Profesionālās kompetences sertifikāts kravas autopārvadājumiem

Profesionālās kompetences sertifikāts kravas autopārvadājumiem

Pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikāta noformēšana, eksāmena sagatavošana un pieņemšana
 
37.00

Profesionālas kompetences sertifikāts kravas un pasažieru autopārvadājumiem apliecina, ka sertifikāta īpašnieks ir sekmīgi nokārtojis eksāmena pārbaudījumus, kas nepieciešami, lai saņemtu kravas un pasažieru autopārvadājumu profesionālās kompetences sertifikātu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1071/2009 (2009.gada 21.oktobris), ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem.

 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.1071/2009 (2009.gada 21.oktobris), ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem, 4.pantu uzņēmumā pārvadājumu vadītājs ir persona:

a) kurai faktiski un pastāvīgi jāvada uzņēmuma pārvadājumu operācijas;

b) kurai jābūt faktiski saistītai ar uzņēmumu, piemēram, jābūt tā nodarbinātai personai, direktoram, īpašniekam vai akcionāram vai arī jāpārvalda šis uzņēmums, vai arī, ja uzņēmums ir fiziska persona, viņam ir jābūt šai personai; 

c) kurai ir jābūt Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam.

 

Lai iegūtu profesionālās kompetences sertifikātu, kas apliecina tā īpašnieka profesionālās kompetences atbilstību sertifikātā minētajam pārvadājumu veidam, tiek kārtots rakstisks eksāmens.

Eksāmenam ir divas atsevišķi vērtējamas daļas:

1. teorētiskā daļa – atbilžu izvēles tests. Tajā tiek iekļauti vismaz 45 jautājumi ar četriem atbilžu variantiem, no kuriem viens ir pareizs. Eksāmena teorētiskā daļa ilgst divas stundas, ja eksāmens tiek kārtots kravas vai pasažieru pārvadājumu veidam. Eksāmenā ir 57 jautājumi un tas ilgst 2,5 stundas, ja eksāmens tiek kārtots gan kravas, gan pasažieru pārvadājumu veidiem;

2. praktiskā daļa – situācijas analīze. Tajā tiek doti uzdevumi vai aprakstītas situācijas un paredzēts, ka jāsniedz atbildes vismaz uz pieciem jautājumiem. Eksāmena praktiskā daļa ilgst divas stundas, ja eksāmens tiek kārtots kravas vai pasažieru pārvadājumu veidam, un 2,5 stundas, ja eksāmens tiek kārtots gan kravas, gan pasažieru pārvadājumu veidiem.

 

Eksāmenu var kārtot eksterni (pašmācības ceļā) vai pēc attiecīgā kursa beigšanas.

Persona vismaz 10 darbdienas pirms kārtējā eksāmena iesniedz šādus dokumentus:

1.1. adresētu iesniegumu, kurā norāda vārdu, uzvārdu, dzimšanas vietu, personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts, deklarētās dzīvesvietas adresi un pārvadājumu veidu, kādam persona vēlas kārtot eksāmenu;

1.2. dokumentu par mācību kursu beigšanu, ja tāds iegūts.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 

Saistītie pakalpojumi:

  • lai saņemtu licenci, viens no dokumentiem, kuru pārvadātājs iesniedz kompetentajā iestādē, ir Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs atzīta profesionālās kompetences sertifikāta kopija (saņemot licenci, uzrāda oriģinālu), izņemot gadījumu, ja to ir izsniegusi Latvijas Republikas Satiksmes ministrija, un apliecinājumu par atbilstību regulas Nr. 1071/2009 4.panta prasībām;
  • ja profesionālās kompetences sertifikāts ir nozaudēts, tiek iesniegts brīvā formā iesniegums par dublikāta izgatavošanu.

Normatīvie akti

  • 2020. gada 7. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.194 „Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus
  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulas nr.1071/2009 1.pielikuma II sadaļas 3.punkts.

 


Apmācības

Biedrība “Autotransporta profesionālās kompetences centrs”

Adrese: Ķīpsalas 6b, Rīga, LV-1048

Mobilais tālr.: 29245628

Mājas lapa internetā

   

Biedrība “Autopārvadātāju asociācija “Latvijas auto””

Mācību nodaļa,

Adrese: Krustpils ielā 62c, Rīga, LV–1063;

Mobilais tālrunis informācijai: 29162454;

Mājas lapa internetā;

e-pasts.

  

SIA "Zinātniski mācību konsultatīvais Transporta un loģistikas centrs" sadarbībā ar Transporta un sakaru institūtu

Adrese: Lomonosova iela 1, korpuss 3, Rīga, LV–1019;

Mobilais tālr.:  29214708, 29230489;

Mājas lapa internetā;

e-pasts.

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. Share this article