Līzingā esošu vai nomātu autotransporta līdzekļu izmantošana starptautiskajos pārvadājumos

Latvija un Ukraina panāca vienošanos par nosacījumiem, kādi jāievēro, veicot starptautiskos autopārvadājumus starp Latviju un Ukrainu, izmantojot līzingā esošus vai nomātus autotransporta līdzekļus, kad to īpašnieka nosaukums autotransporta līdzekļu reģistrācijas dokumentos atšķiras no pārvadātāja nosaukuma citos pārvadājumu dokumentos. Šādos gadījumos autotransporta līdzekļa vadītāja rīcībā jāatrodas nomas līguma oriģinālam vai tā notariāli apstiprinātai kopijai krievu vai angļu valodā, vai tā notariāli apstiprinātam tulkojumam krievu vai angļu valodā. Pretējā gadījumā iepriekš minētos autotransporta līdzekļus pārvadājumiem otras līgumslēdzējas puses valsts teritorijā drīkst izmantot tikai pēc iepriekšējas saskaņošanas ar šīs puses kompetento institūciju.