Normatīvie akti

Normatīvie akti sabiedriskā transporta nozarē

ES regulējums:

  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra regula (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes regulu (EEK) Nr. 1107/70, paredzētajos gadījumos un kārtībā
  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra regula (EK) Nr.181/2011 par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr.2006/2004
  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra regula (EK) Nr.1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem

 

LV regulējums:

Likumi:

 

MK noteikumi:

  • 29.10.2019. MK noteikumi Nr.502 - Autoostu noteikumi
  • 27.06.2017. MK noteikumi Nr. 371 - Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi
  • 28.07.2015. MK noteikumi Nr. 435 - Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu
  • 13.07.2010. MK noteikumi Nr.634 - Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā
  • 28.08.2012. MK noteikumi Nr.599 - Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība
  • 11.08.2015. MK noteikumi Nr.461 - Vienotas sabiedriskā transporta pakalpojumu uzskaites sistēmas izveidošanas, uzturēšanas un attīstīšanas kārtība
  • 17.12.2013. MK noteikumi Nr. 1511 - Sabiedriskā transporta padomes nolikums

Ieteikt šo rakstu