Atļaujas kopijas izsniegšana pasažieru regulāriem starptautiskiem pārvadājumiem maršrutā Eiropas Savienības teritorijā vai uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts

Atļaujas kopijas izsniegšana pasažieru regulāriem starptautiskiem pārvadājumiem maršrutā Eiropas Savienības teritorijā vai uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts

Maršruta atļaujas kopijas izsniegšana pasažieru regulāriem starptautiskiem pārvadājumiem Eiropas Savienības teritorijā vai uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, maršruta atļaujas un attiecīgās kopijas pārreģistrācija tās darbības (derīguma) laikā, ja mainās pārvadātāja rekvizīti, dublikāta izsniegšana zaudētās vietā
 
8.00

Pārvadātājam, pamatojoties uz saņemtās maršruta atļaujas oriģinālu,  ir tiesības lūgt izsniegt tādu atļauju kopiju skaitu, kas nepieciešams, lai nodrošinātu atļaujas eksemplāra kā kontroles dokumenta esamību katrā autobusā, ar kuru tiek veikta attiecīgā maršruta apkalpošana. 

 

Iesniedzamie dokumenti

  • Iesniegums maršruta atļaujas kopijas saņemšanai (pārvadātāja brīvas formas iesniegums)

 

Normatīvie akti

  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regula (EK) Nr.1073/2009  par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr.561/2006
  • Eiropas Komisijas 2014. gada 9. aprīļa Regula (ES) Nr. 361/2014, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/2009 attiecībā uz dokumentiem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2121/98
  • Autopārvadājumu likums
  • Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumi Nr.37 „Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību” Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi”

Ieteikt šo rakstu