Licence starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem

Licence starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem

Starptautiskos kravas komercpārvadājumus ar kravas automobiļiem drīkst veikt, ja pārvadātājs ir saņēmis Autotransporta direkcijas izsniegtu speciālo atļauju (licenci).

Licence dod tiesības pārvadātājam veikt kravas komercpārvadājumus tikai ar viņa īpašumā vai turējumā esošiem automobiļiem, vai ar citu personu īpašumā esošiem automobiļiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 339 "Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas pārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem".

Licences saņemšanas pamatprasības:

Lai saņemtu licenci, pārvadātājam jāatbilst Regulā 1071/2009 noteiktajiem kritērijiem, kas ir sekojoši:

Pārvadājumu vadītājs (Regulas 4.pants):

Uzņēmumā ir persona, kura faktiski un pastāvīgi vada uzņēmuma pārvadājuma operācijas un kurai ir izsniegts Latvijā vai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs atzīts profesionālās kompetences sertifikāts. Pārvadājumu vadītājam jābūt faktiski saistītam ar uzņēmumu, piemēram, jābūt tā nodarbinātai personai, direktoram, īpašniekam vai akcionāram vai arī jāpārvalda šis uzņēmums, vai arī, ja uzņēmums ir fiziska persona (individuālais komersants), tai ir jābūt šai personai un jābūt Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam.

Uzņēmējdarbības veikšanas vietas nosacījumi (Regulas 5.pants):

Juridiskajā adresē uzņēmums glabā svarīgākos uzņēmējdarbības dokumentus, īpaši visus grāmatvedības dokumentus, personālvadības dokumentus, darba un atpūtas laika uzskaites dokumentus un visus citus dokumentus, kuriem jābūt pieejamiem, lai kompetentās iestādes pārbaudītu atbilstību Regulas nosacījumiem.

Labas reputācijas prasības nosacījumi (regulas 6.pants):

Uzņēmums, tā likumiskie pārstāvji, pārvadājumu vadītājs nav tikuši notiesāti vai tiem nav piemērotas sankcijas par jebkādiem smagiem normatīvo aktu pārkāpumiem šādās jomās:

 • komerctiesības;
 • maksātnespējas tiesības;
 • samaksu un nodarbināšanas nosacījumi profesijā;
 • ceļu satiksmē;
 • profesionālā atbildība;
 • cilvēku vai narkotiku tirdzniecība.

Pārvadājumu vadītājs vai uzņēmums vienā vai vairākās dalībvalstīs nav notiesāts par smagu kriminālnoziegumu vai sodīts par Kopienas tiesību aktu smagiem pārkāpumiem, kas īpaši attiecas uz:

 • transportlīdzekļa vadīšanas laika un transportlīdzekļa vadītāja, darba un atpūtas laika kontrolierīču uzstādīšanu un izmantošanu;
 • starptautiskajā satiksmē izmantojamo komerciālo transportlīdzekļu maksimālajām masas un gabarītu normām;
 • transportlīdzekļa vadītāja sākotnējo kvalifikāciju un turpmāko apmācību;
 • komerciālo transportlīdzekļu tehnisko pārbaudi uz ceļiem, tostarp mehānisko transportlīdzekļu obligātajām tehniskajām pārbaudēm;
 • piekļuvi attiecīgi starptautisko pasažieru vai kravu autopārvadājumu tirgum;
 • bīstamo kravu autopārvadājumu drošību;
 • ātruma ierobežošanas ierīču uzstādīšanu noteiktu kategoriju transportlīdzekļos;
 • transportlīdzekļa vadītāja apliecību;
 • profesionālās darbības atļaušanu;
 • dzīvnieku pārvadāšanu.

Finansiālā stāvokļa prasības (Regulas 7.pants):

Pārvadātājs attiecīgā budžeta gada laikā ir spējīgs izpildīt finanšu saistības.

Uzņēmums, pamatojoties uz gada pārskatiem, kurus apstiprinājis auditors vai cita pilnvarota persona, pierāda, ka tā rīcībā ir kapitāls un rezerves, kuru vērtība ir vismaz 9000 eiro par vienu izmantoto transportlīdzekli un 5000 eiro par katru papildu izmantoto transportlīdzekli. Apliecinājums par uzņēmuma finansiālo stāvokli var sastāvēt arī no bankas garantijas ko izsniegusi viena vai vairākas bankas.

Uzņēmumam, kuram no reģistrācijas brīža nav pagājis vairāk kā 3 mēneši, šai summai jābūt atspoguļotai reģistrētajā pamatkapitālā, vecākam uzņēmumam - gada pārskatā vai bilancē (pašu kapitāla kopsumma).

Individuālais komersants, Zvejnieku un Zemnieku saimniecības finansiālo nodrošinājumu apliecina ar sev piederošo īpašumu, norādot tā vērtību.

 

Pirms iesnieguma iesniegšanas licences saņemšanai no uzņēmuma konta ir maksājama valsts nodeva € 22.00, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.146 “Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu”. Valsts kases maksājuma konts nodevas apmaksai nr. LV15TREL1060000921900, reģistrācijas numurs: 90000050138, BIC kods: TRELLV22.

Licence tiek izsniegta elektroniski, izdarot ierakstu Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē un publicējot informāciju Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē. Licence tiek piešķirta uz 10 gadu termiņu. Informācija par licences izsniegšanu tiek nosūtīta uz pārvadātāja iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Ja starptautiskos kravas komercpārvadājumus tiek izmantoti kravas automobiļi, kuru pilna masa pārsniedz 3.5 tonnas (ieskaitot piekabes), uzņēmuma nepieciešams saņemt arī Eiropas Kopienas atļauju.

 

Iesniedzamie dokumenti

 • iesniegums;

 • Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs atzīta profesionālās kompetences sertifikāta apliecināta kopija, izņemot gadījumu, ja sertifikāts izsniegts Latvijas Republikā;
 • informācija par uzņēmuma finansiālo stāvokli vismaz par vienu transportlīdzekli 9000 EUR, ja Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā šāda informācija nav iegūstama.

 

Normatīvie akti

 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regula (EK) Nr. 1071/2009
 • 2020. gada 7. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.194 „Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus
 • 2018. gada 6. marta Ministru kabineta noteikumi Nr.146 “Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu”
 • 2005. gada 17. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 339 “Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas pārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem”
 • Autopārvadājumu likums

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 


Ieteikt šo rakstu