Ungārijas 2020. gada trešo valstu atļauju aizpildīšanas kārtība

Tā kā 2020. gadā ir mainīta Ungārijas vienreizējo autopārvadājumu atļauju forma un saturs, pārvadātāji tiek aicināti pievērst uzmanību šādām to aizpildīšanas prasībām:

I.

Ungārijas trešo valstu atļaujas veidlapas 2. ailē (2. Number of journeys authorized ) ir norādīts atļautais braucienu skaits:

 • “2 iebraukšanas” (2 entries) attiecas uz 2 standarta pārvadājumiem ar iekraušanu trešajā valstī un izkraušanu Ungārijā VAI
 • 2 izbraukšanas” (2 exits) attiecas uz 2 standarta pārvadājumiem ar iekraušanu Ungārijā un izkraušanu trešajā valstī VAI
 •  “1 iebraukšana un 1 izbraukšana” (1 entry and 1 exit) attiecas uz standarta pārvadājumu ar 1 iekraušanu trešajā valstī un 1 izkraušanu Ungārijā, kam seko 1 iekraušana Ungārijā un 1 izkraušana trešajā valstī.

II.

 1. Ailes 11. – 15. (atļaujas aizmugurē) aizpilda pārvadātājs gan iebraucot Ungārijā, gan izbraucot no tās. Tajās jānorāda šāda informācija:
 • 11. Vilcēja reģistrācijas numurs /Registration number of the truck/;
 • 12. Piekabes reģistrācijas numurs /Registration of the trailer/;
 • 13. Iekraušanas vieta (-s) /Place (-s) of loading/ - norādot PILNU valsts UN apdzīvotas vietas nosaukumu. Šeit jānorāda visas iekraušanas vietas, ja tās ir vairākas.
 • 14. Robežas šķērsošanas vieta, datums, laiks un odometra rādītāji /Place, date, time and mileage of boarder crossing/;
 • 15. Izkraušanas vieta (-s) /Place (-s) of unloading/) – norādot PILNU valsts UN apdzīvotas vietas nosaukumu. Šeit jānorāda visas izkraušanas vietas, ja tās ir vairākas.

Atļauja ir vēlreiz izmantojama, braucot jebkurā virzienā, bet TIKAI AR TO PAŠU VILCĒJU (ar to pašu vilcēja valsts reģistrācijas numura zīmi, piekabe drīkst būt arī ar citu valsts reģistrācijas numura zīmi).

 1.  Trešo valstu atļauju izmantošana attiecībā uz pārvadājumu BEZ kravas.

Latvijas autopārvadātājam iebraukšanai Ungārijas teritorijā un izbraukšanai no tās BEZ kravas pietiek ar Eiropas Kopienas atļaujas kopiju.

 1. Nogriežamie taloni Journey 1 un Journey 2 atļaujas veidlapas apakšējā daļā (10. aile – Permit usage).

Sākot izmantot atļauju, aizpilda informāciju, kas attiecas uz 1. braucienu Journey 1 (atļaujas aizmugurē ailes 11. – 15.) un nogriež pirmo Journey 1 talonu veidlapas apakšā. Izmantojot atļauju otrajam braucienam, aizpilda informāciju, kas attiecas uz 2. braucienu Journey 2 (atļaujas aizmugurē ailes 11. – 15) un nogriež otro Journey 2 nogriežamo talonu. Abi taloni jānogriež PIRMS katra brauciena, uz kuru attiecināms trešās valsts pārvadājuma režīms, sākuma.

Nogrieztie taloni nav jāsaglabā.

4) Salikto kravu pārvadājumu gadījumos, tostarp situācijās, kad daļa kravas tiek iekrauta/izkrauta Ungārijā, pietiek ar vienu atļauju, kurā ieraksta pēc iespējas visas iekraušanas un izkraušanas vietas.

III. Atļaujas 9. aili aizpilda muitas iestādes darbinieks.

IV. Kravas iekraušanas un izkraušanas vietas (13., 15., 16., 17. aile)

Kravas iekraušanu vai izkraušanu veikt vairākās vietās (“place (-s) of loading/unloading”)

Ailes 16. – 16.2. aizpilda kravas saņēmējs izkraušanas vietā Ungārijā.

 • 16. ailē kravas saņēmējs Ungārijā iespiež zīmogu.
 • 16.1 ailē jānorāda odometra rādījumi
 • 16.2. ailē jānorāda izkraušanas datums un laiks.

Šajās ailēs jānorāda informācija par VISĀM (ja ir vairākas) izkraušanas vietām.

Ailes 17. – 17.2. aizpilda kravas nosūtītājs iekraušanas vietā Ungārijā.

 • 17. ailē kravas nosūtītājs Ungārijā iespiež zīmogu.
 • 17.1 ailē jānorāda odometra rādījumi
 • 17.2. ailē jānorāda iekraušanas datums un laiks.

Šajās ailēs jānorāda informācija par VISĀM (ja ir vairākas) iekraušanas vietām.

Svarīgi:

Ja Ungārijas trešo valstu atļaujas izmantošanas gadījumā netiek nogriezti attiecīgie taloni un/vai atļaujas veidlapa ir aizpildīta nepareizi un/vai nepilnīgi, tad atļauja tiek uzskatīta par nederīgu – neatkarīgi no tā, vai tās aizpildīšanu bijis jāveic autovadītājam vai iekraušanas/izkraušanas vietas atbildīgajai personai.