Normatīvie akti

Normatīvie akti sabiedriskā transporta nozarē

ES regulējums:

 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra regula (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes regulu (EEK) Nr. 1107/70, paredzētajos gadījumos un kārtībā
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra regula (EK) Nr.181/2011 par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr.2006/2004
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra regula (EK) Nr.1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem

 

LV regulējums:

Likumi:

 

MK noteikumi:

 • 27.06.2017. MK noteikumi Nr. 371 - Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi (spēkā no 01.07.2017.)
 • 31.03.2015. MK noteikumi Nr.153 - Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos (spēkā līdz 30.06.2017.)
 • 28.07.2015. MK noteikumi Nr. 435 - Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu
 • 13.07.2010. MK noteikumi Nr.634 - Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā
 • 28.08.2012. MK noteikumi Nr.599 - Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība
 • 11.12.2007. MK noteikumi Nr.846 - Noteikumi par autoostu reģistrācijas kārtību, autoostās obligāti sniedzamajiem pakalpojumiem un kārtību, kādā autobusi iebrauc un stāv autoostas teritorijā
 • 11.08.2015. MK noteikumi Nr.461 - Vienotas sabiedriskā transporta pakalpojumu uzskaites sistēmas izveidošanas, uzturēšanas un attīstīšanas kārtība
 • 17.12.2013. MK noteikumi Nr. 1511 - Sabiedriskā transporta padomes nolikums

Ieteikt šo rakstu