiksmes ministrijas (SM) sagatavoto informatīvo ziņojumu Par sabiedriskā transporta pakalpojumu plānošanā iesaistīto institūciju kompetences izmaiņām un atbalstot grozījumus Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā .

Valdībā atbalstītās iniciatīvas mainīs šobrīd pastāvošo praksi, kad reģionālo pārvadājumu organizēšanā ir iesaistītas 6 institūcijas, kuras administrē sabiedriskā transporta pārvadājumus kopumā 1195 maršrutos (11 no tiem ir dzelzceļa maršruti). Tāpat atkārtoti tiks pārskatīti sabiedriskā transporta maršruti, lai novērstu dažviet joprojām pastāvošo pārklāšanos.

Turklāt, nododot sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu ATD, kas šo pienākumu jau veic reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos, paredzama budžeta līdzekļu ekonomija - pārdalot finansējumu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijas budžeta, papildus esošajam finansējumam 2013.gadā šīs funkcijas nodrošināšanai SM būs nepieciešami 142.7 tūkst. Ls, bet 2014. un 2015.gadā 131.3 tūkst. Ls katru gadu.

Šobrīd sabiedriskā transporta pakalpojumus vietējās nozīmes pārvadājumos pasūta plānošanas reģions, bet par šīs naudas izlietošanas pamatotību ir atbildīga ATD. Rezultātā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā atvēlētie līdzekļi regulāri tiek pārtērēti - valsts budžeta līdzekļu nepietiekamība par 2011. gadu aplēsta 730.9 tūkst. Ls apmērā šos līdzekļus jāparedz likumprojektā Grozījumi likumā Par valsts budžetu 2012. gadam , tos iedalot SM.

Papildu funkciju izpilde tiks nodrošināta uz esošās ATD bāzes, pastiprinot tās struktūrā jau šobrīd ietilpstošās reģionālās nodaļas. Savukārt maršrutu tīkla plānošana tiks organizēta, sadarbojoties ar vietējām pašvaldībām tieši. Tas ļaus izveidot vienotu un izmaksu efektīvu reģionālās nozīmes maršrutu tīklu. Tiks nodrošināta pārvadājumu apjoma sabalansēšana ar valsts budžetā pieejamo finansējumu, efektivizētas administratīvās procedūras un ieviesta vienota pieeja pakalpojumu plānošanas, pasūtīšanas, līgumu slēgšanas un budžeta līdzekļu izlietošanas uzraudzības procesiem. 

No Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma tiks svītrota norma, kas nosaka pašvaldību pienākumu no sava budžeta segt zaudējumus par pārvadājumu apjoma daļu, kas pārsniedz valsts budžetā paredzēto līdzekļu ietvarus. Tādējādi papildu līdzekļus no valsts budžeta reģionālās vietējās nozīmes pārvadātājiem varēs pieprasīt SM, jo tās pārraudzībā būs visu reģionālo pārvadājumu organizēšana un dotāciju administrēšana.

Paredzēts, ka izstrādātie grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā stāsies spēkā 2013. gada 1. janvārī. Pēc tam jāveic grozījumi saistītajos Ministru kabineta noteikumos Nr. 341 Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu , kā arī noteikumos Nr. 634 Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā .

Sabiedriskā transporta pakalpojumu pārzināšanas un organizēšanas funkcija pilsētās arī turpmāk tiks saglabāta pašvaldību patstāvīgā kompetencē.

 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Balgalve
Satiksmes ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67028274

Ieteikt šo rakstu